Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“

Днес, 22.01.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“ с възложител „ВАСАУТО 72“ ЕООД“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното Инвестиционното предложение включва отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“, съгласно договор за наем на „ВАСАУТО72“ ЕООД с „Напоителни системи“ ЕАД. За тази цел ще бъде използвана цялата площ на язовир „Аспарухов вал“, намиращ се на територията на община Вълчедръм и община Козлодуй.

Планира се през пролетта язовир „Аспарухов вал“ да бъде зарибен с шаран, толстолоб, амур, сом, бяла риба и частично прилагане на поликултурно зарибяване като добавъчни видове. През есента ще се извършва улов. Възможно е и временно разполагане на садки в язовира за съхраняване на рибата преди продан.

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  - т.1, б.“е“ и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган е министърът на околната среда и водите.

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изпратено писмо до Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за извършване на  проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-969-(3)/20.12.2023 г. на директора на БДДР, реализирането на ИП за „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал“, с възложител „ВАСАУТО 72“ ЕООД няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в становището. В становището е направено заключение, че разпоредбата на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложима за конкретното ИП.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г., изм. със заповед № РД-69/28.01.2013 г. и РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 83/2008г., бр. 10/2013г. и бр. 89/2022 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че предвидените дейности в ИП за „Отглеждане на свободно плаваща риба“ в язовир „Аспарухов вал“, намиращ се на територията на общините Вълчедръм и Козлодуй“ са допустими спрямо режимите на горецитираните защитени зони, определени със заповедта за обявяването й.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в описаните защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Враца, РИОСВ - Монтана, Басейнова дирекция „Дунавски район“, община Вълчедръм, област Монтана, кметство с. Златия и кметство с. Разград и община Козлодуй, област Враца.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    отг. от МОСВ на 22.01.2024 г.