Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за "Изменение на инвестиционно предложение за подобряване трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50”

Днес, 22.12.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за подобряване трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по източен вариант Г 10.50”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите е одобрeно осъществяването на инвестиционно предложение „Подобряване трасето на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г10.50“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

С внесеното уведомление за изменение на трасето на АМ „Струма“, Лот 3.2. се предвиждат отклонения, които произтичат от по-подробната фаза на проектиране, както и от резултатите от „Анализ на съответствието на изводите от ДОСВ от 2017 г. за проекта на Лот 3.2. на АМ „Струма“ с определените специфични и подробни цели за опазване за типовете природни местообитания, растителни и животински видове в защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци“ и защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна”.

Уточненият обхват на ИП за подобряване на трасето разглежда следните основни елементи, част от проекта за изграждане на АМ „Струма“, Лот 3.2:

  • Ляво платно, еднопосочно движение от Кулата към София на Лот 3.2:

-           от км 373+300 до км 375+871≡375+860;

-           от км 375+860 до км 399+531;

  • Дясно платно, движение от София към Кулата на Лот 3.2:

-           от км 373+300 до км 374+000;

  • Обходен път на гр. Кресна – дясно платно (двупосочно):

(от км 396+137 до км 401+691 по километража на обхода на гр. Кресна).

С „Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“, по Източен вариант Г 10.50“ са предвидени измествания на трасето на автомагистралата в няколко участъка, предложени са допълнителни аварийни площадки, които не са разгледани в доклада за ОВОС от 2017 г., идентифицирани са всички съществуващи съоръжения на инженерната инфраструктура, подлежащи на реконструкции, прецизирано е местоположението на: лентите за бавнодвижеши се автомобили, пътни възли и пресичания, пътни връзки, големите и малки съоръжения, дължината на тунелите, разполагане на аварийните площадки, площадки за дълготраен отдих и др. 

Инвестиционното предложение в неговата цялост подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС. С Решение № 250 от 25 април 2013 г. на Министерския съвет автомагистрала А-3 „Перник – Дупница – Сандански - границата с Гърция“ е обявена за обект с национално значение и за национален обект, поради което компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразеното от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ становище с изх. № P-02-5-(5)/20.12.2023 г. (копие от което прилагаме за съобразяване), ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8 и т. 9 от становището.

  1. По отношение на изискванията на Глава седма, раздел I от ЗООС:

Необходимо е да бъдат взети предвид изискванията по чл. 104 от ЗООС по отношение на планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, отчитайки оптимизацията на трасето. Да се посочи дали в близост до трасето, на територията на засегнатите землища има разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.

Да се посочат взривните вещества, основните им опасни свойства (класификация), максимални количества, местоположение и капацитет на съоръженията за тяхното съхранение (в случай, че същите ще се съхраняват, в т.ч. в мобилни съоръжения), предвид извършването на взривни дейности при строителството на тунелите.

            ІII. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че ИП подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, за него следва да бъде приложена и процедурата по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ съгл. чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респ. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.). Направената справка относно местоположението на ИП „Изменение на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2. на АМ „Струма“ по Източен вариант Г 10.50“ установи, че неговите елементи не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но са разположени в защитени зони съгласно ЗБР - BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

На основание чл. 40, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на ИП, при която се установи, че то не противоречи на режимите на посочените защитени зони, въведени със заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяването им (Заповед № РД -748/24.10.2008 г. (обн., ДВ, бр. 97/2008 г.) и Заповед № РД-992/21.10.2022 г. (обн. ДВ бр. 85/2022 г.) за обявяване на BG0000366 „Кресна-Илинденци“ и Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на (обн., ДВ, бр. 41/ 2021 г.) и Заповед № РД-993/21.10.2022 г. (обн. ДВ бр. 85/2022 г.) за обявяване на BG0002003 „Кресна“).

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, ИП е допустимо за реализация.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Благоевград БД „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“, Община Кресна, кметство с. Влахи, кметство с. горна Брезница, кметство с. Ощава, кметство с. Стара Кресна, община Симитли, кметство с. Брежани, кметство с. Крупник, кметство с. Мечкул, кметство с. Полето, кметство с. Ракитна.

отг. от МОСВ на 22.12.2023 г.