Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване, водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова

Днес, 22.11.2019 г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно чл. 94, ал.1, т.9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

 І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждане на нова компресорна станция (КС) и два нови газопроводни шлейфа (входен и изходен) с диаметър DN 1200, които правят връзка между КС „Нова Провадия“ и съществуващия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония от една страна и новопроектираната площадка и СОГ „Златина“ от друга. Също така се предвиждат външни връзки – електрозахранване, водопровод и канализация, както и пътен достъп до новопроектираната площадка.

Съществуващия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Северна Македония, е изграден и въведен в експлоатация с Протокол обр. 16 от 04.07.1988 г.

За КС „Нова Провадия“ се предвижда да бъдат инсталирани 4 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА, с механична мощност 10 MW, равняващи се на 30 MW номинална входяща топлинна мощност всеки. На площадката също така ще бъдат инсталирани и 3 броя водогрейни котли с обща мощност около 300 kW.

Компресорната станция „Нова Провадия“ ще бъде реализирана върху нова площадка разположена в землището на с. Ветрино, община Ветрино, обл. Варна, с площ приблизително 75 дка северно от Автомагистрала „Хемус“, южно от с. Ветрино. Засегнатите имоти от площадката са общинска частна и общинска публична собственост. Предвижда се учредяването на сервитут по 10.0 m извън проектната ограда.

Към площадката ще бъдат изградени две пътни връзки: едната от асфалтов път Ветрино -  Провадия към КС Нова Провадия /пътна връзка 1/ и ширина 13.0 m и втората от СОГ „Златина“ към КС „Нова Провадия“ /пътна връзка 2/ и ширина 6.0 m

Пътните връзки ще засягат землищата на с. Ветрино, община Ветрино и с. Златина, община Провадия.

На територията на с. Ветрино ще бъдат изградени два шлейфа /входен и изходен/ с диаметър DN 1200 от съществуващ транзитен газопровод за Турция към КС “Нова Провадия” /входен/ и от КС „Нова Провадия“ към СОГ „Златина“ /изходен/. Входният шлейф е разположен изцяло в землището на с. Ветрино и има дължина 205.20 m, а изходният преминава и през землището на  с. Златина с обща дължина 632.61 m.  На територията на с. Ветрино дължината му е 63.11 m.

Шлейфите ще бъдат положени подземно на дълбочина min 1.0 m. Ще бъде учредена сервитутна зона от 35 m, по 17,50 m от двете страни на новопроектираните шлейфи.

За водоснабдяването и канализацията на площадката към КС „Нова Провадия” се предвижда изграждане на нов водопровод и дъждовна канализация.

Началото на водопровода ще бъде от съществуващ етернитов водопровод с диаметър ф150, намиращ се в землището на с. Златина. Част от трасето на водопровода преминава и в землището на с. Златина. Общата дължина на съоръжението е 519.81 m. Дължината му на територията на с. Ветрино е около 28.50 m.

Дъждовният канал ще тръгва от площадката, като ще се зауства в имот с № 111.298, който по данни от КК (кадастрална карта) се води пасище, в местност „Под язовира“. Трасето на канала е изцяло в землището на с. Ветрино. Дължината му е около 1,5 kм.

Предвижда се учредяване на сервитутна зона по 3 m от двете страни /общо 6.0 m/ на проектните трасета.

За електрозахранването на площадката на КС „Нова Провадия“ се предвижда изграждането на две въздушни ел. кабелни линии 20 kV /Клон I и Клон II/. Клон I ще излиза от подстанцията в гр. Провадия и ще преминава през землищата на гр. Провадия, с. Петров Дол, с. Златина в общ. Провадия и с. Ветрино в общ. Ветрино. Общата дължина на трасето е 10033.02 m.

Клон II ще бъде северно от компресорната станцията и ще бъде изцяло на територията на землище с. Ветрино. Дължината му ще е около 2743.27 m.

Етап КС „Нова Провадия“ е част от обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет, проектът е обявен за обект от национално значение по смисъла на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

ИП попада в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС - т. 2.1 и т. 25 и на основание чл. 92, ал.1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 94, ал. 1, т. 5 от ЗООС, както и на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, предвид заявеното от възложителя, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС е изразено становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, съгласно което ИП е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски район.

         

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 След направената справка относно местоположението на ИП е установeно, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:  BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и BG0002038 „Провадийско – Роякско плато “ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 134/ 10.02.2012г., изменена с № РД – 73/28.01.2013г.(обн., ДВ, бр. 26/2012 г. и бр.10/2013 г.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.),, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

  1. При реализацията на ИП се очакват дълготрайни преки и косвени въздействия като унищожаване, увреждане, фрагментиране, намаляване на площта им и/или влошаване на характеристиките на природни местообитания 6240 - *Субпанонски степни тревни съобщества, 6430 - Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 9180 - *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове и 91E0 - *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), както и местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.
  2. ИП пресича водни обекти, които са местообитания на видове обитаващи или свързани с водната среда (безгръбначни, риби и бозайници), вкл. птици предмет на опазване в двете защитени зони.
  3. Изкопните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишаване на шумовото натоварване в защитените зони с вероятно неблагоприятно въздействие (безпокойство, прогонване) върху видовете, вкл. птици, предмет на опазване като предпоставка за изменение във възрастовата структура, числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в засегнатите защитени зони.
  4. При строителството е възможно генериране на емисии от съпътстващи дейности, замърсяващи компонентите и факторите на околната среда (водите, въздуха, почвите, вредни физични фактори-шум и др.), както и отпадъци, във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.
  5. Възможно е кумулативно въздействие от едновременната реализация на настоящото ИП и други инвестиционни предложения/планове/програми/проекти със сходен или с различен характер, попадащи в обхвата на засегнатите защитени зони.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, в доклада по ОВОС като отделно приложение, да се включи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.

 

/отговорено от МОСВ на 22.11.2019 г./