Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод 110 kV за електрическо захранване на Брегова помпена станция (БПС) от поле № 5 на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV до БПС“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Днес, 30.12.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов електропровод 110 kV за електрическо захранване на Брегова помпена станция (БПС) от поле № 5 на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV до БПС“ с възложител „АЕЦ Козолдуй“ ЕАД, в съответствие с разпоредбата на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов електропровод 110 kV, с бъдещо наименование Квант”, за електрическо захранване на Брегова помпена станция (БПС) от поле № 5 на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV до БПС.

Новият електропровод ще се изгради в коридор между съществуващи електропроводи 110 kV и 220 Kv, като се предвижда да тръгне от поле № 5 на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, и стига до БПС, като преминава през имот с идентификатор 77548.189.218 собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно Акт № 152 / 22.03.2001 г. за държавна собственост (частна) и преминава през имоти в землищата на с. Хърлец и гр. Козлодуй, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Дължината на новия ЕП 110kV “Квант” е 7.142 км.

Инвестиционното предложение включва и реконструкция на ЕП 110 kV „Хърлец“ пред БПС с цел:

 - освобождаване на коридор за влизане на новия ЕП 110kV “Квант”;

 - обособяване на директна връзка между подстанция (п/ст) „Букьовци” и ВЕЦ „Козлодуй“;

- реконструкция на ЕП 220 kV „Неутрон” пред БПС, с цел освобождаване на коридор за новия ЕП 110 kV „Квант”.

Елементите, от които ще бъде съставен новия електропровод, са подземни бетонни фундаменти, метална носеща стомано-решетъчна конструкция, изолаторни вериги съставени от стъклени изолаторни елементи, метални (стоманено-алуминиеви) фазови проводници и мълниезащитно въже (стоманено/стоманено-алуминиево с оптични влакна в сърцевината).

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Предвиждат се изкопни работи. Дълбочината на изкопите за фундаментите на изкопите за фундаментите на новите стълбове е 2.50 м. Не се предвижда използването на взрив.

Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че Вашето инвестиционно предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона поради което съгласно чл.93, ал.1, т.1 и 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Във връзка с чл.93, ал.2, т.4 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), респективно подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

След направената проверка относно местоположението на ИП е установено, че трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони са:

 - BG 0000614 “Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007 г., изменен с РМС № 811 от 16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г. и ДВ бр.96/2010 г.);

 - BG 0000533 “Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-298/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.);

 - BG0002009 „Златията за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Копие от писмото е изпратено до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, РИОСВ – Враца, община Козлодуй и кметство с. Хърлец.

 

отг. от МОСВ на 23.12.2022 г.