Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение " Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим““

Днес, 07.12.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим““, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно изложената в уведомлението информация с ИП се цели извършване на дейности по реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим“ от подстанция Борово до подстанция Свищов. Реконструкцията се налага поради влошено експлоатационно състояние, вследствие на амортизация на съоръжението. Реконструкцията ще се състои в подмяна на 191 съществуващи стълбове с нови такива, мълниезащитно въже и проводници. Трасето на ВЛ преминава през територията на поземлени имоти, находящи се в землищата на гр. Свищов, с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново; гр. Борово, община Борово, област Русе; гр. Бяла, с. Стърмен, с. Ботров, община Бяла, област Русе, с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Джулюница, с. Новград, с. Караманово, с. Вардим, община Ценово, област Русе. Предвиденото за реконструкция трасе е с дължина 41.184 км, а отклонението за подстанция „Латекс“ е 6.304 км, като преминава през землищата на тринадесет населени места от четири общини и две области.

Предвидената реконструкция може да се счете като изменение на обект, включен в Приложение № 2 и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тъй като предвидената реконструкция ще засегне територията на две регионални инспекции по околна среда и води, то съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащия план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-845-(1)/24.10.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР), реализирането на ИП за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим““ е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г., и спрямо мерките съгласно ПУРН 2016-2021 г. при спазване на мерките и законовите изисквания описани в т. 1 и т. 2 от становището на дирекцията, копие от което Ви предоставяме за сведение и съобразяване. В становището е направено заключение, че разпоредбата на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложима за конкретното ИП.

При изготвяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС, следва да имате предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, а именно, че при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. Следва да има съобразяване, дали в близост до проектното трасе на новия електропровод са разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък и/или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС. Актуална информация за предприятията може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ, на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), респективно подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на три защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0000576 „Свищовска гора“, BG0000233 „Студена река“ и BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявени със Заповеди № РД-300/31.03.2021 г., РД-341/31.03.2021 г. и РД-401/12.07.2016 г., изм. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г.  на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/2021г., бр. 54/2021г., бр. 62 и 63/2016 г. и бр. 90/2022 г. ).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС установи, че предвидените дейности в ИП за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Вардим““, са допустими спрямо режимите на горецитираните защитени зони, определени със заповедите за обявяването им.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе, Община Свищов, Кметство с. Вардим, Община Борово, Община Бяла, Кметство с. Стръмен, Кметство с. Ботров, Община Ценово, Кметство с. Новград, Кметство с. Караманово, Кметство с. Долна студена, Кметство с. Белцов, Кметство с. Джулюница, БД „Дунавски район”.

отг. от МОСВ на 07.12.2023 г.