Категории
Превантивна дейност

План/програма за Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Днес, 02.05.2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за изготвяне на план/програма за Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Целите на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. София включват:

  • Подготовка на качествен анализ на текущото състояние на ВиК системите и съоръженията, и бъдещите нужди за тяхното ефективно и устойчиво функциониране и развитие във връзка с постигане на съответствие с европейското законодателство;
  • Извеждане на необходимите мерки за: постигане на съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на опазване на водите; постигане на ефективност на функциониране и устойчивост на ВиК системите и съоръженията в обособената територия.  

Съгласно уведомлението обособената територия, обслужвана от ВиК оператора съвпада с административните граници на Софийска област, поради което районът обхваща цялата й територия. В административно отношение област София е съставена от 18 населени места под 10000 ЕЖ и 5 населени места над 10000 ЕЖ.

РПИП за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 на Наредбата за ЕО. В тази връзка, РПИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

РПИП ще се одобрява от МРРБ, във връзка с което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите. Същият е компетентен орган и за процедурата по оценка за съвместимост на плана/програмата с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 1, във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

РПИП за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. В тази връзка планът попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената към уведомлението информация се установи, че не е представен проект на РПИП, а само техническо задание за изработване на РПИП, поради което компетентният орган няма възможност да извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на проекта върху защитените зони. Предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, МОСВ ще се произнесе на етап изготвен проект на РПИП.

/отговорено от МОСВ на 02.05.2023 г./

Документи