Категории
Превантивна дейност

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 627

Днес, 29.08.2022 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 62712, община Раднево, област Стара Загора, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел ІІ и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) е за „Изместване на път III-554 „Раднево-Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 62712, община Раднево, област Стара Загора.

Един от основните обекти, подлежащи на изместване с цел гарантиране на изземване на запасите от лигнитни въглища в концесионната площ на находището е автопътя от републиканска пътна мрежа III-554 „Нова Загора – Харманли“ в участъка между селата Бели бряг и Любеново от км 29+830 до км 34+980 с дължина 5150,00 м. Новото предлагано трасе на път III-554 е с дължина 5390,00 м (с 240 м по-дълго от съществуващото) и условно се разделя на три участъка:

- I-ви участък – реконструкция – започва от км 0+000 (км 29+830,00) до км 1+180 (км 31+010.00) – участък между с. Бели бряг и кръстовището за с. Рисиманово. В този участък трасето на републиканския път засяга трасето на общинския път за с. Рисиманово с № SZR 1154;

- II-ри участък – изграждане на нов участък – започва от км 1+180 до км 3+720 – участък от кръстовището за с. Рисиманово – до кръстовището за с. Константиновец. В този участък пътят върви изцяло по ново трасе;

- III-ти участък – реконструкция – започва от км 3+720 до км 5+390 – участък между кръстовището за с. Константиновец и включването в съществуващото трасе на път III-554 при с. Любеново (км 34+980).

ПУП – ПП определя рамката за развитие на изменение на инвестиционно предложение по Приложение № 2 на ЗООС и попада в обхвата на т. 9.1. към Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

ПУП – ПП ще бъде одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с което компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО е министърът на околната среда и водите. Същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимост по смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която се провежда в рамките на процедурата по преценяване за ЕО.

Предвид гореизложеното приемаме представеното искане и като уведомяване по реда на чл. 8 от Наредбата за ЕО.

 

І.1. Установени непълноти, пропуски и неточности в искането за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО:

  1. По отношение на т. 4, буква „е)“от искането за преценяване на необходимостта от ЕО - „наличие на алтернативи“:

Еднозначно е посочено в искането че „няма такива“. Следва да се разгледа „нулева алтернатива“ и мотиви за предлаганото с плана алтернативно трасе.

  1. По отношение на фактор „шум“ и предприятия/ съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

В искането за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в т.4 „Характеристика на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:“, буква „а)“ „вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия“, по отношение на фактор шум в околната среда е посочено, че очакваните въздействия по време на строителството и експлоатацията ще бъдат в рамките на допустимите норми.

В искането за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.4Характеристика на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:“, буква „г)“ „очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/ съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС;“ е посочено, че не се очакват такива неблагоприятни въздействия.

С цел внасяне на яснота по отношение на това, че не се очакват неблагоприятни последствия, следва да бъде включена информация доказваща това, а именно: дали на територията на горепосочените засегнати землища (или в близост до тях), отчитайки и посочените изменения има/няма разположени в близост съществуващи предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС. За целите на изпълнение на изискванията по чл. 104 от ЗООС, при необходимост, следва да бъдат осигурени безопасни разстояния до тези предприятия, и при необходимост да предприеме допълнителни технически мерки за ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда (само в случаите, когато в близост до пътните участъци са разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал).

Актуална информация за тези предприятия може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т.6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/. Регистърът има филтри за търсене, например по област, по община, по населено място, по наименование на предприятие и други.

За случаите, в които изграждането/реконструкцията на пътните участъци ще бъде свързано със съхранението и/или употребата на опасни химични вещества и/или смеси (в т.ч. дизелово гориво, взривни вещества и др.), следва да бъде представена и информация за опасните вещества и смеси (в т.ч. отделянето на опасни отпадъци) от приложение № 3 на ЗООС, основните им опасни свойства, местоположението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба. Употребата на опасните вещества и смеси следва да се извършва съгласно мерките за контрол на експозицията, посочени в информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна употреба, включително мерки при аварийно изпускане или разливи.

  1. Съгласно получено становище с изх. № 04-09-115/07.02.2022 г. на Министерство на здравеопазването представената документация не съдържа пълна информация на базата, на която възложителят следва да направи цялостна оценка на възможния здравен риск и на въздействието върху здравето на хората, вследствие реализиране на плана, вкл. и кумулативно въздействие от едновременната експлоатация на пътния участък и жп линията, която също пресича границите на урбанизирани територии. Следва да се представи:

3.1. Характеристика на засегнатите територии и на очакваните въздействия върху отделните компоненти и фактори на околната среда, като шум, атмосферен въздух и др. по отношение рисковете за човешкото здраве.

3.2. Информация относно точните отстояния на разглежданите пътни участъци до най-близко разположените населени места и други обекти, подлежащи на здравна защита, по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, разположени в с. Бели бряг, с. Рисиманово, и с. Любеново.

3.3. Да се посочат мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху околната среда и човешкото здраве. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

След направената проверка относно местоположението на плана се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от обхвата на ПУП-ПП попада границите на защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на ЗБР: BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с РМС № 588/06.08.2021 г. (обн. ДВ, бр. 67/2021 г.).

ПУП-ПП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО. В тази връзка попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно представената информация, в това число и пространствени данни се установи, че трасето на пътя пресича река Съзлийка, като в това място преминава през границите на защитена зона (BG0000425 „Река Съзлийка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

При реализирането на участък 1 е предвидено изграждане на ново съоръжение над р. Съзлийка при км 0+670.

При изпълнение на дейностите по изграждане на участък 3 на км 5+053,95 трасето на пътя III-554 пресича река Съзлийка. На това място през 2008 година е построен нов мост, който отговаря на изискването за третокласен път.

Предвид установените преминавания през границите на защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“, както и установените предвиждания за извършване на дейности в границите на същата, с цел извършване на коректна преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на чл. 37, ал. 3 и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, следва от възложителя да бъде представената допълнителна информация. Същата следва да съдържа подробно описание на предвидените дейности, които ще бъдат изпълнени при преминаването на пътя през границите на защитената зона и река Съзлийка, както и в района около нея, в т.ч. и нови площи, които ще бъдат усвоени.

 

/отговорено от МОСВ на 23.08.2022 г./

Документи