Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“

Днес, 30.03.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на Глава шеста и Глава седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

І.1. По отношение на Глава шеста от ЗООС:

Възложителят предвижда проектиране и изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, за който е постановено Решение № 48-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършва ОВОС“, което е с изтекъл срок на валидност и ИП следва да се счита за ново.

Трасето на газопровода, респективно сервитута на преносния газопровод (вкл. газопроводните отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман), преминава през землищата на следните области, общини и землища:

Област София град:

 • Столична община - землища на гр. Нови Искър, гр. София - кв. Требич, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен;

Софийска област:

 • Община Костинброд - землища на с. Голяновци, с. Драговищица, гр. Костинброд и с. Петърч;
 • Община Божурище - землище на с. Храбърско;
 • Община Сливница - землища на: гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. Алдомировци, с. Братушково и с. Бърложница;
 • Община Драгоман - землища на гр. Драгоман, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, с. Ново Бърдо и с. Калотина.

Проектирани са следните технологични площадки за обслужване на газопровода:

 • Пусково-приемна станция „Нови Искър” и Кранов възел №1 – площадките ще се разположат в началото на Междусистемната газова връзка България-Сърбия в землището на гр. Нови Искър, Община Столична, Област София, в района на съществуваща площадка за Очистно съоръжение „Нови Искър”, върху земеделска територия. Площадката попада в границата на поземлен имот 5185.31. С пътния подход се засягат поземлени имоти 5180.1, 5180.2, 5180.7, 5180.21, 5180.22 и 5180.29;
 • Кранов възел № 2 - площадката ще се разположи в землището на с. Петърч, Община Костинброд, Област Софийска, на около км 23 на преносния газопровод върху земеделска територия - в границите на поземлен имот 40.92;
 • Автоматичната газорегулираща станция (АГРС) „Сливница“– площадката ще се разположи в края на газопроводното отклонение за АГРС „Сливница” в землището на гр. Сливница, Община Сливница, Софийска Област, върху земеделска територия в границите на поземлен имот 57.30. АГРС „Сливница” е проектирана да редуцира и разпределя природен газ с максимален разход на природен газ Qmax = 5 000 Nm3/h и Pout = 10 barg;
 • Кранов възел „Сливница” – площадката ще се разположи около км 32 на преносния газопровод в началото на газопроводно отклонение за АГРС – Сливница, в землището на гр. Сливница, Община Сливница, Област Софийска, върху земеделска територия – в границите на поземлени имоти 56.4 и 56.5;
 • АГРС „Драгоман“ – площадката ще се разположи в края на газопроводно отклонение за АГРС „Драгоман“ в землището на гр. Драгоман, Община Драгоман, Софийска Област, върху земеделска територия – в границите на поземлени имоти 116.1 и 116.19. АГРС „Драгоман” е проектирана да редуцира и разпределя природен газ към два потребителя с максимален разход на природен газ Qmax = 3 000 Nm3/h и Pout = 10 barg (1 500 Nm3/h за Драгоман и 1 500 Nm3/h за град Годеч);
 • Кранов възел № 3 и Кранов възел „Драгоман“ - площадките ще се разположат югозападно от площадката за АГРС „Драгоман” в землището на гр. Драгоман, Община Драгоман, Софийска Област, върху земеделска територия – в границите на поземлен имот 115.2;
 • Пусково-приемни станции и ГИС „Калотина” – площадките ще се разположат в района на с. Калотина, на около 1.5 km от границата с Р Сърбия в землището на с. Калотина, Община Драгоман, Софийска Област, като засягат следните поземлени имоти: 7.25, 7.26, 7.29, 7.58 и 7.60. В ГИС „Калотина“ са предвидени 3 измервателни линии (2 + 1 резерв), които осигуряват филтриране, редуциране и измерване на Qmax = 250 000 Sm3/h, при налягане до Ppаб = 54 barg;
 • Кранов възел № 4 - площадката ще се разположи около км 62 на преносния газопровод в землището на с. Калотина, Община Драгоман, Област Софийска, върху земеделска територия в границите на поземлен имот 12.48.

ИП за междусистемна газова връзка предвижда изграждането на подземен газопровод с дължина 62,574 км на българска територия от Нови Искър до българо-сръбската граница, на km 32+137 газопроводно отклонение за АГРС “Сливница” с дължина около 0.2 км и на km 46+396 газопроводно отклонение за АГРС “Драгоман” с дължина около 0.1 км. Предвижда се основната газопроводна тръба да бъде стоманена, с диаметър Ø711 mm и проектно налягане DP=5.4 МРа,. Газопроводните тръби за отклоненията (за газоподаване към гр. Сливница и гр. Драгоман) се предвиждат стоманени с диаметър Ø114.3 m и минимална дълбочина на подземно полагане 0,80 m. Успоредно на газопреносната тръба в нейния сервитут от лявата страна посока границата с Р Сърбия се разполага оптичен кабел.

Начална точка на оптичната кабелна линия е технологично помещение за телекомуникационно и КИПиА оборудване в приемно пускова станция /ППС/ Нови Искър. От комуникационен шкаф на приемно пускова камера Нови Искър е проектирана оптична кабелна линия с оптичен кабел с 48 влакна до комуникационна шахта с муфа намираща се на българо-сръбска граница. Дължината на трасето от приемно пускова камера Нови Искър до границата с Р Сърбия е 62.597 км.

Минималната дълбочина на полагане на газопровода с диаметър Ø711 mm при подземно полагане на тръбата е 0.80 m, мерено от горната образуваща на тръбата. Началото на газопровода е в района на съществуващата площадка за Очистно съоръжение "Нови Искър", където се предвижда нова площадка за Пусково-приемна станция "Нови Искър" и Кранов възел 1 и завършва на границата с Р Сърбия в точка, съгласувана между двете държави и определена в Меморандум за разбирателство относно изграждането на проекта за газова междусистемна връзка България – Сърбия от 19.01.2017 г., подписан от ресорните министри на Р България и Р Сърбия.

Предвижда се изграждане на кабелни линии СрН (средно напрежение) 20 kV до технологичните площадки и захранващи кабели НН (ниско напрежение) от бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП) до главни разпределителни табла (ГРТ) на площадките.

За обслужване на новопроектираните обекти са предвидени автомобилни пътища и площадки, които ще се използват за обслужващи и противопожарни нужди. Новопроектираните автомобилни пътища към площадките са както следва:

- Пътна връзка към площадката на АГРС – Сливница се отклонява от съществуващ третокласен асфалтов път III-811 (Ок.п. София - Петрохан) - Богьовци - Сливница - Гургулят - Ракита - Брезник – Палилула на км 14+403 - с асфалтобетонова настилка с ширина 3,5 м.

- Новопроектираната пътна връзка към площадката на АГРС – Драгоман се отклонява от съществуващ местен, некатегоризиран асфалтов път от гр. Драгоман до Помпена станция – асфалтобетонова настилка и ширина 3,5 м.

- Новопроектираната пътна връзка към площадката на Очистно съоръжение и ГИС Калотина се отклонява от съществуващ местен, некатегоризиран асфалтов път от с. Калотина до КПП „Калотина“ – с асфалтобетонова настилка, с ширина 6 м.

- За обслужване на новопроектираните обекти на територията на Очистно съоръжение „Нови Искър“ и Кранов възел № 1 е предвиден автомобилен път и площадка – асфалтобетонова настилка с ширина 3,5 м.

Ширината на сервитутната зона на газопровода в земеделски територии е 30 м - 2 по 15 м симетрично спрямо оста на тръбата, а в горски територии и земеделски територии, заети от трайни насаждения сервитутната зона е симетрична, с размер 20 m или 10 м+10 м. Изключение правят първите четири километра, където проектния газопровод минава успоредно на съществуващ газопровод. Сервитутът на новия газопровод е асиметричен спрямо оста - 8 м на 22 м.

Ширината на строителната полоса е 24.50 м в земеделски територии и 17 м в горски територии. Строителната полоса е в границите на сервитута на газопровода. При изграждането на газопровода и съоръженията към него, движението на строителната техника ще се осъществява в рамките на строителната полоса. Подходът към строителната полоса ще става от местата на пресичане на трасето на газопровода със съществуващата пътна мрежа – републиканска, общинска и местна. Ще се ползват и  съществуващи полски и горски пътища.

Изпълнението на пресичанията с автомобилни пътища се предвижда с хоризонтален сондаж без спиране на движението, без нарушаване на пътната настилка и без да се извършват строителни работи в обхвата на пътя. Изпълнението на пресичанията с ж.п. линии се предвижда с хоризонтален сондаж без спиране на движението, без нарушаване на релсовия път и без да се извършват строителни работи в обхвата на ж.п. линията.

Пресичането на преносни газопроводи с реки е предвидено в места, където заливаната от високите води крайбрежна ивица е с минимална широчина. При пресичането на газопровода с реки е спазено изискването хоризонталният ъгъл между динамичната ос на течението на реката и проектния газопровод да бъде от 90° до 60°. Изпълнението на пресичанията на реките (р. Блато -пресичане 1,2 и 3, дере Уршак (Доброславска), река Сливнишка, река Крива река и р. Слана бара), които са коригирани с диги, се предвижда с хоризонтален сондаж на речното корито, без отбиване на водата в реката. Реките и деретата по трасето на газопровода, които не са коригирани, се предвижда да се пресекат от газопровода чрез открито прокопаване и монтаж на затежнители.

С Решение № 111 от 15 февруари 2013 г. на Министерски съвет обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

ИП за проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” попада в обхвата на  Приложение № 2, точка 3, буква „б“ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС предложението е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ е изразила становище с изх. № ПУ-01-594-(4)/16.03.2021 г., копие от което Ви предоставяме за съобразяване. Съгласно становището, реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни в Дунавски район и спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в План за управление на риск от наводнение в Дунавски район. Мотивираната оценка на БДДР за ИП „Проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” е, че неговата реализация няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в т.1 и т. 2 от становището.

І.2. По отношение на Глава седма, раздел I от ЗООС:

            При изготвяне на информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, следва да вземете предвид местоположението на трасето на газопровода спрямо разположеното на около 700 м от него съществуващо предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС в землището на с. Драговищица, община Костинброд, както и мерките разработени от Вас за конкретното ИП, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве с оглед съобразяване на разпоредбите на чл. 104 от ЗООС. Предприятието има потвърждение за пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 106, ал. 2 от ЗООС от директора на РИОСВ-София.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение за проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 

Копие на писмото е изпратено до БДДР, РИОСВ-София, Столична община (СО), СО-район Надежда, СО-район Нови искър, с. Мировяне, с. Доброславци, с. Житен, СО-район Връбница, с. Мрамор, община Костинброд, с. Голяновци, с. Драговищица, с. Петърч, община Божурище, с. Храбърско, община Сливница, с. Алдомировци, с. Гълъбовци, с. Братушково, с. Бърложица, община Драгоман, с. Владиславци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Калотина и с. Ново бърдо.

 

/отговорено от МОСВ на 30.03.2021 г./