Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Паркинг № 1, Паркинг № 2, Паркинг № 3, Сграда за охрана към Паркинг № 1, Сграда за охрана към Паркинг № 2 и прилежаща инфраструктура в УПИ XV, кв. 2, м. „Летищен комплекс - София“, СО район Слатина, ПИ

Днес, 31.10.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Паркинг № 1, Паркинг № 2, Паркинг № 3, Сграда за охрана към Паркинг № 1, Сграда за охрана към Паркинг № 2 и прилежаща инфраструктура в УПИ XV, кв. 2, м. „Летищен комплекс - София“, СО район Слатина, ПИ с идентификатор 68134.709.19“ с възложител „„СОФ КЪНЕКТ“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждането на 3 (три) броя паркинги и будки за охрана, разположени в южната част на ПИ с идентификатор 68134.709.19 по КККР на гр. София, район Слатина – Столична община, попадащ в УПИ XV, кв. 2 м. „Летищен комплекс“.

Поради разположението на новопроектирания открит Паркинг № 2 се налага изместване на част от съществуващия служебен път, свързващ пътния достъп до Терминал 2 свързващ пътния достъп до Терминал 2 с парковата зона, източно от подземния паркинг. Новият служебен път ще бъде с дължина 188 м и ширина на пътното платно 6 м. Над паркинг № 2 е предвидено да се изгради поддържаща конструктивна система за инсталация на фотоволтаични панели над паркоместата.

Новите паркинги заемат площи и осигуряват места за паркиране, както следва:

-           Паркинг № 1 с площ около 11 774 м², 422 паркоместа;

-           Паркинг № 2 с площ около 15 244 м², 497 паркоместа;

-           Паркинг № 3 с площ около 4 450 м², с 126 паркоместа.

Предвижда се при входа на Терминал 2 изграждане на 2 броя допълнителни ленти, осигуряващи връзка между бул. „Брюксел“ и първото прилежащо кръстовище/разполагащо с 4 ленти при входа на Терминал 2. При изхода се прави уширение с две ленти в ляво по посока на движението, като се изпълнява разделителна ивица между съществуващото и проектното предложение.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява разширение или изменение на инвестиционно предложение в обхвата на Приложение № 1 и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

С Решение № 678/25.08.2004 г. на Министерския съвет, Летище София, състоящо се от: Лот B1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура, и Лот B2 – Нова пистова система е обявено за обект с национално значение. В тази връзка, предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с вх. № ОВОС-67/13.10.2023 г. на МОСВ, (копие от което прилагаме за съобразяване) ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.2 от становището. Реализирането на ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т.1.2.2. от становището.

ІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС:

Съгласно представената информация, реализирането на ИП няма да доведе до промяна във вида и количеството на опасните вещества, които са налични на територията на Летище София, съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. Независимо от това, „Соф Кънект“ АД, гр. София като оператор на предприятие с нисък рисков потенциал „Летище София“ – Складова база ГСМ на „Летище София“, следва да вземе предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, като отчете, следното: при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В случай на необходимост, възложителят следва да разработи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при реализирането на ИП.

В допълнение е посочено, че използваните опасни вещества няма да се съхраняват за постоянно на територията на летището и същите ще се доставят на изпълнителите на дейностите по рехабилитация за целите на изпълнение на възложените дейности. В тази връзка възложителят следва да включи информация, че употребата на опасните вещества и смеси следва да се извършва съгласно мерките за контрол на експозицията, посочени в информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна употреба, вкл. мерки при аварийно изпускане или разливи.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ИП в неговата цялост подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, следователно попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи и на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Територията, предмет на ИП попада в концесионната площ на летище София, която е извън границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони (Натура 2000 места), по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG 0002004 „Долни Богров - Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 84/2008 г.).

ИП за изграждане на „Паркинг №1, Паркинг №2, Паркинг №3, Сграда за охрана към Паркинг №1, Сграда за охрана към Паркинг №2 и прилежаща инфраструктура в УПИ XV, кв.2, м. „Летищен комплекс - София, не е свързано с разширение или усвояване на нови площи, извън концесионната площ.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – София, Басейнова Дирекция „Дунавски район“, Столична Община и Район Слатина - Столична Община

отг. от МОСВ на 24.10.2023 г.