Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед №

Днес, 19.11.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на МРРБ“) ≡ 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За ИП „Модернизация на път I-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в рамките на която е извършена и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Процедурата е приключила с Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което ИП е одобрено за осъществяване по комбинация от червен вариант от км 1+000 до км 32+550 и по вариант червен пунктир до км 48+329,77.

Настоящото ИП е свързано с предвидените за изграждане и реконструкция инженерни мрежи, попадащи в участъка от км 32+447,20 до км 48+611,93 на АМ „Европа“. ИП ще се реализира в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша, община Божурище; с. Петърч, община Костинброд; с. Волуяк и с. Мрамор, Столична община – район Връбница.

С ИП са предвидени следните реконструкции на инженерни мрежи:

 1. Реконструкция на въздушни ел. проводи 20 kV:
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Слатина“) при км 33+180 – предвидено е монтиране на пет нови стълба и демонтаж на отпадащите такива;
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Бригадир“) при км 41+310 – ще бъдат монтирани два нови стълба и демонтиран един отпадащ стълб;
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Божурищеа“) при км 42+330 – ще бъдат монтирани два нови стълба и демонтиран един отпадащ;
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Комплекса“ и „Ханче“) при км 42+340 – предвидено е монтиране на един нов стълб;
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Волуяк“) при км 45+990 – ще бъдат монтирани три нови стълба и демонтирани, отпадащите такива;
  • Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Мрамор“) при км 48+310 – ще бъдат монтирани пет нови стълба и демонтирани, отпадащите такива.
 1. Пресичане и реконструкция на въздушни ел. проводи 110 kV, 220 kV и 400 kV:
 • Пресичане на ВЛ 400 kV „Люлин – Рударци“ при км 33+662 и км 33+682 – не се налага реконструкция;
 • Реконструкция на ВЕЛ 220 kV „Житен - Струма“ при км 40+840 – предвиден е монтаж на три нови стълба и демонтаж на отпадащите такива;
 • Реконструкция на ВЕЛ 110 kV „Минзухар - Теменуга“ при км 43+320 – предвижда се изместване на ел. провода в участъка на стълб № 32 до стълб № 34, като новото трасе ще премине успоредно на автомагистралата и ще я пресече след пътния надлез. Ще бъдат монтирани четири нови стълба и ще бъдат демонтирани, отпадащите такива.
 1. Реконструкция на съобщителни кабели:

Предвидени са реконструкции при: км 32+587; км 45+578 и при км 48+4.

 1. Реконструкция на разпределителни газопроводи:
 • Реконструкция на разпределителен газопровод при км 39+640 – предвидена направа на бетонов кожух за предпазването му;
 • Реконструкция на разпределителен газопровод при км 43+421 – предвидено е изместване на газопровода, като общата дължина на реконструкцията е 179 m.
 1. Реконструкция на водопроводи:

Предложени са реконструкции на водопроводи: при км 33+290; при км 33+623; от км 34+714 до км 38+335 и при км 39+445; при км 46+620; при км 48+440.

 1. Улично осветление:
 • Пътна връзка „София-Калотина“ и „Калотина-София“ при км 33+220;
 • Пътeн възел „Пролеша“ при км 45+540 и Пътен възел „Мрамор“;
 • Площадка за отдих при км 42+100.

Предвидените в ИП реконструкции на инженерни мрежи са свързани с земни работи, включващи изкопни и насипни дейности. При реализирането на предложението няма да се използва взрив. Предвид предвидените реконструкции на инженерни мрежи и изместването на част от тях извън обхвата на оценения път, ще бъдат необходими допълнителни около 200 дка площи за промяна на предназначението.

Инвестиционното предложение включва поотделно изменения на обекти попадащи самостоятелно в Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В неговата цялост ИП е неразделна част от участък ок 32+447.20 до км 48+611 на АМ „Европа“, представлява изменение на обект в Приложение № 1 на ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС компетентен орган за произнасяне е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-935-(1)/10.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (копие от което прилагаме), ИП е допустимо спрямо:

 • целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложени в ПУРБ 2016-2021 г.;
 • ПУРН 2016-2021 г. и не е в противоречие с мерките в програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направената проверка относно местоположението на изместванията, предмет на настоящото ИП се установи, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка то попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Столична община – район Връбница, кметство с. Волуяк, Столична община - район Нови Искър, кметство с. Мрамор, община Божурище, кметство с. Храбърско, кметство с. Хераково, кметство с. Пролеша, община Костинброд, кметство с. Петърч.

/отговорено от МОСВ на 17.11.2021 г./.