Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“ с възложител „Еврокварц-МВ” ООД, гр. Плевен

Днес, 14.03.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“ с възложител „Еврокварц-МВ” ООД, гр. Плевен, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно подадената информация, инвестиционното предложение предвижда водовземане от р. Дунав вода за промишлени цели - промиване на наносни отложения в трошачно-миячна сортировъчна инсталация (ТМСИ) и заустване на отпадъчната вода обратно в р. Дунав. Инсталацията е разположена на съществуваща площадка в землището на с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен. Водовземането ще се осъществя от река Дунав между т. № 1 и т. № 2 със следните координати WGS84:

 

11

43°42'22.95"

24°50'23.39"

22

43°42'14.668"

24°50'37.716"

 

 

Водовземането от реката ще е брегово и ще се осъществява посредством едностъпална центробежна водна помпа.

Необходимите водни количества за промишлени нужди са 75 000 куб. м годишно. Отпадъчната вода след ТМСП ще се отвежда в утаителни модули за механично пречистване и заустване в р. Дунав, чрез съществуващи водоотливни съоръжения.

ИП е свързано със съществуваща дейност по изземане на наносни отложения от река Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен, в участък от км. 602.000 до км. 601.500, за което е издадено Разрешително № РВО-54/11.01.2022 г. издадено от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и постановено Решение № 3-ПР/2021 г. на министъра на околната среда и водите с характер „да не се извършва“ оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ИП представлява разширение, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС компетентен за произнасяне е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-01-123(2)/27.02.2023 г. на БДДР (копие от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо:

  • спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Предвиденият участък за водовземане не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-123(2)/27.02.2023 г., на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, реализацията на инвестиционното предложение е допустимо в границите на предложения участък.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИАППД, общ. Никопол и кметство с. Черковица.

 

отг. от МОСВ на 14.03.2023 г.