Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав - публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището

Днес, 04.03.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав - публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе“ с възложител „ИНЕРТ“ ООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно подадената информация, инвестиционното предложение предвижда разширение на действащ участък за изземване на динамични запаси от река Дунав от участък с площ от 401 464 м2 и обем на иззетите количества до 15 000 куб. м, извън фарватера на реката, със следните координати в координатна система WGS_84:

Географски координати

1          43°45'05,56"   25°50'16,98"

2          43°45'45,42"   25°51'32,80"

3          43°46'00,42"   25°51'53,94"

4          43°45'59,09"   25°51'55,97"

5          43°45'43,13"   25°51'35,14"

6          43°45'16,87"   25°50'56,18"

7          43°45'02,25"   25°50'20,03"

          Фирма “ИНЕРТ” ООД е титуляр на разрешително за ползване на повърхност воден обект № РВО- 44/10.09.2018 г. за участък км 507.900 до км 507.100 на река Дунав, за който има и издадено от РИОСВ-Русе Решение № РУ-43-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда с характер да не се извършва ОВОС.

         Предвиденият добив ще се извършва от коритото на реката на дълбочина 6.5 до 13 м, като най-малкото отстояние от българския бряг е 50 м и на 150 м от фарватера (съгласно скица на ИАППД гр. Русе). Изземването на наносните отложения ще се извършва с многокофова дълбачка „Дунав" и с кран с грайферна кофа поставен на плаващо техническо средство (шлеп). Получения материал ще се товари на несамоходни равнопалубни шалани. Транспортирането и последващото разтоварване на шаланите ще се извършва до понтон и пристанище собственост на ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ И ИНЕРТ ООД. За осъществяване на дейността има издадено Решение № РУ-5-ПР/2018 г. от РИОСВ-Русе за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км 499 от река Дунав - Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“ за съвместна дейност с „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД. Участъкът за ползване на воден обект река Дунав е съгласуван от ИАППД гр. Русе.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище, че ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерки, посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно получено становище за допустимост от директора на БДДР, на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), реализацията на инвестиционното предложение е допустима в границите на предложения участък. Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места), по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са на отстояние съответно: 4,5 км посока изток - защитена зона BG0002025 „Ломовете”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на МОСВ, (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на МОСВ, (обн., ДВ, бр. 50/2013 г.) и защитена зона BG0000608 „Ломовете”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на МОСВ, (обн., ДВ, бр. 18/2021 г.), а в посока запад на отстояние около 5 км – защитена зона BG0002024 „Рибарници Мечка”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 84/2008 г.) и защитена зона BG0000232 „Батин”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-693/25.08.2020 г. на МОСВ, (обн., ДВ, бр. 81/2020 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав в участъка от км 510 до км 507.900, в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе“, има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните мотиви:

  1. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение – в границите на воден обект - река Дунав, реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното намерение, което да доведе до дълготрайно пряко и косвено отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. и видовете птици, предмет на опазване в защитените зони BG0002025 „Ломовете”, BG0000608 „Ломовете”, BG0002024 „Рибарници Мечка” и BG0000232 „Батин”.
  2. Реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното предложение, което да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, явяващи се ключови елементи на биоценозата на река Дунав и ключови елементи на защитените зони, като река Дунав е естествен биокоридор с линейна и непрекъсната структура, осигуряваща свързваща функция, значима за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации.
  3. Съществува обективна вероятност за увреждане и/или унищожаване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони (на местата за почивка, местата за гнездене, хранене и нощувка на птиците по време на миграция), както и вероятност за поява на дълготрайно безпокойство, вследствие на шумово замърсяване, вкл. прогонване на птици от местообитанията им.
  4. Реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното предложение, което може да доведе до влошаване на природозащитния статус на местообитанията и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС, следва да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Русе, РИОСВ - София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, община Иваново  и  кметство с. Пиргово.   

 

отг. от МОСВ на 02.03.2022 г.