Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“

Днес, 24.01.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“ с възложител „БЕТОН“ ЕООД и допълнителна информация към него, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е с цел оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, изкопана от замърсени места) от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5 - Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали, сортиране, раздробяване, натрошаване, съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби от Закона за управление на отпадъците.

Дейностите по строителство и събаряне на сгради и съоръжения, пътни настилки и др., ще се осъществява на територията на област Благоевград.

В количествено отношение в зависимост от вида на строежа при събаряне се генерират различни отпадъци в различно съотношение. Предвижда се годишно на дейности по оползотворяване да се подлагат до 200 000 т. Част от отпадъците неминуемо са негодни за оползотворяване и подлежат на обезвреждане в депа за отпадъци или по друг подходящ начин. Третирането на строителни отпадъци ще се извършва от две мобилни трошачки:

- мобилна трошачка СМД-26Б;

- тип кофа, която се закача за багер, осигурена с челюсти, които трошат подаваните строителни отпадъци, марка „MB Crusher“ и модел BF90.3 S4.

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР).

БДИБР мотивирано е изразила становище с вх. № ОВОС-43/20.09.2021 г. на МОСВ (копие от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо:

  • спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на условията посочени в становището.

БДЗБР мотивирано е изразила становища с вх. №№ ОВОС-43/01.11.2021 г. ОВОС-43/11.01.2022 г. на МОСВ (копия от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо:

  • спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на условията посочени в становищата.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Становище по отношение на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитени зони ще бъде предоставено на следващия етап от процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на общини: Банско, Белица, Блгоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.

/отговорено от МОСВ на 21.01.2022 г./