Категории
Превантивна дейност

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 627

Днес, 29.08.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изместване на път ІІІ-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг ЕКАТТЕ 03407, с. Любеново ЕКАТТЕ 44540 и с. Рисиманово ЕКАТТЕ 627, с възложител „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД.