Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“ в поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна

Днес, 26.10.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“ в поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Екосоник“ ЕООД и допълнителна информация към него, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста и Глава седма, Раздел I и II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Дейностите, предмет на ИП за „Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“ в поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна“ са свързани с изграждане и експлоатация на инсталация за термично третиране/изгаряне на отпадъци.

Изграждането на инсталация е свързано с монтаж на технологично оборудване за термично третиране на отпадъци – инсинератор за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на получена в процеса енергия, на територията на поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 в землището на гр. Девня, община Девня, област Варна, и ще заема площ от 4417 м². По същество инсталацията представлява специализиран инсинератор с ротационна пещ за изгаряне на отпадъци с капацитет до 4 т/ч или 95 т/24 ч.

Инсинераторът е проектиран, като многофункционална инсталация за термично окисление, предназначена за изгаряне на твърди, пастообразни и течни отпадъци, в следните категории:

 • Битови/домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, с изключение на смесени битови отпадъци;
 • Производствени неопасни отпадъци;
 • Опасни отпадъци;
 • Отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване;
 • Странични животински продукти.

Многофункционалната инсталация за изгаряне (инсинератор) включва следните основни компоненти:

 • ротационна пещ за високо температурно окисление на отпадъци със система за отделяне и отстраняване на сгурии и пепели;
 • двусекционна камера за вторично изгаряне (доизгаряне) на димни газове с авариен комин;
 • подгревател за горивен въздух;
 • енергиен блок за възстановяване на енергия (генератор);
 • система за охлаждане на димни газове;
 • система за газоочистка;
 • изпускащо устройство (комин);
 • съоръжение за раздробяване - нискоскоростен шредер;
 • интегрална система за управление на инсталацията.

Така заявено ИП самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС – т. 9 и т. 10.1 и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС, изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4, се разрешават след издаването на комплексно разрешително (КР).

За дейностите по обезвреждане и оползотворяване на отпадъци, в Приложение № 4 от ЗООС за всеки вид от описаните в т. 5 дейности е определен съответен капацитет. В този смисъл, всяка дейност по обезвреждане и оползотворяване на отпадъци посочена в т. 5 на Приложение № 4 ще се класифицира като попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, ако надхвърля посочения в съответната точка на приложението капацитет и респективно за нея ще е необходимо издаване на КР.

Въз основа на така представена за горепосоченото ИП информация, то би могло да попадне в т. 5.2, буква „а)“ и 5.2, буква  „б)“ на Приложение № 4 от ЗООС, в случай, че в инсталация за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци се обезвреждат или оползотворяват: а) неопасни отпадъци, с капацитет над 3 т/ч; б) опасни отпадъци с капацитет над 10 т/денонощие.

Предвид заявеното от възложителя искане съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗООС, ИП подлежи на обща процедура по ОВОС и процедура по издаване на КР. На основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

Приложеното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС от оператора „ЕкоСоник“ ЕООД, гр. София за предприятие „Инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“, гр. Девня, съгласно което предприятието е класифицирано с нисък риск е изпратено до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за писмено потвърждение на класификацията съгласно чл. 103 ал. 7 от ЗООС.

В становището на ИАОС си изпълнителният директор на ИАОС заключава, че класификацията на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на съоръженията, в които са налични опасни вещества включително под формата на отпадъци от Приложение № 3 на ЗООС, предприятието се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал“. Ниският рисков потенциал на предприятието се определя от количеството на опасните вещества, включително под формата на отпадъци от Приложение № 3 на ЗООС, попадащи в Раздели „Н – Опасности за здравето“ и „Е – Опасности за околната среда“ на част 1 на същото приложение. На основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС, изпълнителният директор на ИАОС потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно представеното уведомление за класификация на предприятие с нисък рисков потенциал – „Инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“, гр. Девня с оператор „ЕкоСоник“ ЕООД, гр. София. Като оператор на предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал възложителя следва да подаде доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) до директора на РИОСВ-Варна. В допълнение, за целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, възложителят има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. и негови актуализации.

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по ОВОС и в тази връзка попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 III. По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух:

 • Трябва да бъдат предприети всички необходими мерки за поддържане на нивата на замърсителите под установените за тях норми и запазване на възможно най- доброто качество на въздуха. Мерките включват дейности за ограничаване на емисиите при условията и по реда на ЗООС и Закон за чистотата атмосферния въздух (ЗЧАВ), включително чрез издаване на разрешения за експлоатация и чрез решенията по оценка на въздействието върху околната среда;
 • Въпросът с разпространяването на неприятни миризми следва да бъде разгледан в процеса на разрешаване на дейността на инсталацията, да бъдат оценени възможностите за разпространение на неприятни миризми по време на всички етапи от нейната дейност (транспорт, складиране, третиране и пр.) и да бъдат предвидени, и предприети мерки за недопускане на неприятни миризми извън производствената площадка, като се вземе предвид избраното местоположение на инсталацията.

Във връзка с горното е обърнато внимание на малкото отстояние (1 км) на инсталацията до най-близко разположеното населено място (кв. Изворите, гр. Девня), както и вида на изгаряните отпадъци.

 IV. По отношение изискванията на Закона за водите (ЗВ):

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

С писмо изх. № 04-01-786/А9/08.10.2021 г. на БДЧР, дирекцията изразява становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ, в което заключава, че:

 • ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г.;
 • ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г.;
 • Конкретното ИП е допустимо при спазване на условия от III, т. 2. на тяхното становище.

V. По отношение изискванията на Закона за управление на отпадъци (ЗУО), Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и Наредба № 7 от 24 август, 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци:

Независимо от твърденията в писмо, вх. № ОВОС-63/12.05.2021 г., че за провеждането на процедура по ОВОС, не е необходимо да има влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), следва да се има в предвид, че съгласно изискването на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 24 август, 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила ПУП, изработен и одобрен по реда на Глава седма, Раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно ал. 2 на същия член влезлият в сила ПУП по ал. 1 е основание за разрешаване на съответните дейности по третиране на отпадъци, което се извършва в следната последователност:

 1. изработване на ИП;
 2. преценяване за необходимостта от извършване на ОВОС или постановяване на решение по ОВОС и т.н.

В допълнение на възложителя е обърнато внимание, че в Раздел I на Глава втора на Наредбата е определен редът за отреждане на площадки за третиране на отпадъци, като в чл. 4, т. 1 е извършване на проучване и изработване на задание за проектиране на ПУП и т. 2 е отреждане на площадка за третиране на отпадъци с влизането в сила на ПУП.

-      От представената информация не става ясно, избора на местоположение на площадката, дали е съобразен с изискванията на чл. 9, ал. 1 от гореспоменатата Наредба.

С оглед изразеното от инвеститора желание за провеждане на процедура по реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС, при разработването на ОВОС, е необходимо ИП да бъде изцяло съобразено с изискванията на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и инсталацията да отговаря на НДНТ за изгаряне.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Варна, БДЧР, ИАОС, Община Девня.

 

 /отговорено от МОСВ на 25.10.2020 г./