Категории
Превантивна дейност

План/програма за „Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП-ПП) за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ I, кв. 2б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас, попадаща след

Днес, 17.01.2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за изготвяне на план/програма за „Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план (СПУП-ПП) за обект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ I, кв. 2б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Със заданието за СПУП-ПП за „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ I, кв. 2б (ПИ идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“, гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“ се цели създаване на градоустройствена основа за бъдещо изпълнение на инвестиционна инициатива за изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности –защитена лодкостоянка за рибарски лодки по смисъла на чл. 112д, ал. 3 от Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Със СПУП – ПП за „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от УПИ І, кв. 2б (ПИ с идентификатор 07079.662.9619) по плана ПЗ „Юг – Изток“ гр. Бургас, попадаща след бреговата ивица в прилежащата акватория на Черно море“ се очертава рамка за развитие на инвестиционно предложение по Приложение 2 от ЗООС и същевременно попада в обхвата на т. 3.3 на приложение № 2 на Наредбата за ЕО. На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Орган за одобряване на СПУП-ПП е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

СПУП-ПП е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. В тази връзка проектът на СПУП-ПП попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

След извършена проверка на местоположението на имота, източно от който ще бъде изградена лодкостоянката се установи, че същия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

В представената информация липсват цифрови данни с обхвата на СПУП-ПП в акваторията на Черно море, предвид което не може да бъде извършена коректна преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони, в това число и коректно разположение на СПУП спрямо защитени зони и защитени територии.

Във връзка с горното и предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, МОСВ ще изрази становище относно вероятността от възникване на значително отрицателно въздействие след като бъде представен пълния проект на СПУП, в т.ч. цифрови данни с обхвата на същия. 

Информираме Ви, че представеното уведомление за СПУП-ПП и информацията към него са изпратени на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с искане за изразяване на становище по компетентност, относно допустимостта на проекта спрямо План за управление на речните басейни в Черноморски район (2016-2021 г.) и План за управление на риска от наводнения в Черноморски район (2016-2021 г.). В тази връзка, след изразяване на становище от директора на БДЧР, същото ще Ви бъде предоставено.

/отговорено от МОСВ на 17.01.2023 г./