Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Зайчино“

Днес, 26.02.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ  електропровод ВЛ 110 kV „Зайчино“, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се цели извършване на дейности по реконструкция на ВЛ 110 kV „Зайчино“. Реконструкцията се състои в подмяна на 154 бр. съществуващи стълбове с нови (в т.ч. стълбове с нови стъпки), стомано-решетъчни, болтова конструкция, с антикорозионна защита „горещо поцинковане“. Стълбовете са за две тройки фазови проводници, тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични влакна, тип OPGW. В отделни участъци се предвижда да се монтира и второ мълниезащитно въже, стоманено Ф 11 мм. Трасето на ВЛ преминава през територията на поземлени имоти в общини: Нови Пазар и Каспичан (област Шумен), Ветрино, Вълчи дол и Суворово (област Варна). Предвиденото за реконструкция трасе е с дължина 36,320 км.

Инвестиционното предложение в неговата цялост може да се счете за изменение на обект, включен в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предвид, че предвидената реконструкция ще засегне територия, контролирана от две Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ - Варна и РИОСВ - Шумен) на основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразеното от Басейнова дирекция „Черноморски район“ становище с вх. № ОВОС-68/22.01.2024 г. на МОСВ (копие от което прилагаме за съобразяване), ИП е допустимо с ПУРБ на ЧР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЧР (2022-2027 г.) при спазване на посочените мерки и законови изисквания посочени в становището. 

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят има задължение да обяви своето инвестиционно предложение на интернет страницата си (ако има такава), и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Предвид, че от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са предоставени данни за обявяване на ИП само на интернет страницата на дружеството, е необходимо да представите информация и за друг начин на оповестяване на конкретното ИП.

ІI. По отношение на изискванията на Глава седма, раздел I от ЗООС:

Предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В тази връзка, възложителя следва:

  • да посочи, дали в близост до дейностите, предмет на ИП са разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък и/или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС. Актуална информация за предприятията може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ, на следния интернет адрес: https://public-seveso.moew.government.bg/ enterprises.
  • да представи горепосочената информация в подходящ мащаб във формат (кml file или kmz file), като точно и ясно бъде онагледен участъка на електропровода, с оглед на това да се установи, дали в териториалния обхват на ИП са разположени предприятия/съоръжения с висок и/или нисък рисков потенциал.
  • да разработи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при реализирането на ИП, в случай на необходимост.

ІII. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ИП подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, същото подлежи и оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.).

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на три защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – ВАРНА, РИОСВ – ШУМЕН, БД „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“, община Каспичан, община Нови пазар, община Ветрино, община Вълчи дол, община Суворово.

отг. от МОСВ на 23.02.2024 г.