Категории
Превантивна дейност

План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново управление 2022 – 2027 г.

Днес, 02.12.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпили  в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) yведомления по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за проекта на План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново управление 2022 – 2027 г. (ПУРБ на ЗБРБУ 2022 – 2027 г.), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Проектът на ПУРБ на ЗБРБУ се изготвя на основание чл. 157, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие с чл. 13 от Рамковата директива за водите (РДВ/Директива 2007/60/ЕО). Съгласно разпоредбите на чл. 155. ал. 1, т. 2б от ЗВ, директорът на басейновата дирекция е компетентен орган за разработване на ПУРБ. Съгласно изискванията на чл. 159, ал. 1 от ЗВ, планът за управление на речните басейни  се преразглежда и актуализира на всеки шест години. ПУРБ на ЗБРБУ е с период на действие 2022-2027 г. и влиза в сила след утвърждаването му от Министерски съвет.

ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) се разработва за Западнобеломорски район за басейнова управление. Районът обхваща водосборните области на основните реки Струма, Места и Доспат. И трите основни реки са трансгранични. Като административно-териториален обхват покрива изцяло или частично 6 области, 33 общини и 600 населени места. Административният център на района е град Благоевград.

Изготвянето/актуализирането на плана включва следните основни етапи:

  • График и работна програма за разработване на плана за управление на речния басейн и обществени обсъждания;
  • Междинен преглед на установени проблеми, свързани с управление на водите;
  • Проект на план за управление на речния басейн.

В хода на разработване на ПУРБ 2022-2027 г., продължава изпълнението на мерките, планирани във втория ПУРБ, актуализирането на ПУРБ е естествено продължение, с което се надгражда постигнатото от предишните два цикъла на ПУРБ.

ПУРБ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС, и във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), ПУРБ на ЗБРБУ подлежи на процедура по задължителна екологична оценка (ЕО).

ПУРБ на ЗБР се одобрява от Министерски съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. На основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по екологична оценка съвместена с процедурата по оценка за съвместимостта за плана, е министърът на околната среда и водите. Отговорен орган за прилагане на плана е Басейнова дирекция „Западнобеломорски  район“ (БДЗБР).

Докладът за ЕО на плана следва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив експерти с ръководител, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на доклада за ЕО на плана:

  1. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на плана;
  2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана (т.нар. „нулева“ алтернатива);
  3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на плана, в т.ч. и по отношение на територията на други държави;
  4. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като:

-      мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;

-      мерки за изпълнение при прилагане на плана.

  1. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на плана. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвижданията на плана, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат мерна единица и орган отговорен за наблюдението и контрола.
  2. Да се ползват указания и методики за стратегическа ЕО, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg), в раздел /Превантивна дейност/Екологична оценка/.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че проектът на ПУРБ на ЗБРБУ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 на ЗООС е предмет на задължителна ЕО, планът попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представената с писмо вх. № ЕО-41/10.11.2021 г. на МОСВ информация не дава възможност за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони. Такава ще се извърши след представяне на изготвен проект на ПУРБ на ЗБРБУ 2022 – 2027 г.

 /отговорено от МОСВ на 01.12.2021 г./