Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяем запас на река Дунав в участъка от км 462,200 до км 463,000“

Днес, 30.11.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяем запас на река Дунав в участъка от км 462,200 до км 463,000“, с възложител „ДДФ Инвест“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста, Раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 Съгласно представената в уведомлението информация, ИП предвижда изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяем запас на река Дунав от участък с площ 342 160 кв. м., от км 462.200 до км 463.000, извън фарватера на реката, със следните координати в координатна система WGS_84:

Географски координати

1

44°00'10.76"

26°15'23.17"

2

44°00'18.62"

26°16'09.54"

3

44°00'10.44"

26°16'14.96"

4

43°59'59.64"

26°15'26.80"

ИП предвижда изземване на наносни отложения от р. Дунав посредством плаващо техническо средство (дълбачка), собственост на възложителя. Иззетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством несамоходни баржи до собствено пристанище. Изземването на наносните материали ще се извършва постъпателно, сезонно, на дълбочина 4-9 м.

Към уведомлението е представена схема на участъка за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав, изготвена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), гр. Русе.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съгласно полученото становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, ИП е допустимо спрямо мерките, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, както и спрямо мерките, заложени в ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 След извършена проверка по приложената документация и координати, относно местоположението на предложения участък на ИП спрямо границите на защитени територии и защитени зони е установено, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Участъкът не попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР, но е разположен в непосредствена близост (на разстояние от около 100 м.) до границите на защитени зони - BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП за „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 462.200 до км 463.000“, има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000 поради следните мотиви:

  1. Предвиденият участък не попада в границите на защитени зони и защитени територии, но е в непостредствена близост до границата на защитени зони BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици. Предвид характера и местоположението на инвестиционното намерение – в границите на воден обект - река Дунав, реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното намерение, което да доведе до дълготрайно пряко и косвено отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, вкл. и видовете птици, предмет на опазване в защитените зони BG0000377 „Калимок-Бръшлен” и BG0002030 „Комплекс-Калимок”.
  2. Реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното намерение, което да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, явяващи се ключови елементи на биоценозата на река Дунав и ключови елементи на защитените зони, като река Дунав е естествен биокоридор с линейна и непрекъсната структура, осигуряваща свързваща функция, значима за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации.
  3. Съществува обективна вероятност за увреждане и/или унищожаване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони (на местата за почивка, местата за гнездене, хранене и нощувка на птиците по време на миграция), както и вероятност за поява на дълготрайно безпокойство, вследствие на шумово замърсяване, вкл. прогонване на птици от местообитанията им.
  4. Реализирането на добивните дейности може да създаде предпоставки за промяна в хидрологичните и физико-химичните параметри на река Дунав, в района на инвестиционното намерение, което може да доведе до влошаване на природозащитния статус на местообитанията и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 5 от горецитираната Наредба, следва да се извърши оценка за степента на въздействие на ИП върху защитените зони.

Съгласно чл. 40, ал. 6, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, в доклада по ОВОС като отделно приложение, се включва оценка за степента на въздействие на ИП върху защитени зони BG0000377 „Калимок-Бръшлен” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона BG0002030 „Комплекс Калимок” за опазване на дивите птици. Същата следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Степента на въздействие на ИП върху защитените зони да се определи по критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, както и да се използват количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (по площ) и на видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони, разгледани спрямо представеността на местообитанията/видовете в защитените зони.

Оценката трябва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал.1 от Наредбата за ОС.

Информация за предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, както и цялата документация за защитените зони, е налична на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Копие от писмото е изпратено до БДДР, кметство с. Ряхово и община Сливо поле, обл. Русе.

ІІІ. Следващи действия, които възложителят на ИП трябва да предприеме за провеждане на процедурата по ОВОС:

Предвид направената в т. ІІ мотивирана преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона и постъпилите жалби, при прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 2 от ЗООС, ИП подлежи на процедура по задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Във връзка с обявеното ИП са постъпили жалби от Община Сливо поле, инициативен комитет от жители на с. Ряхово и от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД.

На основание чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

 Копие от писмото е изпратено до БДДР, кметство с. Ряхово и община Сливо поле, обл. Русе.

  /отговорено от МОСВ на 14.10.2021 г./