Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строите

Днес, 11.06.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив“, с възложител  „Променергомонтаж“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е за дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на СО в конкретни строителни обекти, разположени на територията на Област Пловдив, обхващаща 18 общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен и Сопот.

Дружеството ще извършва дейности по строителство и събаряне на стари сгради, подмяна на ВиК канализации, подмяна на електропроводи и съоръжения, подмяна на пътни настилки, изграждане на улични платна, газопроводи и др., както и предвидени изкопни дейности на обекти разположени на територията на област Пловдив. ИП е за нови обекти с обществено обслужваща дейност, а именно площадки за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на СО. То ще се реализира на площадка № 1 на територията на област Пловдив след сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване. Конкретните параметри на площадките в отделните обекти ще са в пряка връзка, както с вида и количеството на образуваните СО в обекта, така и с изготвения и съгласуван План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), в това число предвидените дейности за оползотворяване на образуваните СО и постигане целите на рециклирането/оползотворяването им. На територията на площадките ще се използва мобилна система за натрошаване - мобилна трошачно-сортировъчна инсталация, като според вида на СО ще се използват различни видове оборудване на инсталацията. За съответните СО ще се организира съответната инфраструктура – монтиране на ограда, изграждане на вътрешни временни пътища, поставяне на фургони и химическа тоалетна за персонала.

На всяка площадка за подготовка за оползотворяване на СО ще бъде изградена инфраструктура, която ще включва:

 • контролно-пропускателен пункт;
 • мобилен кантар (когато е приложимо);
 • асфалтова или временна настилка от трамбован натрошен инертен материал, която да осигурява целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника;
 • площадка, съобразяваща типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, в зависимост от приложената технология и количествата на входящите потоци отпадъци, като ще се обособят следните учасъци (зони):

- Фургон за персонала и химическа тоалетна;

- Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци (хартия, пластмаса, дървесина и др. попаднали сред основните потоци);

- Площи за съхраняване на образуваните СО – ще се обособяват отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала;

- Зона за временно съхранение на образуваните при строителство и/или разрушаване опасни СО, класифицирани в Раздел II на Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, включително и за СО за които има съмнение за замърсяване докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им;

- Зона, в която са разположени съоръженията за механично третиране на СО (мобилната трошачна инсталация и пресевна инсталация), както и други съоръжения от производствения процес;

- Зона за съхранение и товарене на готовата продукция;

- Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката.

На площадките, предмет на ИП се предвижда да се извършва подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО. На площадките, предмет на ИП ще се извършват дейности със следните отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси):

 • бетон (01.01);
 • тухли (17.01.02);
 • керемиди,плочки и керамични изделия (17.01.03);
 • смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 (17.01.07);
 • асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17.03.01 (17.03.02);
 • почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.03 (17.05.04);
 • драгажна маса, различна от упоменатата в 17.05.05 (17.05.06);
 • баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17.05.07 (17.05.08);
 • изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (17.06.04);
 • строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17.08.01 (17.08.02);
 • смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09.01, 17.09.02 и 17.09.03 (17.09.04);
 • минерали (например пясък, камъни) (19.12.09);
 • други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19.12.11 (19.12.12).

Дейностите по подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на СО са следните:

 1. R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (*****)

За извършване на дейностите по предварително третиране на неопасни СО ще се наема специфично оборудване – мобилни съоръжения, които са монтирани на колесна или верижна база и са преместваеми/подвижни съоръжения. Дейността по предварително третиране включва следните технологични процеси и оборудване:

 • Предварително раздробяване – Предварителното раздробяване ще се извършва със специализирани верижни и колесни багери със собствено тегло от 24 тона до 28 тона оборудвани с хидравличен чук с енергия на удара над 600 J, хидравлична ножица с обхват минимум 800 мм за едро раздробяване на СО;
 • Сепариране – Прилага се за стоманобетонните отпадъци и се извършва след предварителното раздробяване на СО. В случай, че при разбиването се използва верижен багер с хидравличен чук – армировката от стоманобетона се отделя с магнити или ако позволява обстановката – ръчно. Средната производителност на един багер при използването му за предробяване може да достигне до 60 т/ч, а при комбинирана работа – предробяване и сепариране на СО е от 10 до 30 т/ч, в зависимост от габаритите и вида на СО;
 • Натрошаване и пресяване/фракциониране – За натрошаванeто ще бъде използвана мобилната HSI дробилка Lokotrack® LT 1110™. Lokotrack® LT1110™ е верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Машината е предназначена да произвежда различни фракции в зависимост от настройката и благодарение на подсилената си конструкция може да обработва материал с размери до 250 мм при максимален капацитет до 300 т/ч, като за целта Lokotrack® LT1110™ е оборудвана с 5-кубиков приемен бункер.
 1. R5 – Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали – Дейността ще се извършва с мобилна ТСИ. В зависимост от вида на натрошаваните СО ще се избира и типа на използваната мобилна трошачка – ударна или челюстна. Мобилните трошачки са с производителност до 100 т/ч. Монтирани са на колесна или верижна база и могат да се транспортират. Пресяването се извършва по време на натрошаването в инсталацията, с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. Системата от сита, с които се извършва пресяваното е интегрирана към трошачната инсталация. Дейността ще се извършва с бетон и стоманобетон, асфалтобетон, скални материали.
 2. R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

Дейността ще се извършва в конкретен строителен обект, на база разработена и одобрена проектна документация за обекта, съгласно изискванията посочени в чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Селективно събраните от строителство и разрушаване отпадъци с кодове 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07; 17.03.02, 17.05.08, 17.06.04, 17.08.02 ще се подават първо за дейност R 12 (предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и фракциониране). Дейността R 10 ще се извършва и с отпадъци с кодове 17.05.04; 17.05.06; 19.12.09 и 19.12.12. Дейността ще се извършва кампанийно, като капацитета е до 100 т/ч.

Така заявено ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР). БДИБР мотивирано е изразила становище с изх. № ПУ-02-87(1)/19.05.2021 г., че:

 • ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016 – 2021 г.) и ПУРН (2016-2021 г.) на Източнобеломорски район, Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в заключението на т. 2.2. от тяхното становище;
 • при задължителното спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на доброто ѝм състояние, и при спазване на разпоредбите на ЗВ, свързаната с него нормативна база, и изискванията по т. 2.1 и т. 2.2 от становище с изх. № ПУ-02-87(1)/19.05.2021 г. на БДИБР;
 • не се очаква реализацията на дейностите да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените в становище с изх. № ПУ-02-87(1)/19.05.2021 г. на БДИБР условия;
 • за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП е предмет на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка ИП попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

IІІ. По отношение изискванията на Закона за управление на отпадъци (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове:

Така описаните в ИП дейности по подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО отговарят на изискванията, предвидени в ЗУО, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

Независимо от това следва да се обърне по-специално внимание на:

 1. В таблицата, започваща от страница 5, отнасяща се до дейностите по оползотворяване на СО, предварително класифицирани със съответния Код на отпадъка е необходимо навсякъде в таблицата дейност R 10 – добработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/ да се коригира, като се отстрани текста „/оползотворяване в обратни насипи/“, тъй като такъв текст не съществува в Приложение 3 към § 1, т. 13 от ЗУО. Тази дейност е подробно описана на страница 12  от информацията за ИП постъпила с уведомлението в МОСВ.
 2. В същата таблица, дейност R 12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R 1 – R 11 /сортиране, трошене/ следва да се коригира с правилния текст от Приложение 3 към § 1, т. 13 от ЗУО, а именно: R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (*****).
 3. При експлоатацията на верижната самоходна трошачна инсталация Lokotrack® LT1110™, задвижвана от дизелов двигател, следва да се съблюдава предотвратяване на замърсяване на почвата, съгласно Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Смолян, БДИБР и кметовете на общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен и Сопот.

/отговорено от МОСВ на 10.06.2021 г./.