Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията „София-Кюстендил“ с възложител „Метрополитен“ ЕАД

Днес, 09.01.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на  „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията „София-Кюстендил“ с възложител „Метрополитен“ ЕАД, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася до изграждане на връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил.

Целта на инвестиционното предложение е подобряване на транспортното обслужване в жк „Люлин“ и жк „Обеля“, както и пътниците от и за жп направлението София – Кюстендил.

Метростанцията ще служи за прекачване на пътниците в новата МС на жп линията и ще бъде начална и за двата метродиаметъра (1 МД и 2 МД).

От съществуващото депо „Обеля“, намиращо се в район „Люлин“, посредством крива в североизточна посока се преминава под ул. „Обелско шосе“ и жп линията, като по този начин се пресича границата с район „Връбница“. Бъдещата метростанция „Кюстендил“ ще бъде позиционирана успоредно на бул. „П. Владигеров“, затворена между него и ул. „Чучулица“.

Основните процеси при реализиране на ИП са свързани с неговото строителство - изграждане на цялото подземно трасе на метроучастъка, метростанция и последваща експлоатация. Трасето и метростанцията се изграждат върху терени публична общинска собственост. Изпълнението на ИП се предвижда да се реализира чрез прилагане на утвърдени строителни технологии и усъвършенствани строителни и конструктивни решения.

Инвестиционното предложение в неговата цялост следва да се счита за изменение или разширение на инвестиционно предложение по Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразеното от Басейнова дирекция „Дунавски район“ становище, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 - 2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват посочените мерки и нормативните изисквания, посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.). Предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно представената документация и направената справка в МОСВ е установено, че ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

Най-близко разположените защитени зони до новата метростанция „Кюстендил“ са:

  • BG0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/ 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 99/2008 г.);
  • BG0000113 „Витоша” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-271/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП за „Изграждане на „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Столична община, Столична община - район Люлин и Столична община - район Връбница.

отг. от МОСВ на 06.01.2023 г.