Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на риба - лаврак и пъстърва” в акваторията на Черно море

Днес, 09.06.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на риба - лаврак и пъстърва” в акваторията на Черно море, с възложител „Лагуна - 2007“ ЕООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на риба лаврак и пъстърва” в акваторията на Черно море, воден обект от н. Калиакра до Каварна”, с код BG2BS000C1004, с площ от 300 дка, с капацитет на производство до 50 т. годишно в района на с. Българево, община Каварна, област Добрич. След предоставяне на допълнителна информация от 22.04.2021 г. е уточнена площ на ИП от 300 дка (в т.ч. обща, производствена и експлоатационна).

Садковото стопанство за отглеждане на морски видове риба ще се изгради от 4 бр. рибни садки с диаметър 20 м от полипропиленови тръби, оборудване с капронова мрежа H-10 м, прикрепени към дъното чрез система от 3,5 куб. м котви и въжета, като една садка ще се състои от следните елементи:

 1. Диаметър -20 м;
 2. Система от два ринга полиетиленови тръби;
 3. Височина на надводната част - 1 м;
 4. Дълбочина на мрежата 10 м;
 5. Система от въжета, котви и вериги;

За изграждане на инсталациите се предвиждат следните дейности:

 • Метриране на акваторията с GPS по зададени координати и разполагане на временна маркировка;
 • Обследване на дъното и метриране на дънната маркировка;
 • Разполагане на навигационната система на крайните точки;
 • Подготвяне и разстановка на бетоновите котви и вериги по точките, определени от дънната маркировка;
 • Монтиране на садките, предварително окомплектовани;
 • Монтиране на мрежите към садките;

След монтажа на садките и проверка на целостта на мрежите ще се положи развъдния материал от малки рибки. Храненето ще се извършва с помощта на кораб и машини на борда по схема на хранене. След достигане на необходимата големина за продажба на рибите,  същите ще се прибират на кораба, ще се етикират и подготвят за продажба.

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становище с изх. № 04-01-863(А7)/17.05.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район, при спазване на определени условия.

Възложителят е информиран, че на основание чл. 93, ал. 9, т. 2 от ЗООС може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

След извършена проверка по приложената документация и координати, относно местоположението на елементите на ИП спрямо границите на защитени територии и защитени зони се установи, че не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попадат изцяло в границите на две защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG 0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.100/15.12.2017 г.) и BG 0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 559/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.69/28.08.2009 г.).

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл.  2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000” по реда на Глава трета от Наредбата за ОС.

С оглед гореизложеното, след преглед на представената информация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до БД„Черноморски район“, кмет община Каварна, кмет с. Българево.

/отговорено от МОСВ на 08.06.2021 г./.