Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“

Днес, 24.04.2019 г., на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с постъпило уведомление от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" за инвестиционно предложение (ИП) „Подобряване на условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на ИП е да се подобрят условията за речна навигация и да осигури безопасността на корабоплаването по общия сектор на река Дунав, между Румъния и България, чрез увеличаване на броя на дните (от 280 дни/година до 340 дни/година), в които условията за навигация са осигурени в съответствие с изискванията на Дунавската комисия от Будапеща и увеличаване на трафика на транспортни стоки (с 20%).

ИП обхваща сектора на река Дунав между Железни Врата II и Кичу-Силистра (между р.км. 863 и р.км. 375), за които е желателно да се осигурят оптималните условия за плаване. Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и българска територия между р.км. 845.5 и р.км. 375.

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:

Критична зона 4 от km 577 до km 520, която включва критични точки Белене, Вардим, Янтра и Батин;

Критична зона 5 от km 428 до km 401, която включва критичните точки Косуи и Попина.

Настоящото ИП предвижда следните дейности за подобряване на навигацията:

Драгиране на навигационните канали: включва както основно драгиране, така и създаване на нов навигационен фарватер (преместване на плавателния канал) и поддръжка на драгирането, за да се поддържат минималните изисквания за корабоплаване относно речните морфологични характеристики. Местата за съхраняване на драгажните маси ще бъдат съгласувани с компетентните органи на Румъния и България;

Мека защита на бреговете: това са дейности, които позволяват висока степен на пропускливост, увеличават грапавостта на речното корито, намалявайки скоростта на потока и благоприятстват отлагането на седименти, транспортирани от наводнения. Те са обикновено изградени от дървен материал, естествени влакна и други;

Твърда защита на бреговете: това са дейности, които прилагат инженерни решения с висока якост и издръжливост, които се изработват от стомана, скален материал, бетон, дървен материал с добри строителни характеристики. Тези структури допринасят за намаляване на съдържанието на седименти в речната система и за ограничаването на неговите морфологични промени;

Проходи: Отворени структури, изпълнени в коритото на реката, разположени напречно на потока. Единият край е прикрепен към брега, а другият край - във водното течение. Обикновено тези структури са покрити с вода, но могат също така да бъдат частично изложени на много ниски нива на вода. Тези структури могат да променят локалния режим на течението, както и да променят режима на потока по цялото напречно сечение на речния канал;

Шеврони: Това са дъгови структури, разположени в коритото на реката без връзка с брега. Отвореният край на дъгата се ориентира по посока надолу на течението и се извива нагоре, срещу водния поток. Те могат да бъдат видими при ниски нива на водата, но са потопени по време на високи потоци. Шевроните спомагат не само насочването и контролирането на потока и енергията, което подобрява корабоплаването, но също създават условия за създаване на водни хабитати. Шевроните са особено полезни за намаляване на седиментация в речното корито, намалявайки обемите на драгиране, и подобрява речните местообитания. От друга страна, при необходимост от драгиране с цел подобряване на главният навигационен канал, утаените седименти могат да се депозират зад шеврона, формиращ остров.

Създаване на нови острови и разширяване на съществуващите: Това са дейности, които се извършват с цел подобряване на хидроморфологичните условия на района, като същевременно осигуряват опазването и развитието на речните местообитания и хабитати.

Предвидено е през целия период на реализация на ИП да се извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да бъдат преконфигурирани.

Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се осъществи в три етапа:

В първия етап ще се извършват основни и поддържащи драгиращи дейности при всички критични точки и строителни работи по хидротехнически съоръжения в четири критични точки (Бекет, Корабия, Белене и Попина).

Във втория етап ще се продължи поддържащото драгиране във всички критични точки, ще се извършват работи по поддръжката и адаптацията на четирите критични точки, в които са изградени структури в предишния етап (Бекет, Корабия, Белене и Попина) и хидротехническите структури ще  бъдат построени в четири други критични точки (Вардим, Янтра, Батин и Косуи).

В третия етап ще се продължи поддръжката на драгирането на всички критични точки, поддръжката и адаптационните работи ще се извършват в критичните точки, в които са изградени структури в предишните етапи (Бекет, Корабия, Белене, Попина, Вардим, Янтра, Батин и Косуи) и хидротехнически структури ще бъдат изградени в последните четири критични точки (Гарла Маре, Салчия, Богдан Сечан и Добрина).

ИП попада самостоятелно в обхвата на т. 8.1. „Вътрешни водни пътища и пристанища, обслужващи корабите по вътрешни водни пътища, които позволяват преминаване на кораби с водоизместване над 1350 т.“ на Приложение № 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). На основание чл. 92, ал. 1 от ЗООС, ИП подлежи на процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

В долното си течение р. Дунав преминава през няколко държави, които ще бъдат пряко или косвено засегнати (Сърбия, България, Румъния, Молдова, Украйна). Предвид местоположението и обхвата на дейностите, предвидени с ИП, се очаква трансгранично въздействие.

Заявеното предложение попада на територия на две или повече РИОСВ. Компетентен за произнасяне с решение за българския участък на р. Дунав е министърът на околната среда и водите, на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район и плана за управление на риска от наводнения (ПУРН).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направена проверка относно обхвата на ИП се установи, че част от дейностите ще се извършват в близост до границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- Природен парк „Персина“, обявен като природен парк със Заповед № РД-684/04.12.2000 г.  на министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн. ДВ, бр. 105/2000 г.) и с утвърден План за управление (ПУ) с Решение № 287/11.04.2012 г. на Министерския съвет (МС) (обн. ДВ, бр. 31/2012 г.);

- Поддържан резерват „Персински блата“, обявен като резерват със Заповед № РД-1106/02.12.1981 г. на председателя на Комитета по опазване на природната среда (КОПС) при МС (обн. ДВ, бр. 101/1981 г.), прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-393/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 99/1999 г.) и актуализиран по площ със Заповед № РД-549/17.09.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 90/2018 г.);

- Резерват (Р) „Китка“, обявен със Заповед № РД-1106/02.12.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. Дв, бр. 101/1981 г.) и актуализиран по площ със Заповед № РД-814/15.09.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 87/2010 г.);

- Р „Милка“, обявен с Постановление № 849/28.03.1948 г. на МС и Заповед № 2245/30.12.1956 г. на Управление на горското стопанство (УГС) при МС и актуализиран по площ със Заповед № РД-638/14.08.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 75/2012 г.);

- Защитена местност (ЗМ) „Дойчов остров“, обявена със Заповед № РД-919/28.12.2007 г.  на МОСВ (обн. ДВ, бр. 9/2008 г.);

- ЗМ „Персин изток“, обявена като природна забележителност със Заповед № РД-1106/02.12.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 101/1981 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-711/10.06.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 60/2003 г.);

- ЗМ „Персин“, обявена като буферна зона на ПР „Персински блата“ със Заповед № РД-1106/02.12.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 101/1981 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-284/03.04.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 38/2012 г.);

- ЗМ „Стария дъб“, обявена като резерват със Заповед № 575/05.03.1971 г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 25/1971 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-939/22.07.1988 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 60/1988 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-883/25.11.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 6/2014 г.);

- ЗМ „Остров Пожарево“, обявена със Заповед № РД-260/17.07.1995 г.  на министъра на околната среда (МОС) (обн. ДВ, бр. 69/1995 г.).

Част от дейностите ще се извършват в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообрази (ЗБР):

- BG0000334 „Остров“, BG0000396 „Персина“, BG0000530 „Пожарево – Гарван“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.);

- BG0002018 „Остров Вардим“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 335/26.05.2011 г. (обн., ДВ, бр. 41/2011 г.);

- BG0000232 „Батин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.);

- BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 401/12.07.2016 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 62/2016 г. и бр. 63/2016 г.);

- BG0002024 „Рибарници Мечка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 561/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.);

- BG0000237 „Остров Пожарево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 838/17.11.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.108/2008 г.);

- BG0002017 „Комплекс Беленски Острови“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 82/12.02.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.).

Част от дейностите са в близост до границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000631 „Ново село“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС  (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.);

- BG0000182 „Орсоя“ и BG0000335 „Карабоаз“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.);

- BG0002006 „Рибарници Орсоя“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 565/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.).

Инвестиционното предложение за „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо – румънски участък на река Дунав“ подлежи на процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда, съгласно чл. 92, т. 1 от ЗООС. То подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗБР, респ. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007г.), по реда на чл. 31, ал. 4 от същия Закон.

Предвид, че инвестиционното предложение е в обхвата на т. 9 от Приложение І на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст и се очаква трансгранично въздействие върху околната среда на територията на други държави, за спазване на изискванията на чл. 98, ал. 1 от ЗООС, възложителят трябва да представи в МОСВ във възможно кратък срок информация (на английски език) във формата, приет с решение І/4 на Първата среща на страните по Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. Форматът е достъпен в интернет на адрес: http//www.unece.org/env/eia/notification.html. Съгласно представените данни в уведомлението, информацията следва да бъде изпратена на Румъния, Сърбия, Молдова, Украйна като предполагаемо засегнати страни от ИП.

Копие на писмото е изпратено до БД "Дунавски район" с център Плевен; РИОСВ Монтана; РИОСВ Враца; РИОСВ Плевен; РИОСВ Велико Търново; РИОСВ Русе; Брегово Община; Кметство Връв; Ново село Община; Кметство с. Флорентин; Видин Община; Кметство с. Дунавци; кметство с. Гомотарци , община Видин; Кметство с. Сланотрън; Кметство с. Кошава; Кметство с. Цар Симеоново; Кметство с. Ботево; Димово Община; Кметство с. Арчар; Лом Община; Кметство с. Орсоя; Кметсто с. Долно Линево; Кметство с. Станево; Вълчедръм Община; Кметство с. Долни Цибър; Кметство с. Горни Цибър; Община Козлодуй; Кметство с. Горни Вадин; Кметство с. Долни Вадин; Долна Митрополия Община; Кметство с. Байкал; Гулянци Община; Кметство с. Загражден; Кметство с. Сомовит; Никопол Община; Кметство с. Черковица; община Белене; Кметство с. Бяла Вода; Кметство с. Деков; Кметство с. Татари; Свищов Община; Кметство с. Вардим; Кметство с. Царевец; Кметство с. Ореш; Ценово Община; Кметство с. Кривина; Кметство с. Новград; Кметство с. Беляново; Борово община; Кметство с. Батин; Кметство с. Горно Абланово; Кметство с. Екзарх Йосиф; община Иваново; кметство с. Пиргово; Кметство с. Мечка; Кметство с. Тръстеник; Община Русе; Кметство с. Басарбово; Кметство С. Мартен; Кметство с. Сандрово; Сливо поле Община; кметство с.Ряхово ; кметство с. Бабово ; Кметство с. Бръшлен; Тутракан Община; Кметство с. Цар Самуил; Кметство с. Нова Черна; Кметство с. Старо село; Кметство с. Дунавец; Кметство Пожарево; Ситово Община; кметство с. Попина; кметство с. Гарван; Кметство с. Поляна; община Силистра; Кметство с. Ветрен; Кметство с. Сребърна; Кметство с. Айдемир; Кметство с. Калипетрово; Дирекция на природен парк "Персина".                                                                                

 

/отговорено от МОСВ на 24.04.2019 г./

Документи