Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка“

Днес, 03.02.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка“ с възложител „РЕДЖИНА“ ЕООД, съгласно чл. 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка до 121 800 места за отглеждане на бройлери.

Имотът с площ 103, 919 дка, в който се намира птицефермата, е с начин на трайно ползване „животновъдна ферма“.

За отглеждането на птици (бройлери) до 36 000 места в производствени халета №№ 13, 14 и 15 (номерация на сградите в кадастралната карта на с. Стожер) е проведена процедура по реда на глава VI от ЗООС, приключила с издаването на Решение № ВА-147/ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Варна.

ИП включва увеличаване гъстотата на отглеждане на птиците в производствени халета №№ 13, 14 и 15 до 60 900 места за птици (или до 20 300 места за птици за всяко хале) и извършване на ремонт на производствени халета №№ 10, 11 и 12, с последващо монтиране в тях на оборудване за отглеждане на бройлери. Всяка от ремонтираните сгради ще е с капацитет 20 300 места за птици.

След реализация на предвиденото разширение на обекта, капацитетът на инсталацията за интензивно отглеждане на птици ще достигне 121 800 места за птици, т.е. обектът се разширява с 3 броя производствени халета и с 85 800 места за птици.

Общата използвана площ за отглеждане на птици, представляваща сбора на застроените полезни площи (площи, които действително се заселват с птици с изключване на площта на абонатните помещения) на сгради №№ 10, 11, 12, 13, 14 и 15, е 5 616 кв.м. Всяка производствена сграда ще се зарежда с пилета от една партида (излюпени на една дата) и произхождащи от едно родителско стадо. Угоителният период ще продължава 36-50 дни.

Отглеждането на бройлерите ще е свободно подово, върху несменяема постеля, която може да бъде от пшенична слама (възможно е използването и на слънчогледови или оризови люспи). Това дава възможност на птиците да се движат свободно в сградата, да достигнат хранилката, която е най-близо до тях или която предпочитат, да ровят постелята и да пилят ноктите си. Този тип отглеждане отговаря на съвременните изисквания за хуманно отношение към птиците. При т.н. несменяема постеля, подът се почиства след приключване на угоителния период и изнасяне на птиците за клане. След механичното изриване на тора, помещенията се помитат, след което се пристъпва към почистване на стените, пода и оборудването с пароструйка. Периодът на почистване между две зареждания на сградите продължава между 7 и 18 дни, в зависимост от сезона и производствената програма

Използваната технология на отглеждане е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производственото хале с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период се изнасят от халето и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.

След реализация на ИП, средната гъстота за обекта ще бъде 22 птици на кв. м.

Бройлерите ще се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест и гранулиран вид. Фуражът ще се доставя със специализирани транспортни средства до обекта и ще съхранява в метални силози с плътно затваряне, което да не позволява замърсяването му. До всяко производственото хале ще бъде монтиран един брой силози, с капацитет 10.9 тона. Разтоварването на фуража от превозното средство в силозите ще се извършва посредством пневматична система, така че фуражът да не се разпилява и да няма контакт с околната среда.

Силозите са свързани с птицевъдната сграда посредством шнеков механизъм. За хранене на птиците ще се използва хранилна инсталация, състояща се от бункери за фураж и хранилни линии с автохранилки. Броят на хранилките, разпределени по протежение на хранилната линия, зависи от броя на заредените в сградата пилета, респективно от необходимия хранилен фронт. Хранилните линии ще са закрепени към тавана посредством winch-система, с възможност височината им да се променя в зависимост от възрастта и височината на пилетата.

Производствени халета №№ 10, 11 и 12 са електрозахранени от собствен трафопост, разположен в рамките на имота.

Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на населеното място – за измерване на количеството вода за питейно-битови нужди към административната сграда е монтирано измервателно устройство.

Към момента производствени халета №№ 13, 14,15 все още не са захранени с вода. Съгласно сключен предварителен договор с ВиК оператор, предстои възстановяване на водопроводен участък от главния водопровод до имота, с цел захранване на ремонтираните сгради и новопостроените санитарно-битови помещения с вода. След реализация на външното водопроводно отклонение, за новите 3 броя сгради (№№10,11,12), ще бъдат изградени само вътрешни водопроводни отклонения.

За формираните битово-фекални води в обекта и за образуваните води от измиване на производствените халета в края на всеки угоителен цикъл са предвидени безотточни черпателни резервоари, водоплътни, в които се събират тези потоци води и последващо предаване на ГПСОВ за пречистване.  За битово-фекалните води са предвидени 2 безотточни резервоара, всеки с обем от 20 м3, а за водите от почистване на халетата – съответно два отделни резервоара (по един за всеки три халета), всеки с обем от 20 м3. 

За осигуряване на основната отоплителна система на халета №№ 13, 14 и 15 с природен газ в обекта е изградена газова инсталация за компресиран природен газ. Необходимите количества природен газ за отопление се съхраняват в инсталацията, включваща триосно полуремарке ADR за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ с монтирани бутилки.  Общ обем на компресирания природен газ е 15 м3 при 200 bara.

Образуваните опасни отпадъци, попадащи в Приложение № 3 на ЗООС, ще бъдат предварително съхранявани в обособен закрит склад за опасни отпадъци, отговарящ на изискванията на ПМС 53/99 година и специализираните наредби.

Съхранението на използваните биоциди (дезинфектанти и инсектициди) ще се извършва в закрит склад, обособен и маркиран, като ще се осигурят в наличност актуални информационни листи за безопасност.

Техническата инфраструктура в имота след реализиране на планираното разширение:

  • Производствено хале № 16 ще се използва като склад за съхраняване на постеля за птиците;
  • За производствени халета №№ 10, 11 и 12 се предвижда проектиране и изграждане на идентична канализационна система с цел пречистване и акумулиране на водите от измиване на сградите, до предаването им към ПСОВ за пречистване;
  • Запазва се капацитета и местоположението на газовото стопанство, като се проектират връзки до трите сгради;
  • Ще се използва изгражданата в момента торова площадка, която е с достатъчен капацитет за 6 месечното съхранение на торовите  маси от 6-те халета;
  • Не се променя начинът на водозахранване и електроснабдяване на обекта;
  • Не се предвижда да бъдат използвани подземни води от съществуващия водоизточник в имота за отглеждане на птиците.

ИП за „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер , община Добричка“ представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение в Приложение № 2 към ЗООС, като предвид заявения капацитет попада в обхвата на т. 25 на Приложение № 1 на ЗООС – „Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението“ и на основание чл. 92, ал.1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Дейността по интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места е включена в Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от ЗООС – т.6.6. „Интензивно отглеждане на птици или свине“, буква „а“ (с над 40 000 места за птици).

 Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС, изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително (КР), съгласно разпоредбите на Глава седма, раздел II от ЗООС.

Предвид заявеното от възложителя искане за провеждане на процедура по чл. 94, ал. 4 от ЗООС, ще бъде проведена обща процедура по издаване на ОВОС и процедура по чл. 117, ал. 1 от ЗООС (издаване на КР). На основание чл.94, ал.1, т.9 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС и КР е министърът на околната среда и водите.

Съгласно представената информация за вида и количеството на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, в т.ч. и опасни отпадъци и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за класификацията на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, въз основа на максимално наличните количества на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, в т.ч. и опасни отпадъци, е направено заключение, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени с действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление и Черноморски район за басейново управление.

Територията върху която ще се реализира ИП попада в обхвата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

Съгласно становище на БДДР, ИП е допустимо спрямо действащите ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление.

Землището на с. Стожер попада в район на разпространение на подземни водни тела, които са под управлението на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

Съгласно становище на БДЧР, ИП е допустимо спрямо действащите ПУРБ и ПУРН в Черноморски район за басейново управление.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитени зони, която се извършва в рамките на процедурата по ОВОС.

След направената проверка относно местоположението на територията, предмет на ИП се установи, че ПИ с идентификатор 053001, в землището на с. Стожер, община Добрич, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

След анализ на представената информация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която изменението на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Варна, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, кметство с. Стожер и община Добричка.

отг. от МОСВ на 03.02.2021 г.