Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Сомовит, община Гулянци“ с възложител „Еврокварц-МВ“, гр. Плевен

Днес, 26.10.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Сомовит, община Гулянци“ с възложител „Еврокварц-МВ“, гр. Плевен, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от нов участък с площ 48 504 кв. м, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен.

Към уведомлението е представена схема на участъка за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, изготвена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), гр. Русе.

ИП предвижда изземване на наносни отложения от динамичните запаси на р. Дунав. Добивът ще се извърши с наземни и плаващи средства с годишен добив от 1000 куб. м/год. до 5000 куб. м/год., в участък от км 607.900 до км 607.700, със следните координати в координатна система WGS_84:

Географски координати

1          43°41'28.16"   24°45'52.57"

2          43°41'29,87"   24°46'03.53"

3          43°41'25,48"   24°46'07.04"

4          43°41'21.40"   24°45'56.94"

Добитата суровина ще се депонира за временно съхранение и преработка на вече съществуваща площадка в ПИ с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, общ. Никопол, която ще се разшири с добавяне на нови две съседни ПИ с идентификатори 80697.9.1 и 80697.9.2 в същото землище.

Разтоварването на добития материал от реката на брега няма да се извършва в акваторията на пристанище за обществен транспорт, а на депо съгласно Приложение № 1 към Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № РВО-54/11.01.2022 г. на ИАППД, гр. Русе.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-575(10)/19.09.2023 г., на основание чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите e направено заключение, че ИП е допустимо спрямо целите на опазване на околната среда, заложени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становището, копие от което Ви предоставяме за съобразяване. ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Дунавски район.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – ЗЗ BG0000335 „Карабоаз“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приблизително 67 м от участъка.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-575(10)/19.09.2023 г., на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), реализацията на инвестиционното предложение е допустима в границите на предложения участък.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИАППД, общ. Никопол и кметство с. Черковица, общ. Гулянци и кметство с. Сомовит.

отг. от МОСВ на 25.10.2023 г.