Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за ИП „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“

Днес, 16.06.2021 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“, с възложител  „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП е в пряка връзка с извършваната дейност в имота от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД. От 2005 г. до момента на територията на производствената площадка са извършвани реконструкции, извеждане от експлоатация на съоръжения и промени в работата на инсталациите. Горивната инсталация, за която е издадено комплексно разрешително (КР) № 510- Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г., е разположена върху поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. Съгласно действащо КР на територията на обекта се експлоатират:

 • Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включваща:
 • Енергиен котел (ЕК) № 1 тип 1-В-160/100 с мощност 98 MW;
 • Енергиен котел (ЕК) № 2 тип 1-В-160/100 (с предкамерна скарна пещ с номинална топлинна мощност 5.7 МW) с обща мощност 48 MW;
 • Водогреен котел КВГМ 19.5 МW.
 • Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включваща – водогреен котел КВГМ с капацитет 4,7 t/h биомаса от отпадъци.

ИП на възложителя е пряко свързвано с издаденото КР и експлоатацията на инсталацията в обхвата на КР. „Топлофикация-Сливен“ ЕАД планира следните промени съответно за:

 • ЕК № 1:
 • проектиране и монтаж на скара за RDF и биомаса с топлинна мощност 16 MW към ЕК № 1 тип 1-В-160/100;
 • осигуряване на възможност за директно изгаряне на биомаса;
 • проектиране и изграждане на инсталация на природен газ към ЕК № 1 тип 1-В-160/100;
 • ЕК № 2:
 • увеличаване на мощността на ЕК № 2 тип 1-В-160/100 от 48 MW на 98 МW;
 • осигуряване на възможност за директно изгаряне на биомаса;
 • проектиране и изграждане на инсталация на природен газ към ЕК № 2 тип 1-В-160/100.
 • изготвяне на проект за въвеждане в експлоатация с редуциране на мощността на ВК 100 от 116 MW до 40 MW, гориво: природен газ;
 • монтаж на два броя когенератори с мощност 16 MW, гориво: природен газ.

Съгласно представена в уведомлението за горепосоченото ИП информация, планираните промени за ЕК № 1 не водят до промяна в общата топлинна мощност на котела като се запазва стойността на неговата топлинна мощност от 98 MW. Планираните промени за ЕК № 2 водят до промяна в общата топлинна мощност на котела с увеличаване стойността на неговата топлинна мощност на 98 MW.

За целите на ИП ще се монтира следното оборудване:

 • шредери за първично раздробяване;
 • лентови транспортьори;
 • шредери за вторично раздробяване и/или чукова мелница;
 • центробежени вентилатори.

Съгласно представена с уведомлението документация инсталацията се разглежда като инсталация за съвместно изгаряне по смисъла на Наредба № 4/05.04.2013 г. В инсталацията за съвместно изгаряне ще се изгаря до 4,5 тона/час висококалорично модифицирано гориво (RDF) – над прага по съответната точка на Приложение № 4 на ЗООС, описваща дейността. Планираните промени предвиждат добавяне към основното гориво на ЕК № 1 и ЕК № 2 следните алтернативни горива: слама; оризова люспа; слънчогледова люспа; др. биомаса разрешена с КР 510- Н1/2018 г.; изсушен дървен материал (биомаса). Планираните промени предвиждат директно подаване на биомасата към горивните камери на ЕК № 1 и ЕК № 2. С проектирането и изграждането на инсталация на природен газ към ЕК № 1 тип 1-В-160/100 и ЕК № 2 тип 1-В-160/100 се цели реконструкция (подмяна) на надземен стоманен площадков газопровод с подземен такъв на територията на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД гр. Сливен. Новият ще се присъедини към съществуващ газопровод StØ323.9x6.3. За реализиране на ИП ще бъдат закупени 2 броя когенераторни модула за комбинирано производство на енергия – електрическа и топлинна. Реализацията на ИП и по-конкретно всички планирани промени в обекта ще се извършват в рамките на поземлен имот с идентификатор 67338.603.61 по КК и КР на гр. Сливен. Площта на имота е 245.250 дка. Реализацията на ИП е свързана с използване на ново химично вещество – природен газ – на територията на обекта.

Така заявено ИП попада в обхвата на т. 25 „Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението“ от Приложение № 1 на ЗООС във връзка с т. 2.1 „Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW или повече“ и т. 10.1 Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците“,  и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Във връзка с постъпилата информация с писмо вх. № ОВОС-88/17.12.2020 г. на МОСВ по Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР) същата е изпратена до ИАОС за становище по компетентност. В становището на ИАОС с изх. № КР-141/18.01.2021 г., агенцията констатира, че с планираното преустройство капацитета на горивната инсталация, съобразно представените режими на работа, ще се увеличи от 98 MW до 138 MW. В същото е направено заключение, че планираните промени за които е подадена информация по Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР), отговарят на определението за „съществена промяна“ в работата на инсталацията, разрешена с КР № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС. Предвид гореизложеното е счетено, че е допустимо провеждането на процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС. Във връзка с предоставена с вх. № ОВОС-88/31.03.2021 г. на МОСВ допълнителна информация към уведомлението за ИП „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г.“, същата е предоставена на ИАОС за становище по компетентност. В становището си с изх. № КР-1286/27.04.2021 г. агенцията потвърждава определената приложима процедура с писмо изх. КР-141/18.01.2021г., т.е., че планираните промени предмет ИП, за които е подадена информацията по Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, отговарят на определението за „съществена промяна“ в работата на инсталацията, разрешена с КР № 510-H1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А1/2019 г. на изпълнителния директор на ИАОС.

Предвид заявеното от възложителя искане съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗООС ИП подлежи на обща процедура по ОВОС и процедура по издаване на КР. На основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

 ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на Приложение № 1 от ЗООС и е предмет на процедура по ОВОС, респективно подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.).

След направена проверка относно местоположението на територията, предмет на ИП се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 III. По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух:

По отношение опазване чистотата на атмосферния въздух, възложителят е информиран, както следва:

 1. Необходимо е операторът да уточни номиналната входяща топлинна мощност на следните горивни инсталации:

1.1. Когенераторите, поради констатирани противоречия:

В Приложение 5 към чл. 16, ал. 1 (стр. 3) е записано, че:

„Номиналната топлинна мощност на един брой когенератор е 17,35 МВт или обща топлинна мощност на двата броя когенератори – 34,7 МВт.“

На страница 7 е записано следното:

„3. ИУ към 2 бр. когенератори (16 MW).“

При извършени изчисления за номиналната входяща топлинна мощност на един когенератор при зададените от оператора изходяща електрическа и топлинна мощност се получава стойността от 20,41 MW, като се приеме, че КПД на един когенератор е 85% (т.е. 17,35/0,85=20.41 MW).

1.2. За скара за RDF и биомаса, т.к. в Приложение 5 към чл. 16, ал. 1 (стр. 2) е записано следното:

„Ръководството на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД планира следните промени:

-      проектиране и монтаж на скара за RDF и биомаса с топлинна мощност 16 MW към енергиен котел (ЕК) № 1 тип 1-В-160/100“.

В представеното Становище на фирма „Тотема – Проект“ ЕООД във връзка с исканията на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, поставени в писмо изх. № 02-20/26.02.21 г.“, е записано:

„При изгаряне на 4.5 t/h RDF със средна калоричност 3600 kcal/kg общата получена топлинна мощност възлиза на 18,86MW.“.

 1. По отношение на формулираните режими на работа в приложените документи, е счетено следното:

За енергийни котли ЕК № 1 и ЕК № 2, всеки eдин от тях с топлинна мощност от 98 MW:

 • Поради многообразието на предвижданите комбинации на едновременно изгаряне на различни горива (въглища, биомаса, RDF и природен газ) при различни съотношения, е изразено съгласие с предложението на оператора да спазва най-ниските възможни норми за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферата. Комбинациите следва да бъдат ограничени до едновременно изгаряне на въглища и биомаса и едновременно изгаряне на природен газ и биомаса.
 • Изключение може да се направи само при самостоятелно изгаряне на въглища и на природен газ, като в този случай следва да се спазва НДЕ за съответния вид гориво.

2.1. Операторът на „Топлофикация – Сливен“ трябва да изготвя и представя на компетентния орган 2 броя доклади (месечни и годишни) от измерванията на съществуващата автоматична система (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за отделните комбинации на изгаряните различни горива – съответно за двете в първия булет и двете във втория булет. В докладите от АС за СНИ трябва да бъдат включени и подлежащите на измерване замърсители, предвидени в Наредба №4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр/36/2013г.).

2.2. Докладите от АС за СНИ трябва да бъдат изготвяни при спазване на изискванията на Инструкция № 1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 69/2003 г.).

2.3. Операторът е посочил грешни НДЕ за прах и NOx в текста във вариантите, при които има изгаряне на биомаса. Коректните НДЕ за ЕК № 1, определени съгласно Приложение 1, част 2 от Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр.2/2013г.), (Наредбата за ГГИ), са както следва:

-      NOx – 250 mg/Nm³;

-      Прах – 20 mg/Nm³.

За работа на ЕК № 1 при едновременно изгаряне на въглища и биомаса (директно изгаряне на биомаса и скара за биомаса), коректните НДЕ за отделните горива са:

 • За въглища

-      SO2 – 400 mg/Nm³;

-      NOx – 300 mg/Nm³;

-      Прах – 20 mg/Nm³.

 • За биомаса

-      SO2 – 200 mg/Nm³;

-      NOx – 250 mg/Nm³;

-      Прах – 20 mg/Nm³.

Съответно, с използване на тези НДЕ, при спазване на изискванията на чл. 27 от Наредбата за ГГИ и с отчитане на  информацията, посочена във Вариант 1Й (стр.14) от Приложение № 5 Режими на работа ТЕЦ Сливен 26.03.2021, стр. 3, а именно:

 • Разход на гориво:

-      Биомаса – 8,258 t/h;

-      Биомаса скара – 3,5 t/h;

-      Въглища – 17,484 t/h.

 • Долна топлотворна способност на горивата:

-      Биомаса – 14 375,38 kJ/kg;

-      Биомаса скара – 3600 kcal/kg, което е 15 062,40 kJ/kg (3600*4,184=15 062,4 kJ/kg);

-      Въглища – 13 372,64 kJ/kg.

Нормите за допустими емисии при режим на работа на ЕК № 1 при едновременно изгаряне на въглища и биомаса, определени съгласно споменатия чл. 27 от Наредбата за ГГИ са:

-      SO2 – 303 mg/Nm³;

-      NOx – 276 mg/Nm³;

-      Прах – 20 mg/Nm³.

2.4. Предвид посочената в т. 2.3 грешка, допусната от оператора при определянето на НДЕ при изгаряне на биомаса в ЕК № 1, НДЕ при едновременно изгаряне на природен газ и биомаса (Вариант 1К, стр. 16), определени съгласно чл. 27 от Наредбата за ГГИ, които операторът следва да спазва, са:

-      SO2 –  59 mg/Nm³;

-      NOx –  122 mg/Nm³;

-      Прах –  7 mg/Nm³.

Горните НДЕ са изчислени на база на посочените от оператора разход и долна топлотворна способност на всяко от изгаряните горива, а именно:

Разход на гориво:

-      Биомаса – 3,58 t/h;

-      Природен газ – 8755 Nm³/h.

Долна топлотворна способност на горивото:

-      Биомаса – 3433,5 kcal/kg, което е 14 365,764 kJ/kg (3433,5*4,184=14 365,764 kJ/kg);

-      Природен газ – 34 500 kJ/ m³.

Горните норми са определени при следните НДЕ за отделните горива:

 • Природен газ:

-      SO2 – 35 mg/Nm³;

-      NOx – 100 mg/Nm³;

-      Прах – 5 mg/Nm³.

 • За биомаса

-      SO2 – 200 mg/Nm³;

-      NOx – 250 mg/Nm³;

-      Прах – 20 mg/Nm³.

2.5. Що се отнася до останалите режими на работа, допуснати са следните грешки:

 • Режим 2, който се отнася за определяне на НДЕ при работа на ЕК № 1 и ВК 100 (с номинална входяща топлинна мощност от 40 MW и изгарящ природен газ), при различни варианти за изгаряне на горива от ЕК № 1 е направена препратка към сгрешените НДЕ за прах и азотен диоксид при изгаряне на биомаса (виж стр. 20 и 21 от Приложение № 5 Режими на работа ТЕЦ Сливен 26.03.2021). Поради тази причина НДЕ в двата варианта на работа, при едновременно изгаряне на въглища и биомаса, както и при природен газ и биомаса, са посочени в т. 2.3 и т. 2.4.
 • Вариантите към останалите режими, включващи работата на ЕК № 1, препращат към аналогичните случаи от Режими 1, 2 и 3 – забележките са аналогични.

Както е посочено в предишно писмо на МОСВ въпросите за евентуалното наличие на неприятни миризми вследствие на реализиране на намерението на оператора да изгаря RDF, и мерките, които трябва да бъдат предприети с цел предотвратяване на разпространението им, не са засегнати. Този въпрос следва да бъде разгледан в процеса на разрешаване на дейността на инсталацията, да бъдат оценени възможностите за разпространение на неприятни миризми по време на всички етапи от нейната дейност (транспорт, складиране, третиране и пр.) и да бъдат предвидени, и предприети мерки за недопускане на неприятни миризми извън производствената площадка, като се вземе предвид местоположението на инсталацията.

На територията на община Сливен е разположена автоматична измервателна станция АИС „Сливен“, която е част от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух. Необходимо да бъдат предприети всички необходими мерки за поддържане на нивата на замърсителите под установените за тях норми и запазване на възможно най-доброто качество на въздуха.

IV. По отношение изискванията на Закона за водите (ЗВ):

При изготвяне на Доклада за ОВОС и проекта на КР, следва да се предостави детайлна информация за начина на използване на водата в оборот на предвидените нови съоръжения, включително по отношение параметри за качеството на водата.

 V. По отношение Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК):

Дейността на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, гр. Сливен попада в обхвата на т. 1.1 от Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 от ЗОИК, респективно операторът се явява участник в Европейската схема за търговия с емисии.

На оператора на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД е издадено Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 35-Н3/2019 г. В обхвата на това разрешително са включени следните съоръжения:

 • Горивна инсталация за производство на eлектрическа енергия, с номинална топлинна мощност 98 MW, включваща:

-      Енергиен котел ЕК № 1 тип 1-В-160/100 – 98 MW;

-      Енергиен котел ЕК № 2 тип 1-В-160/100 (с предкамерна скарна пещ с мощност - 5,7 MW) – 48 MW;

-      Водогреен котел КВГМ – 19,5 MW.

Съгласно представената от оператора допълнителна информация към уведомлението за ИП, планираните промени в обекта, включват увеличаване на мощността на ЕК № 2 тип 1-В-160/100 от 48 MW на 98 МW, както и монтаж на два броя когенератори с мощност 16 MW, гориво: природен газ. Номиналната топлинна мощност на един брой когенератор е 17,35 MW или обща топлинна мощност на двата броя когенератори – 34,7 MW.

Във връзка със заявените от оператора в уведомлението за ИП промени, както и в случаите при  които е налице промяна в капацитета, равнището на дейност или експлоатацията на дадена инсталация, е необходимо да се има предвид следното:

 1. По отношение на издаденото РЕПГ:

При планирани промени на площадката съгласно чл. 15, ал. 1 от  Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисиина парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии, всеки  оператор, притежаващ валидно РЕПГ, е длъжен да уведоми компетентния орган за всяка планирана промяна в работата на инсталацията, включително промяна във:

 • характеристиката и/или функционирането на инсталацията;
 • капацитета на инсталацията, посочен в актуалното ѝ РЕПГ;
 • вида и/или количеството на използваните суровини и спомагателни материали;
 • вида и/или количеството на използваните горива;
 • източниците на емисии на парникови газове

            След приключване на приложимите процедури по реда на Глава шеста и Глава седма от ЗООС, операторът следва да информира ИАОС за съответните промени в работата на инсталацията.

 1. По отношение на разпределението на безплатни квоти за емисии на парникови газове във връзка с участието на инсталацията в ЕСТЕ:

            През Фаза 3 на ЕСТЕ в случаите, при  които бе налице промяна в капацитета, равнището на активност или експлоатацията на дадена инсталация, които имаха значение за разпределението на квоти за инсталацията, промените се докладваха чрез „Формуляр за Заявка за изменение на броя на безплатно предоставяните квоти“.

            Във връзка със стартирането на Фаза 4 на ЕСТЕ, операторът следва да има предвид, че през периода 2021-2025 г. всички промени, които имат значение за разпределението на квоти за инсталацията, ще се докладват чрез „Формуляр за докладване на промени в равнището на дейност“. Докладът се подава ежегодно до компетентния орган, който предоставя безплатното разпределение на квоти (в случая МОСВ) по реда на Регламент (ЕС) 2019/1842 в срок до 31 март всяка година.

През Фаза 4 на ЕСТЕ отпада необходимостта от отделна процедура при значително увеличение или намаление на капацитета и следователно няма нужда да се наблюдава и докладва информацията за капацитета при определяне на количеството безплатно предоставяни квоти, но е необходимо е да се актуализира РЕПГ.

Копие на писмото е изпратено до ИАОС, РИОСВ-Стара Загора, БДИБР и кмета на община Сливен.

/отговорено от МОСВ на 16.06.2021 г./.