Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на кръстовище за с. Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово – Пловдив – Път II-86“ и реконструкция на линейни мрежи в участъка от км 97+900 до км 98+000“

Днес, 18.06.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на кръстовище за с. Ягодово при км 97+924 на път II-56 „Брезово – Пловдив – Път II-86“ и реконструкция на линейни мрежи в участъка от км 97+900 до км 98+000“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С Решение № 6-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите е постановено „да не се извършва ОВОС“ за инвестиционно предложение „Път  II – 56 „Пътен възел Скобелева майка – път II – 86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 – основен ремонт“.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкцията на пътно кръстовище при км 97+924 от път II-56 за с. Ягодово, така, че то да се пригоди към предстоящата за изпълнение пътна отсечка от км 98+000 до км 102+820 на обходния път на град Пловдив.

От км 97+950 до км 98+000 в ляво се предвижда разваляне на съществуваща масивна ограда на имот с идентификатор 56784.104.30. Ще се изпълни нова подпорна бетонова стена с височина 0.90 м, с цел обезопасяване на масивна сграда. Върху тротоара ще монтират парапети за пешеходци и ограничителни системи за пътища.

Заложени за изпълнение са и реконструкции на комуникации на други ведомства.

С предвидените дейности по реконструкция на кръстовището за с. Ягодово трайно засегната площ е 1.907 дка, а площта за промяна на предназначението е 0.943 дка.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява изменение на инвестиционно предложение в обхвата на Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  Предвид Решение № 675 от 14 ноември 2019 г. на Министерския съвет, на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.  

Обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят има задължение да обяви своето инвестиционно предложение на интернет страницата си (ако има такава), и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. В тази връзка, следва да представите доказателства за изпълнение на изискванията на цитираната нормативна уредба, предвид, че към уведомлението не се съдържа такава информация. 

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с вх. № ОВОС-52-5/28.05.2024 г. на МОСВ (копие от което прилагаме за съобразяване), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

  • Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП;
  • Да не се нарушава възможността за водовземане в ПИ с идентификатор 56784.104.30 по издадено разрешително № 31590189/06.03.2009 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада и в хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда Глава трета от нея, съвместена с процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

При извършената проверка, относно местоположението на ИП спрямо защитени територии и зони се установи, че територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

 След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, община Пловдив, район Тракия – община Пловдив.

 

/отг. от МОСВ на 18.06.2024 г./