Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав от км 699.300 до км 698.000“

Днес, 19.04.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения от р. Дунав“ от км 699.300 до км 698.000, с възложител „Сантекс 12“ ЕООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от км 699.300 до км 698.000, от участък с площ 169 367 кв. м. Участъкът за добив е съгласуван с ИАППД, гр. Русе. Участъкът за добив е с координати в координатна система WGS_84, съгласно приложена скица, част от писмо на ИАППД, гр. Русе, с изх. № ВО-1#3/11.03.2024 г., както следва:

 

Географски координати

1

43°48'11,89"

23°43'41,65"

2

43°48'05,68"

23°44'42,12"

3

43°47'57,68"

23°44'40,99"

4

43°48'04,02"

23°44'20,13"

5

43°48'09,89"

23°43'41,30"

 

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г., на основание чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), ИП е допустимо спрямо целите и мерките за  опазване на околната среда, заложени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г.,  при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становище с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г. на БДДР, копие от което Ви предоставяме за съобразяване.

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона – ЗЗ BG0000533 "Острови Козлодуй" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на отстояние приближително 50 м от участъка.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-224(1)/05.04.2024 г., на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), реализацията на инвестиционното предложение е допустима в границите на предложения участък при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните мотиви:

  1. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Същият се намира на достъчно отстояние от най-близко разположените защитени зони – 50 м от защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
  2. При реализирането на ИП не се очаква унищожаване и/или увреждане в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
  3. Местоположението на ИП, както и характеристиките и параметрите за реализирането му, не предполагат трайно и необратимо влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене или миграция на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
  4. Mестоположението и характерът на ИП не могат да доведат до прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, както и до нарушаване на целостта на природните местообитания, до фрагментация или нарушаване на целостта на защитените зони.
  5. В резултат от реализацията на ИП, не се очаква трайно обезпокояване на видове, както и нарушаване на видовия състав на защитените зони.
  6. Реализирането на ИП няма да доведе до промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.
  7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до поява на кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

 

/отг. от МОСВ на 18.04.2024 г./