Категории
Превантивна дейност

План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район за периода 2022 – 2027 г.

Днес, 01.12.2021 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с постъпили  в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомления по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО и чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район (ИБР) за периода 2022 – 2027 г., Ви информираме за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Планът за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за периода 2022 – 2027 г. се изготвя на основание чл. 157, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с чл. 13 от Директива 2000/60/ЕС - Рамкова директива за водите (РДВ).

ПУРБ е стратегически документ, който цели постигане на добро състояние на водите в района на басейново управление и заедно с Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), разработен за същия период, осигурява рамката на интегрирано управление на водите.

Източнобеломорски район за басейново управление обхваща водосборните области на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. В административно-териториално отношение в обхвата на Източнобеломорски район попадат изцяло или частично 10 области - София. Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол и Бургас, и 91 общини.

Съгласно изискванията на чл. 159, ал. 1 от ЗВ и чл. 13, ал. 7 от РДВ, ПУРБ се разглежда и актуализира на всеки шест години.

Настоящият ПУРБ на ИБР е третия поред, с период на действие 2022 – 2027 г.

Дейностите по актуализация на ПУРБ са в логическа последователност и взаимовръзка, основана на принципа „Движещи сили - Натиск - Състояние - Въздействие - Отговор“ и включват следните основни дейности:

-Актуализиране на характеристиките на района за басейново управление, което включва: определяне на повърхностните и подземни водни тела, определяне на силно модифицираните и изкуствени водни тела, референтните места и условия за всеки тип и категория повърхностни води и първоначално характеризиране на подземните водни тела, актуализация на натиска от човешка дейност, актуализация на регистъра на зоните за защита на водите.

-Актуализиране на икономическия анализ на водоползването.

-Актуализиране на състоянието на повърхностните и подземни водни тела и програмите за мониторинг.

-Актуализиране на целите за опазване на околната среда и изключенията от тях.

-Актуализиране на програмата от мерки.

В актуализацията на ПУРБ се предвижда да се отчете и влиянието на климатичните промени върху повърхностните и подземните води, проследяване на натиска и въздействието върху водните тела, определяне на цели и планиране на мерки. При актуализацията на ПУРБ се съобразява и актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнение (ПУРН), като се вземат предвид резултатите от актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения и районите сьс значителен потенциален риск от наводнения, картите на районите със заплаха от наводнения и на риск от наводнения и предвидените мерки.

Основната цел, която следва да се постигне чрез прилагането на ПУРБ е добро състояние на водите и свързани с тях екосистеми и зони за защита на водите до 2027 г. Постигането на целите за добро състояние на водите е свързано с прилагане на мерки за отстраняване или намаляване на негативното въздействие от човешката дейност и подобряване на състоянието на водите във всеки РБУ. Програмата от мерки към ПУРБ ще включва мерки, които се предвиждат за постигане на целите на ПУРБ - мерки за ограничаване и намаляване на въздействието върху водите и екосистемите от различни човешки дейности, свързани с движещите сили, които ги пораждат - урбанизация, индустрия, селско стопанство, горско стопанство, изменение в климата, енергетика, рибовъдство и аквакултури, защита от наводнения,  туризъм и рекреация, транспорт, и други, в т.ч. планираните средства и отговорните за прилагането им. Програмата от мерки се актуализира в последния етап от изготвянето на проекта на ПУРБ.

Съгласно разпоредбите на чл. 159. ал. 2 от ЗВ, актуализираният план на ИБР ще съдържа освен информацията по чл. 157, ал. 1 от ЗВ и списък на всички изменения или актуализации за периода от публикуването на предходния план, включително кратьк преглед на обстоятелствата по чл. 156в -156е от ЗВ: оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на околната среда, включително представянето на карти с резултатите от мониторинга за времето на действие на предходния план, и обяснение за причините за неизпълнение на непостигнатите цели; списък на мерките, предвидени в предходния план, конто не са били предприети, и обяснение на  причините. Списък на допълнителните мерки по чл.156о от ЗВ, предвидени в предходния план.

ПУРБ попада в обхвата на областите на чл. 85, ал. 1 на ЗООС. Предвидените в плана мерки и дейности за опазване на водите и подобряване на тяхното състояние очертават рамка за развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. ПУРБ е включен и в т. 7.1. на приложение № 1 от Наредбата за ЕО. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, ПУРБ на ИБР за периода 2022 – 2027 г. подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 160 на ЗВ, ПУРБ на ИБР и актуализирането му се приема от Министерския съвет, по предложение на министъра на околната среда и водите.

Отговорен орган за прилагане на плана е Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите.

 

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 

Предвид, това че ПУРБ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ЕО, планът попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената от възложителя информация не дава възможност за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони. Предвид възможността, разписана в чл.10, ал.3 от Наредбата за ОС, такава ще се извърши и МОСВ ще се произнесе на етап  изготвен проект на ПУРБ на ИБР за периода 2022 – 2027 г.

 

отг. от МОСВ на 30.11.2021 г.