Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура

Днес, 07.06.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е част от проект за повишаване капацитетите по вертикален коридор на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД - „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от България към Румъния" и се отнася до обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ с диаметър DN 1200 и дължина около 61 km.

Предложението за „Лупинг от Рупча до Ветрино“ включва проектиране и изграждане на газова инфраструктура и съоръженията към нея като инфраструктура, пригодна за пренос на некорозивни природен газ, биометан, водород и техните смеси с отчитане на заложените работни условия и свойства на газовите смеси, така че да бъде осигурена безопасната експлоатация, включвайки най-малко следното:

 • Преносен газопровод от с. Рупча до с. Ветрино, условен диаметър DN 1200 с дължина около 61 km, проектно налягане (DP) Р=5,93МРа и максимално работно налягане (МОР) = 5,4 МРа;
 • връзка DN 1000 между преносния газопровод и съществуващого газопроводно отклонение (ГО) към компресорната станция (КС) „Нова Провадия“;
 • една байпасна връзка DN 1200 между съществуващ газопровод за Румъния и новопроектирания газопровод;
 • един кранов възел на байпасна връзка DN 1200;
 • два линейни кранови възли (КВ) – КВ „Партизани 2“, КВ „Храброво 2 “ DN 1200 по трасето на преносния газопровод;
 • един КВ DN 1000 преди включване в съществуващото ГО към КС „Нова Провадия“
 • Станция за очистване на газопровода (СОГ) „Ветрино“ DN1200 – с една реверсивна камера;
 • Оптична линия за пренос на данни - свързване към съществуваща оптична кабелна линия само в участъците на връзка между настоящия обект и съществуващия транзитен газопровод (ТД1).

За целите на ИП е разгледан проучвателен коридор с широчина 200 m за разполагане на преносен газопровод „Лупинг от Рупча до Ветрино“, включващ площи за газопровод, технологични площадки и инфраструктурата към тях, в рамките на които ще се осъществят инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и археологически проучвания, проучване за възможни точки за електрозахранване на технологичните съоръжения и др.  

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 16 , буква „а“ от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С Решение № 133/23.02.2024 г. на Министерския съвет, проект „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“, чрез изграждане на „Лупинг от Рупча до Ветрино“ е обявен за национален обект и обект с национално значение. Също така ИП в неговата цялост засяга територия, контролирана от две РИОСВ (РИОСВ-Варна и РИОСВ-Бургас). В тази връзка, на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗООС, компетентен орган за вземане на Решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

В съответствие с разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като ИП са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразено становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с вх. № ОВОС-45-23/28.05.2024 г. на МОСВ (копие от което прилагаме за съобразяване) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището.

От представената информация става ясно, че за осъществяването на ИП е предвидено изготвянето на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП). Заявявате искане за допускането само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС). Посочвате, че в процедурата по ОВОС за цитираното ИП в достатъчна степен на подробност ще бъдат описани, разгледани и оценени възможните въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от осъществяването на предложението, вкл. от осъществяването на горния ПУП. 

Предвид горепосоченото, допускаме прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на Глава шеста, която в конкретния случай е процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Съобразно с това, съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, достатъчно основание за одобряване на проекта ПУП-ПП следва да се счита постановеното Решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.

Писмено потвърждение, че за проекта на ПУП-ПП не се изисква извършването на процедура по екологична оценка, както и оценка за съвместимост, ще предоставим след приключване на процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, и след като потвърдите мотивирано, че проектът на ПУП-ПП:

 • съвпада по обхват и предмет с ИП, за което е проведена процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР;
 • съобразява по подходящ начин относимите условия и мерки от постановеното решение Решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.
 1. По отношение на изискванията на Глава седма от ЗООС:

Превозът на опасни вещества по тръбопроводи извън предприятията по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, предвид разпоредбата на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС.

При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения, предвид разпоредбата на чл. 104 от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното следва да се посочи дали на територията на засегнатите от ИП землища има разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС, предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС. Актуална информация за предприятията може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ, на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/ sevezo/registur/. В случай на необходимост, възложителят следва да разработи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при реализирането на ИП.

ІII. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената проверка относно местоположението на ИП по предоставените цифрови данни на трасето на газопровода с ширина 200 м, в които се планира реализирането на ИП, се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но преминава през следните защитени зони от мрежата „Натура 2000“:

 • По Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- BG0000501 “Голяма Камчия“, обявена със Заповед № РД-38/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите. (обн., ДВ, бр. 9/2024 г.);

- BG0000104 “Провадийско-Ройякско плато“, обявена със Заповед № РД-988/ 10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите  (обн., ДВ, бр. 6/2021 г.);

 • По Директивата за опазване на дивите птици:

- BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“, обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г.  на министъра на околната среда и водите  (обн, ДВ, бр. 26/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите  (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) ИП за изграждането на „Лупинг от Рупча до Ветрино“ подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 39, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“, BG000104 “Провадийско-Роякско плато“ и BG0000501 “Голяма Камчия“  при строго спазване на регламентираните с тях забрани (най-вече т. т. 8.3 и 8.4 от Заповед № РД-38/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите. (обн., ДВ, бр. 9/2024 г.) за обявяване на защитена зона BG0000501 “Голяма Камчия“).

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените защитени зони, поради следните мотиви:

 1. ИП преминава през защитени зони, от които трайно ще се усвоят различни по-големина участъци, което от своя страна предполага промени в тяхната цялост и кохерентност.
 2. При изпълнение на дейностите по реализиране и поддържане на сервитута при експлоатацията на ИП съществува реална опасност от трайно унищожаване, увреждане, трансформация и/или фрагментиране на:

     2.1. Горски природните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000501 “Голяма Камчия“ и BG000104 “Провадийско-Роякско плато“ като  9180, 91Z0, 91М0 и приоритетните 91G0*, 91I0*, 91H0* и 91Е0*;  

       2.2. Приоритетното за опазване тревно природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества“, което ще бъде пряко засегнато при строителството на газопровода;

       2.3. Местообитания на видовете безгръбначни, земноводни, влечуги, риби и бозайници, предмет на опазване в защитени зони BG0000501 “Голяма Камчия“ и BG000104 “Провадийско-Роякско плато“;

       2.4. Гнездови и хранителни местообитания, както и места за почивка и нощувка на видовете птици, опазвани в защитена зона BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“.

 1. Времето за реализиране, линейната структура на обекта и необходимостта от поддържане на сервитута му е предпоставка за възникване на трайна и за някои видове непреодолима преграда при ежедневни, сезонни или репродуктивни миграции, което може да доведе до изолиране на отделни популации.
 2. При строителството на ИП има вероятност да се повиши в значителна степен и смъртността на екземпляри от видовете, вкл. птици, предмет на опазване в зоните, което да доведе до промени в структурата и функциите на популациите им.
 3. Строителните работи и струпването на тежка техника и хора са предпоставка за повишено шумово и антропогенно натоварване в засегнатите защитени зони с вероятно неблагоприятно въздействие върху видовете, вкл. птици, предмет на опазване в тях, поради безпокойство и вероятното им прогонване, което също е предпоставка за изменение в популационните им характеристики.
 4. По време на строителството и експлоатацията е възможно да се генерират емисии във вид и количества, които да доведат до замърсяване на жизненоважни компоненти на околната среда и да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.
 5. Реализирането на инвестиционното предложение предполага кумулиране на значително по степен отрицателно въздействие върху защитените зони и техния предмет на опазване в резултат от въздействията на инвестиционното предложение, предмет на настоящата оценка, с въздействията от други съществуващи, одобрени или бъдещи планове, програми, проекти или инвестиционни намерения, което да доведе до неблагоприятни изменения в природозащитния статус на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони по Директивата за хабитатите, както и неблагоприятни изменения в тенденциите на популациите на птиците, опазвани в зоната по Директивата за птиците.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС следва да се изготви оценка за степента на въздействие на ИП „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ върху предмета и целите на защитени зони BG0002038 “Провадийско-Роякско плато“, BG000104 “Провадийско-Роякско плато“ и BG0000501 “Голяма Камчия“.

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони следва да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ) като отделно приложение към доклада за ОВОС, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Степента на въздействието следва да се определи по критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС. ДОСВ трябва да е структуриран, съгласно изискванията на чл. 34, ал. 2, респ. чл. 23, ал. 2 от същата Наредба.

Оценката за степента на въздействие следва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентност в зависимост от целите и предмета на опазване в защитените зони, в това число в областта на фитоценологията и зоологията, както и орнитолог. Предвид характера на ИП в оценката да бъдат включени и експерти в областта на строителството и експлоатацията на газопреносни съоръжения, които да участват и при определянето на изпълними и контролируеми смекчаващи негативното въздействие мерки.

На основание чл. 39, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС, възложителят е уведомен, че  подробната информация и публичения достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura. Public.Web.App/Home/Natura2000ProtectedSites, където може да се намерят данни за видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас, басейнова дирекция „Черноморски район“, община Ветрино, община Дългопол, кметство с. Боряна, кметство с. Камен дял, кметство с. Комунари, кметство с. Лопушна, кметство с. Партизани, община Провадия, кметство с. Блъсково, кметство с. Венчан, кметство с. Златина, кметство с. Кривня, кметство с. Китен, кметство с. Овчага, кметство с. Петров дол, кметство с. Храброво, община Руен, кметство с. Каравельово, кметство с. Планиница, кметство с. Рупча, кметство с. Соколец, кметство с. Трънак.

 

/отг. от МОСВ на 07.06.2024 г./