Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“

Днес, 26.01.2024 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за изменение на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“ е проведена изискващата се по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедура по оценка на въздействието върху околната среда, съвместена с процедура по оценка на степента на въздействие (ОСВ), приключила с Решение по ОВОС № 5-5/2016 г., с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото ИП е във връзка с предвидени допълнителни проектни решения, които са предмет на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, одобрено с Решение № 5-5/2016 г. по ОВОС.

С Решение № 509/08.07.2011 г. на Министерския съвет обект „Железопътна линия София-Драгоман“ е обявен за обект с национално значение, поради което на основание чл. 94, ал. 1, т. 5 от ЗООС компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащия план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-12-(1)/15.01.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), реализирането на изменение на ИП за „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман“ няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 на цитираното становище. Направено е заключение и относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, съгласно което чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР, оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай — чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

След извършена проверка по приложената документация и цифров модел относно местоположението на предвиденото в ИП изменение се установи, че същото не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразия (ЗБР).

Отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените в изменението на ИП дейности, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони, включително и върху най-близко разположените такива.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Столична община (СО), район Връбница – СО, район Надежда –СО, кметство с. Волуяк, община Божурище, кметство с. Храбърско, община Костинброд, кметство с. Петърч, община Сливница, кметство с. Алдомировци, община Драгоман и кметство с. Драгоил.

 

                                                                                                                                                                                                                                     отг. от МОСВ на 26.01.2024 г.