Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на Ветроенергиен парк „Пет могили“ състоящ се от 28 броя вятърни генератори, електрическа подстанция и съоръжение за съхранение на ел. енергия, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, раз

Днес, 16.01.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на Ветроенергиен парк „Пет могили“ състоящ се от 28 броя вятърни генератори, електрическа подстанция и съоръжение за съхранение на ел. енергия, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, разположен в землищата на с. Пет могили и с. Векилски, община Никола Козлево, обл. Шумен, с. Зърнево, община Тервел, област Добрич и с. Радан Войвода, общ. Вълчи Дол, област Варна, с възложител „ВП Никола Козлево“ ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е ново и предвижда изграждане на вятърен парк „Пет могили“ за производство на електроенергия от вятъра (възобновяем източник), в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 56071.20.16, 56071.26.15, 56071.19.46, 56071.29.29, 56071.24.1, 56071.26.38, 56071.16.13, 56071.29.6, 56071.31.44, 56071.39.49, 56071.39.50, 56071.38.35 56071.16.26, 56071.31.5, 56071.15.51, 56071.15.48, 56071.32.42, 56071.33.8, 56071.51.3, 56071.52.7, 56071.54.23, 56071.13.38, 56071.13.39, 56071.70.10, 56071.69.6, 56071.21.7, 56071.25.8, с. Пет могили, общ. Никола Козлево, област Шумен, 10330.10.79, 10330.19.59 10330.11.93, с. Векилски, общ. Никола Козлево, област Шумен, 31396.22.17, с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич, с обща инсталирана мощност до 202 MW. Имотите предвидени за изграждането на вятърния парк понастоящем са земеделски земи, неполивни ниви 2-ра и 3-та категория с обща площ 386.923 дка, като за реализацията на ИП се предвижда от тези имоти да бъдат отделени по-малки имоти, чието предназначение ще бъде променено „за електроенергийно производство. Използваната за проекта площ ще бъде около 139.609 дка. Засегнатата площ при реализация на ИП е до 327 дка.

Вятърният парк ще бъде реализиран чрез изграждането на до 28 броя вятърни генератори (ВГ), технологични площадки, необходими за разполагане на тежката механизация, подземни кабелни линии средно напрежение (СрН), оптични кабелни линии, заземителни контури, пътища за достъп, система с батерии за съхранение на произведената ел. енергия (сторидж система), подстанция и въздушно или подземно трасе от подстанцията до точката на присъединяване към мрежата на Електроенергийния системен оператор (ECO). Основните процеси са свързани с добив на електрическа енергия от вятъра и пренасянето й до републиканската електрическа мрежа.

Предвижда се ИП да бъде разположено в землищата на с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич и с. Радан Войвода, общ. Вълчи Дол, обл. Варна, а землищата, през които ще премине трасето за присъединяването към преносната мрежа, ще бъдат определени съобразно техническите указания и възможностите на ECO.

Всеки един ветрогенератор ще се фундира под нивото на терена чрез стоманобетонен фундамент, в горната част на който ще са изведени анкерни групи, върху които се монтират кулите на ВГ. Фундаментът ще се изпълнява монолитно. За прокарването на кабелите през общинските пътища или чужди имоти ще бъдат учредени сервитутни права от собствениците. Кабелите ще се полагат в траншеи с дълбочина 1,30 м и ширина 0.40-1,2 м. Едновременно с тях в същите изкопи ще бъдат положени оптичен кабел, както и заземителен контур.

Проектът не предвижда разширение на общинската и републиканската пътна мрежа. Предвидените изкопни работи ще са за фундаментите на ветрогенераторите, монтажните им площадки, траншейни изкопи за полагане на кабелите и изкопи за очакъляване на селскостопанските пътища за достъп до имотите. Изкопите за фундаментите са с дълбочина до 4м. Дължината на изкопите за полагане на кабели е около 35 км.

На територията на община Никола Козлево, върху която ще бъдат разположени генераторите и подстанцията има действащ Общ устройствен план (ОУП). По инициатива на инвеститора Община Никола Козлево е предприела промяна на ОУП съобразно параметрите на настоящото инвестиционно предложение. В рамките на тази процедура е постановено решение на РИОСВ-Шумен № ШУ-28-ЕО/2022 г., с което е прието „да не се извършва екологична оценка за изготвяне на проект за частично изменение на ОУП на Община Никола Козлево при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.“

ИП самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), т. 3 буква „и“ (съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра).

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР е изразила становище с вх. № ОВОС-57/26.10.2022 г. на МОСВ (копие от което предоставяме за съобразяване), че реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 - 2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището, както и при условие, че при полагане на фундаментите в земята, не се достига нивото на подземните води.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с което  подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.).

След направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Най-близко разположените защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са:

 • BG0000106 „Хърсовска река“, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.9/2021 г.), която отстои на около 3 650 м;
 • BG0000107 „Суха река“, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.7/2021 г.), която отстои на около 12 500 м;

Най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици са:

 • BG0002039 „Хърсовска река“, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г., изм. със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.102/2008 г. и бр.10/2013 г.), която отстои на около 12 500 м;
 • BG0002048 „Суха река“, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. със Заповед №РД-84/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.100/2007 г. и бр.10/2013 г.), която отстои на около 15 200 м;

         След анализ на представената информация и получено становище от ИБЕИ – БАН за ИП, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП има вероятност да окаже косвено отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради следните мотиви:

 1. Реализацията на ИП има вероятност да повиши смъртността на екземпляри от видовете птици (реещи се и активно летящи – мигриращи) и прилепите в региона, вкл. и на такива, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, поради увеличаване на риска от сблъсък с ветрогенераторите.
 2. При изграждане на ветропарка и необходимата инфраструктура съществува вероятност от пряко унищожаване или увреждане на трофични местообитания и места за почивка и укриване при неблагоприятни условия, както на широко разпространени представители на орнитофауната и прилепната фауна, така и на консервационно значими, редки и застрашени видове, тъй като земеделските земи представляват ключови хранителни местообитания за птици и ловни територии за прилепи. Съгласно становището на ИБЕИ – БАН един от показателите, имащи отношение към оценката на риска е наличие на концентрация на птици в места за хранене или нощувка и уязвими, консервационно значими видове.
 3. Реализацията на ИП може да създаде миграционна бариера при набиране на височина за прелет за птиците (реещи се и активно летящи – мигриращи) и прилепите в региона. Съгласно становището на ИБЕИ – БАН друг показател, който има отношение към оценката на риска е височината на прелет на уязвими и консервационно значими видове.
 4. Изкопните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишено шумово и антропогенно натоварване с вероятно неблагоприятно въздействие върху видовете, вкл. птици, поради безпокойство и вероятното им прогонване, което е предпоставка за изменение в популационните им характеристики.
 5. Съществува обективна вероятност при строителството да се повиши смъртността на екземпляри от видове, поради пряко унищожаване, което също може да окаже въздействие върху структурата, числеността и плътността на популациите им.
 6. 6. При строителството е възможно генериране на емисии от съпътстващи дейности, замърсяващи компонентите и факторите на околната среда (води, въздух, почви, вредни физични фактори - шум, вибрации, отпадъци и др.) във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, вкл. птици.
 7. Съществува вероятност от кумулиране на отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони и техния предмет на опазване, в резултат от въздействията на инвестиционното предложение, предмет на настоящата оценка, с въздействията от други съществуващи, одобрени или бъдещи планове, програми, проекти или инвестиционни намерения, което да доведе до неблагоприятни изменения в природозащитния статус на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитените зони, както и в състоянието на сигурност на видовете птици, предмет на опазване в близко разположените защитените зони за тях.

 

Копие от писмото е изпратено до БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“, РИОСВ-ШУМЕН, РИОСВ-ВАРНА, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, КМЕТСТВО С. ПЕТ МОГИЛИ, КМЕТСТВО С. ВЕКИЛСКИ, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, КМЕТСТВО С. ЗЪРНЕВО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, КМЕТСТВО С. РАДАН ВОЙВОДА

отг. от МОСВ на 16.01.2023 г.