Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“

Днес, 29.03.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“, с възложител „Еврокварц-МВ“, гр. Плевен (препратено по компетентност от РИОСВ-Плевен), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изземване на наносни отложения от река Дунав, от участък с площ 92,469 кв. м, в землището на с. Черковица, общ. Никопол, област Плевен.

 

ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Към уведомлението е представена схема на участъка за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, изготвена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), гр. Русе.

Със становище вх. № ОВОС-24/12.03.2021 г. на МОСВ, директорът на ИАППД, гр. Русе, потвърждава за издадена и съгласувана схема за искания участък за изземване по подадено заявление с вх. № ВО-2/17.02.2021 г. на ИАППД, гр. Русе.

Съгласно получено становище за допустимост от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с изх. № ПУ-01-202(3)/19.03.2021 г., на основание чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ), ИП предвижда изземване на наносни отложения на р. Дунав, от участък с площ 92,469 кв. м, от км 602.000 до км 601.500, извън фарватера на реката, със следните координати в координатна система WGS_84:

 

Географски координати

1

43°42'41,42"

24°49'53,19"

2

43°42'36,00"

24°50'17,22"

3

43°42'29,67"

24°50'15,30"

4

43°42'37,49"

24°49'51,64"


Мотивираната оценка за значително въздействие върху водите и водните екосистеми е, че ИП „Изземване на наносни отложения от р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“ с възложител „Еврокварц-МВ“, гр. Плевен е допустимо при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. № ПУ-01-202(3)/19.03.2021 г. на БДДР.Направено е заключение, че ИП е допустимо спрямо целите на опазване на околната среда, заложени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от становище с изх. № ПУ-01-202(3)/19.03.2021 г. на БДДР, копие от което Ви предоставяме за съобразяване. ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. в Дунавски район.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Във връзка с постъпило уведомление за ИП „Изземване на наносни отложения в р. Дунав, в землището на с. Черковица, общ. Никопол“ и съгласно становище за допустимост от директора на БДДР на основание чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-202(3)/19.03.2021 г., на основание изискванията на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), реализацията на инвестиционното предложение е допустима в границите на предложения участък. Предвиденият участък не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (Натура 2000 места), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП за „Изземване на наносни отложения в р. Дунав, в землището на с. Черковица, общ. Никопол“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Копие на писмото е изпратено до БДДР, РИОСВ-Плевен, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав, кметство с. Черковица и община Никопол.

 

/отговорено от МОСВ на 29.03.2021 г./