Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Нов електропровод с напрежение 110 kV който да свърже съществуващата подстанция „Мездра“ с подстанция „Ботевград“

Днес, 14.08.2019 г., във връзка с постъпило уведомление от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за инвестиционно предложение за изграждане на „Нов електропровод с напрежение 110 kV, който да свърже съществуващата подстанция „Мездра“ с подстанция „Ботевград“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:  

 І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV, който да свърже съществуващата подстанция „Мездра“ с подстанция „Ботевград“, с цел подобряване на преноса на електрическа енергия в региона и повишаване на стабилността на мрежата. Електропроводът ще се изгради със стълбове болтова конструкция, поцинковани от съществуваща гама използвана от ЕСО за една тройка проводници – марка АСО - 400, с триъгълно разположение на проводниците и едно мълниезащитно въже. В предложения за основен вариант 2 на трасе са предвидени 32 бр. репери, с дължина на трасето 33445.012 м. Дейностите по изграждане на електропровода не предвиждат използване на взрив. Не се предвижда и изграждане на нова пътна инфраструктура.

Новата въздушна линия преминава през поземлени имоти на територията на девет землища от следните общини и области:

 1. гр. Мездра, община Мездра, област Враца;
 2. с. Крета, община Мездра, област Враца;
 3. с. Ребърково, община Мездра, област Враца;
 4. с. Лютиброд, община Мездра, област Враца;
 5. с. Лютидол, община Мездра, област Враца;
 6. гр. Ботевград, община Ботевград, област София;
 7. с. Рашково, община Ботевград, област София;
 8. с. Новачене, община Ботевград, област София;
 9. с. Скравена, община Ботевград, област София.

 

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище, че ИП е допустимо:

 • спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от тяхното становище;
 • спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., като предвидените дейности при реализацията на ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че трасето на електропровода по предложения основен вариант 2 не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на ЗБР.

/отговорено от МОСВ на 14.08.2019 г./