Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин - София”: железопътен участък I: Видин – Медковец“

Днес, 09.03.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на железопътна линия Видин - София”: железопътен участък I: Видин – Медковец“, с възложител ДП НКЖИ, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За ИП „Модернизация на железопътна линия Видин – София“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС), приключила с Решение по ОВОС № 1-1/2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което ИП е одобрено.

За ИП „Модернизация на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък I: Видин – Медковец“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Процедурата е приключила с постановяване на Решение № 12-ПР/2015 г. на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършва ОВОС“. Решение № 12-ПР/2015 г. е загубило правно действие.

С Решение № 509 от 8 юли 2011 г. на Министерски съвет на Република България обект „Железопътна линия Видин – София” е обявен за обект с национално значение.

Съгласно представената информация, след приключване на всички дейности на фаза изработване на Технически проект е направено прецизиране на техническите параметри и засегнатите терени, в обхвата на ИП, като са установени известни малки разлики, касаещи засегнатите площи за отчуждаване и параметрите на някои съоръжения. При разработване на актуализацията на идейния проект за ж.п. участъка „Видин – Медковец“ e извършено проучване на трафика и анализ на разходи и ползи, което показва, че икономически оправдано и допустимо за финансиране е изграждането на единична ж.п. линия в този участък. Разработен е нов вариант на трасето на ж.п. линията, разглеждан като Вариант В.

ИП „Модернизация на железопътна линия Видин – София: железопътен участък I: Видин – Медковец“ предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Дължината на ж.п. участъка е 64 178 м, а предвидената широчина на основата на железния път 1-но/2-пътен – 7,60 м/12,60 м. Общата използвана площ ще бъде около 3 508 дка. Проектът предвижда и реконструиране на тягови подстанции и електропроводи, изграждане на нови ж.п. гари и нови пътни връзки за обслужване на гарите и товаро-разтоварните дейности към тях, както и изграждане на надлези и подлези при пресичания с пътища от републиканската пътна мрежа. Предвидени са изкопни работи с дълбочина от 1 до 20 м и изграждане на насипи с височина от 2 до 13 м. При необходимост за изграждане на железния път ще се използва взрив, в съответствие с геоложките проучвания.

Трасето засяга следните общини: Видин, Грамада, Димово, Ружинци, Брусарци, Медковец, Кула и областите Видин и Монтана.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащия план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-72-(1)/08.02.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), реализирането на „Модернизация на железопътна линия Видин - София”: железопътен участък I: Видин – Медковец“ няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели, при спазване на посочените мерки в становището .

Направено е заключение в становището за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, съгласно което чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин - София”: железопътен участък I: Видин – Медковец“.

На основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС, по искане на възложителя, ИП в неговата цялост подлежи на процедура по задължителна ОВОС, без да се извършва преценяване за необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите съгласно разпоредбите на чл. 94, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След направена проверка относно местоположението и обхвата на ИП се установи, че същото не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от предвидените в ИП дейности ще се извършват в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

BG0000498 „Видбол“, BG0000518 „Въртопски дол“, BG0000503 „Река Лом“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.).

Част от дейностите са в близост (на около 500 м.) до границите на защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 696/25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 81/2020 г.).

ИП е предмет на задължителна ОВОС и в тази връзка попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че ИП за „Модернизация на железопътна линия Видин – София: железопътен участък I: Видин – Медковец“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните по-горе защитени зони.

Копие на писмото е изпратено до БДДР РИОСВ-Враца, РИОСВ-Монтана, Общ. Медковец, кметство с. Медковец, общ. Брусарци, кметство с. Дъбова Махала, общ. Кула, кметство с. Тополовец, общ. Ружинци, кметство с. Дреновец, общ. Димово, кметство с. Воднянци, кметство с. Лагошевци, кметство с. Изовр, общ. Грамада, кметство с. Срацимирово, общ. Видин, кметство с. Въртоп и кметство Дунавци.

 /отговорено от МОСВ на 09.03.2021 г./