Категории
Превантивна дейност

Правилник за фунциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ

Издаден от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят функциите, задачите и съставът на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС).

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Висшият експертен екологичен съвет е помощен консултативен орган, пряко подчинен на министъра на околната среда и водите, наричан по-нататък за краткост "министъра".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Висшият експертен екологичен съвет заседава в следните състави:

 1. основен състав - по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), който има и правомощия по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с ПМС № 173 от 2004 г. (ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
 2. специализиран състав - Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС) - по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;
 3. специализиран състав - Междуведомствена комисия (МК) - по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г. (ДВ, бр. 57 от 2004 г.);
 4. специализиран състав по планове за управление на защитени територии - по чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 2000 г. (ДВ, бр. 13 от 2000 г.).

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. (1) Основният състав на ВЕЕС има следните функции:

 1. предлага решения по оценка на въздействието върху околната среда;
 2. предлага решение по мотивирано предложение за промяна на програма за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

(2) Междуведомственият експертен екологичен съвет има следните функции:

 1. предлага за одобряване документация, включително задания за проектиране и инвестиционни проекти, свързана с изпълнение на програмите за отстраняване на екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;
 2. подпомага контрола по изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети.

(3) Междуведомствената комисия има следните функции:

 1. предлага решения за становища по екологична оценка на планове и програми;
 2. обсъжда доклади за екологична оценка/екологична част на планове и програми.

(4) Специализираният състав по планове за управление на защитени територии има следните функции:

 1. взема решение по проекти на планове за управление на национални или природни паркове съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии;
 2. взема решение по проекти за въвеждането на промени в утвърдени планове за управление на национални или природни паркове съгласно чл. 25, ал. 2, т. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

Чл. 4. (1) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 1 основният състав на ВЕЕС изпълнява следните задачи:

 1. разглежда доклади за оценка на въздействието върху околната среда, приложената към тях документация, в т.ч. доклади за оценка на степента на въздействие върху защитени зони и оценки по чл. 99а ЗООС, проведената процедура и представени писмени становища;
 2. обсъжда мотивирани предложения за промяна на програми за отстраняване на екологични щети по чл. 7 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

(2) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 2 МЕЕС изпълнява следните задачи:

 1. в срок 30 дни от внасяне в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разглежда, оценява и приема или връща документация по програмата за отстраняване на екологичните щети, в т.ч. подробен график на времето за изпълнение на дейностите, заданията за проектиране, инвестиционните проекти, техническите и технологичните решения и етапи за реализация на проектите и резултатите от разработки, възложени във връзка с отстраняване на екологичните щети;
 2. разглежда и предлага за одобряване отчети за хода на изпълнение на програмите за отстраняване на екологични щети и програми за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с нормативната уредба по околна среда;
 3. осъществява контрол на място на извършените дейности по програмата за отстраняване на екологичните щети.

(3) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 3 МК преценява внесената документация за съответствие съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

(4) За осъществяване на функциите си по чл. 3, ал. 4 специализираният състав по планове за управление на защитени територии разглежда и обсъжда:

 1. проекти на планове за управление на национални или природни паркове;
 2. проекти на промени в нормите и режимите, установени в част трета на утвърдени планове за управление на национални или природни паркове;
 3. рецензии, писмени становища, бележки и представена документация за проектите по т. 1 и 2.

Глава трета.
СЪСТАВ

Чл. 5. (1) Висшият експертен екологичен съвет, в т.ч. основният и специализираните състави, се състоят от председатели, членове и секретари.

(2) Председателите по ал. 1 на ВЕЕС, в т.ч. основният и специализираните състави и техните заместници в случай на отсъствие, са длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите със заповед, които се определят за всеки един от съставите съобразно спецификата на съответната документация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Секретарите на ВЕЕС, в т.ч. основният и на специализираните състави по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са служители на щатна длъжност в дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването" ("ЕО, ОВОС и ПЗ").

(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени територии е служител на щатна длъжност в дирекция "Национална служба за защита на природата" ("НСЗП").

(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Секретарят на специализирания състав на МЕЕС е служител на щатна длъжност в дирекция "ЕО, ОВОС и ПЗ".

Чл. 6. (1) Постоянни членове на основния състав на ВЕЕС са:

 1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) директорът на дирекция "ЕО, ОВОС и ПЗ", директорът на дирекция "Правна" на МОСВ, директорът на дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" в Изпълнителната агенция по околна среда и началници на отдели в МОСВ;
 2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите;
 3. в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 към състава по т. 2 се включва и по един представител на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Постоянни членове на МЕЕС са:

 1. директори на дирекции и/или началници на отдели и/или експерти в МОСВ съгласно функционалната им компетентност;
 2. по един представител на съответните регионална инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция за управление на водите;
 3. по един представител на Министерството на финансите, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Постоянни членове на МК са представители на МОСВ, по един представител на: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите и двама независими експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Постоянни членове на специализирания състав по планове за управление на защитени територии са представители на МОСВ и по един представител на: Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на туризма.

(5) Членовете по ал. 1, 2, 3 и 4, с изключение на експертите по екологична оценка и специалистите по планове и програми по ал. 3, определят поименно свой заместник за заседанията на ВЕЕС , в т.ч. основен и специализиран състав, в случаите, когато отсъстват.

(6) Съставът по ал. 1, 2, 3 и 4 и заместниците по ал. 5 се утвърждават със заповед на министъра.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) (1) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са лица, избрани след проведена процедура по избор и отправена писмена покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, отговарящи на критериите по ал. 2.

(2) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми са физически лица, които:

 1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 2. нямат интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с безпристрастното и обективно изпълнение на функциите и задълженията;
 3. притежават висше образование в една или сходна на нея област/специалност: екология, биология, химия, архитектура, ландшафтна архитектура, транспортно строителство, подземно строителство, телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и инженерна геология, хидроинженер, агроном, лесоинженер, горско стопанство, урбанизъм, регионално развитие и управление, география, геотехническо инженерство;
 4. притежават не по-малко от 3 години експертен опит и компетентност в изготвяне и/или оценяване на стратегии, планове, програми и/или екологична оценка на стратегии, планове, програми;
 5. не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
 6. не са в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.

(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира с отправяне на публична покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и публикация в един централен всекидневник до експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за изразяване на интерес за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС.

(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец на заявление, срок, в който следва да постъпят заявленията и документите по ал. 5, както и сроковете по процедурата за избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(5) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми, отговарящи на критериите по ал. 2, изразяват писмено желанието си да участват в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС, чрез подаване на заявление по образец, приложено към поканата по ал. 3, до министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. автобиография;
 2. копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и квалификация в областите по ал. 2, т. 3, като документите, издадени от други държави, трябва да носят съответните реквизити съгласно двустранните договорености или да бъдат удостоверени с апостил или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
 3. копия на документи, доказващи, че експертът е участвал в изготвяне, прилагане и оценка на стратегии, планове, програми (копие на трудови книжки, служебни бележки, справки/договори за извършена дейност), и/или справки от публични регистри и бази данни, доказващи експертен опит по ал. 2, т. 4 не по-малък от 3 години.

(6) Документите по ал. 5 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

(7) Комисията по ал. 6:

 1. извършва преглед на документите по ал. 5 за съответствие с изискванията по ал. 2, като при необходимост изисква допълване/уточняване на представената информация и документация в рамките на срока, определен със заповедта по ал. 6; до участие в процедурата за избор не се допускат кандидати, които не отговарят на критериите и/или не са представили съответните документи по ал. 5, и/или не са изпълнили изискванията на комисията и поканата;
 2. съставя протокол с допуснатите за участие в избора експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.

(8) Въз основа на представените документи по ал. 5, доказващи опит и квалификация, комисията по ал. 6 извършва подбор и класира експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми в низходящ ред за участие в МК - специализиран състав на ВЕЕС. Кандидатите се класират за членове на постоянния състав на МК - специализиран състав на ВЕЕС, въз основа на най-голям опит и квалификация.

(9) В случаите на получен еднакъв брой гласове за експерт/специалист по планове и програми, попадащи в квотата от двама кандидати съгласно ал. 11, класирането се извършва въз основа на публично проведен от комисията по ал. 6 жребий.

(10) След приключване на работата си комисията съставя протокол с резултатите от класирането и го предоставя на министъра на околната среда и водите.

(11) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед кандидатите, класирани на първите две места.

(12) Когато провеждането на процедурата по ал. 3 - 10:

 1. не доведе до избор на експерт по екологична оценка/специалист по планове и програми, се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми, за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС, не се включват независими експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми за мандата по чл. 14;
 2. доведе до допускането/избора на един експерт по екологична оценка/специалист по планове и програми, за избор на втори независим експерт се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че при повторната процедура не бъдат допуснати други независими експерти, то в състава на Междуведомствената комисия се включва одобреният експерт/специалист по планове и програми, без да се провежда нова процедура по избор.

(13) Експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми преди всяко заседание подписват декларация по образец, даден в приложение № 1, че не са участвали в изготвянето и не са пряко заинтересовани от реализирането на разглеждания/ата на заседанието план/програма.

(14) Мандатът на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми в МК - специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата. Мандатът започва да тече от датата на назначаването им като членове на МК със заповед на министъра на околната среда и водите.

(15) Освобождаването на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в МК - специализиран състав на ВЕЕС, като членове на съвета става:

 1. по искане на експерта и/или специалиста по планове и програми;
 2. при отказ да попълни декларацията по приложение № 1 или при деклариране на невярна информация;
 3. при установено наличие на интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с безпристрастното и обективно изпълнение на функциите и задълженията на съответния член;
 4. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер;
 5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест месеца;
 6. в случай на смърт.

(16) В случаите по ал. 15 министърът на околната среда и водите освобождава със заповед експерта по екологична оценка и/или специалиста по планове и програми и утвърждава за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС, следващия по ред от избора по ал. 8.

(17) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и програми министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на експерти/специалисти за участие в състава на МК - специализиран състав на ВЕЕС.

Чл. 8. (1) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред на заседанието, към ВЕЕС - основен състав и специализирани състави, се определят допълнителни членове по реда на чл. 10, ал. 1.

(2) Допълнителните членове към основния състав на ВЕЕС се определят, както следва:

 1. представители на съответната регионална инспекция по околна среда и води, дирекция на национален парк, басейнова дирекция за управление на водите, на засегнатите общини и кметства и/или други компетентни институции;
 2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) представители на Българска академия на науките, научни институти, академични институции;
 3. (нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) представители на неправителствени организации (НПО);
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.

(3) Допълнителните членове към МЕЕС се определят в зависимост от спецификата на разглежданата документация по чл. 4, ал. 2.

(4) Допълнителните членове към МК се определят, както следва:

 1. представители на съответната регионална инспекция по околна среда и води, дирекция на национален парк и/или басейнова дирекция за управление на водите;
 2. други експерти в зависимост от спецификата на разглежданата точка от дневния ред.

(5) Допълнителните членове към специализирания състав по планове за управление на защитени територии се определят, както следва:

 1. директорът на съответния национален или природен парк или оправомощено от него длъжностно лице;
 2. представител на съответната регионална инспекция по околна среда и води;
 3. представител на съответната басейнова дирекция за управление на водите;
 4. други лица в зависимост от спецификата на разглежданата документация по чл. 4, ал. 4.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете по ал. 2 и 4 подписват декларация по образец, даден в приложение № 1.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете по ал. 3 подписват декларация по образец, даден в приложение № 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете по ал. 5 подписват декларация по образец съгласно приложение № 3, с която удостоверяват, че не са участвали в изготвянето на документите по чл. 4, ал. 4 и не са пряко заинтересовани от плана за управление на защитени територии.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 се определят за всяка отделна точка от дневния ред на заседанията на основния състав и на специализираните състави на ВЕЕС със заповедта по чл. 10, ал. 1.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете по ал. 2, 3, 4 и 5 представят писмени становища и гласуват при вземане на решение съобразно участието си по точките от дневния ред на заседанието.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) (1) Неправителствените организации (НПО) по чл. 8, ал. 2, т. 3 трябва да отговарят на следните критерии:

 1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
 2. да имат предмет на дейност в областта на опазване на околната среда съгласно устава на организацията/учредителния акт;
 3. да са развивали дейност в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към момента на подаване на заявление за участие в състава на ВЕЕС.

(2) Представителят на НПО по чл. 8, ал. 2, т. 3 е лице, избрано от общото събрание или управителния съвет да представлява организацията по ал. 1, което отговаря на следните критерии:

 1. да има опит в областта на опазване на околната среда не по-малко от 3 години към датата на подаване на заявлението за участие в състава на ВЕЕС;
 2. да има висше образование в една или сходна на посочените области/специалности по чл. 7, ал. 2, т. 1 или техен еквивалент.

(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира след отправена публична покана от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице чрез интернет страницата на МОСВ и обява в един централен всекидневник.

(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец на заявление, срок, в който да постъпят заявленията за участие във ВЕЕС, списък на документите, които следва да се представят, сроковете по процедурата и адреса за кореспонденция, в т.ч. електронен адрес.

(5) Неправителствените организации, отговарящи на критериите по ал. 1, и представителят на НПО, отговарящ на критериите по ал. 2, изразяват писмено желание да участват в състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление по образец, приложено към поканата по чл. 3, за участие в процедурата за избор на НПО и представители на НПО до министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис в срока по ал. 4.

(6) Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. документи за НПО:

а) копие от устав/учредителен акт, подписан и подпечатан от представляващия НПО;

б) копие на документ, удостоверяващ вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза/копие на документ за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани, съгласно § 25 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

в) удостоверение за актуално състояние;

г) информация за осъществяваната дейност в областта на околната среда през последните 3 години, подписана от представляващия НПО, с приложени доказателства, с които се удостоверява дейността;

 1. документи за представител на НПО:

а) решение на общото събрание или управителния съвет на НПО за представителя, номиниран за участие в състава на ВЕЕС;

б) писмена декларация от номинирания представител за съгласие за участие в състава на ВЕЕС;

в) автобиография;

г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, като опитът в областта на опазване на околната среда се удостоверява със съответните доказателства, удостоверяващи дейността, копие на диплома за завършено образование, а когато документът за образование е издаден от други държави, трябва да носи съответните реквизити съгласно двустранните договорености или да бъде удостоверен с апостил или легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

(7) Документите по ал. 6 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

(8) Комисията извършва преглед на документите за съответствието им с изискванията по ал. 1, 2 и 6, като при необходимост изисква допълване/уточняване на представената информация и документация в рамките на срока, определен със заповедта по ал. 6. До участие в процедурата за избор на НПО не се допускат организации и представители, които не отговарят на критериите по ал. 1 и 2, не са представили съответните документи по ал. 6 и/или не са изпълнили изискванията на комисията и обявата.

(9) След приключване на работата си комисията съставя протокол с допуснатите до участие в избора НПО и номинираните от тях представители и го предоставя на министъра на околната среда и водите.

(10) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява всички кандидатстващи НПО за допускането им/недопускането им за участие в процедурата за избор и публикува списък с допуснатите/недопуснатите за участие в избора НПО и номинираните от тях НПО представители на интернет страницата на МОСВ.

(11) Когато провеждането на процедурата по ал. 7 - 10:

 1. не доведе до избор на НПО и неговите представители, се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати представители на неправителствения сектор за участие в избора по ал. 10, в състава на ВЕЕС не се включва неправителственият сектор за мандата по чл. 8, ал. 16;
 2. доведе до допускане на по-малко от 4 НПО и неговите представители, те се включват в листата на допуснатите до гласуване, а за запълване на квотата от 4 НПО се стартира нова процедура по ал. 3; в случай че при повторната процедура не бъдат допуснати други кандидати на неправителствения сектор за участие в избора по ал. 12, то в състава на ВЕЕС се включват само първоначално одобреното/одобрените НПО с техните представители, без да се провежда допълнителна процедура.

(12) В 14-дневен срок от публикуване на списъка с допуснатите/недопуснатите НПО и номинираните от тях НПО представители се извършва избор на НПО представители за членове на ВЕЕС.

(13) Изборът по ал. 12 се извършва чрез гласуване с писмо, адресирано до министъра на околната среда и водите, в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с електронен подпис.

(14) Право да участват в избора по ал. 12 имат НПО, включени в списъка на допуснатите организации, като всяка организация с право на глас може да гласува най-много за 4 организации, в т.ч. и за собствената си кандидатура.

(15) Комисията по ал. 7 извършва преброяването на гласовете, получени в срока по ал. 12, и изготвя протокол с класиране на НПО представителите.

(16) Първите 4 организации, получили най-много гласове, се включват в заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на участието на НПО представители като допълнителни членове на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 3.

(17) В случаите на получен еднакъв брой гласове на НПО представители, попадащи в квотата от 4 организации съгласно ал. 16, класирането се извършва въз основа на публично проведен от комисията по ал. 7 жребий.

(18) Мандатът на НПО представителите във ВЕЕС като членове на съвета е четири години без право на два последователни мандата. Мандатът на определените представители на НПО започва да тече от датата на първото им назначаване като членове на ВЕЕС.

(19) Освобождаването на НПО представител от състава на ВЕЕС става:

 1. по искане на НПО представителя;
 2. при отзоваване на представител от НПО, подала заявление за участие във ВЕЕС;
 3. при промяна на обстоятелствата по ал. 1 и/или ал. 2;
 4. при отказ да попълни декларацията по приложение № 1 или при деклариране на невярна информация;
 5. при установено наличие на интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с изпълнение на функциите и задълженията на допълнителен член на ВЕЕС;
 6. при наличието на влязла в сила присъда за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс;
 7. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест месеца;
 8. в случай на смърт.

(20) При наличието на някоя от хипотезите на предходната алинея министърът на околната среда и водите със заповед освобождава НПО представителя и утвърждава за участие във ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 3 следващия по ред НПО представител от избора по ал. 10.

(21) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата по ал. 18 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отправя публична покана за нов избор на НПО представители за участие в състава на ВЕЕС.

Глава четвърта.
ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 10. (1) За всяко заседание на ВЕЕС, в т.ч. на основния и специализираните състави, министърът издава заповед, в която се определят дневният ред, датата, часът, мястото на провеждането, достъпът до документацията и допълнителните членове на ВЕЕС.

(2) Заповедта по ал. 1 се предоставя на всеки член на съвета най-малко 7 дни преди заседанието.

(3) Проектите за решение по оценка на въздействието върху околната среда и за решение по мотивирано предложение за промяна на програма за отстраняване на екологични щети се предоставят на членовете на ВЕЕС - основен състав, в електронен вид и се изпращат на възложителя/купувача по приватизационна сделка/вносителя на мотивираното предложение (вкл. на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) най-малко 3 работни дни преди заседанието.

(4) Проектите за становище по екологична оценка се предоставят на членовете на МК и на възложителя на плана/програмата най-малко 3 работни дни преди заседанието.

(5) В дневния ред се включва за разглеждане само напълно окомплектована документация.

(6) Редът за подготовка на документацията за заседанията на ВЕЕС, в т.ч. основен и специализирани състави, се определя със заповед на министъра.

Чл. 11. (1) Заседанието на ВЕЕС е редовно, ако присъстват най-малко 2/3 от постоянните му членове.

(2) При отсъствие на член на ВЕЕС, както и на негов заместник/заместници същите уведомяват съответния секретар писмено най-малко 2 дни преди заседанието, като посочват конкретните мотиви.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 12. Заседанията се провеждат при определен от председателя в началото на всяко заседание ред, в т.ч. и по отношение на продължителността на изказванията.

Чл. 13. За всяко заседание на ВЕЕС се води протокол от съответния секретар, в който се отразяват изказванията, предложенията и решенията.

Глава пета.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Всички постоянни членове, респ. техните заместници, присъстващи на заседанието на ВЕЕС, подписват протокола по чл. 13.

(2) В случаите на особено мнение членовете на съвета следва да го мотивират писмено и да го депозират в МОСВ и при съответния секретар в срок до 3 дни след датата на заседанието.

Чл. 15. (1) Министърът издава решения по оценка на въздействието върху околната среда или решения за промяна на програма за отстраняване на екологични щети въз основа на протокола по чл. 14, ал. 1 в срок до 14 дни от заседанието на основния състав на ВЕЕС.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на ВЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срок до 14 дни министърът издава съответните решения по ал. 1 въз основа на решенията на основния състав на ВЕЕС, приети на второто заседание.

(4) При наличие на обстоятелствата по чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда министърът може:

 1. да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
 2. да изиска допълване на документацията и повторно разглеждане на следващо заседание на ВЕЕС.

(5) След допълването на документацията и повторното разглеждане на заседание на ВЕЕС - основен състав, министърът издава решение по оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3.

Чл. 16. (1) Министърът утвърждава протокола по чл. 14, ал. 1 от заседание на специализирания състав на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 2 въз основа на решенията на МЕЕС в срок до 10 дни от съответното заседание.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на МЕЕС, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срока по ал. 1 министърът утвърждава протокола въз основа на решенията на МЕЕС, приети на второто заседание.

Чл. 17. (1) Министърът издава становище по екологична оценка въз основа на протокола по чл. 14, ал. 1 в срок до 7 дни от заседанието на МК.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка (точки) от дневния ред от заседанията министърът по своя преценка:

 1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);
 2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) на следващото заседание на МК, което изрично отбелязва в протокола.

(3) Когато след повторното разглеждане е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срок до 7 дни министърът издава становището по ал. 1 въз основа на решенията на МК, приети на второто заседание.

(4) При наличие на обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми министърът може:

 1. да издаде становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3;
 2. да изиска допълване на документацията и повторно разглеждане на следващо заседание на МК.

(5) След допълването на документацията и повторното разглеждане на заседание на МК министърът издава становище по екологична оценка в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 2, букви "в" и/или "г" от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми независимо от резултатите от гласуването по чл. 11, ал. 3.

Чл. 18. (1) Министърът утвърждава решенията на специализирания състав по планове за управление на защитени територии в срок до 20 дни от заседанието му.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по чл. 19, ал. 2 и 3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии министърът се произнася окончателно по особеното мнение, като:

 1. утвърждава решението на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4, или
 2. отменя решението на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 проектът на план за управление се връща с конкретни указания за преработването му.

Чл. 19. (1) Министърът или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя решението по оценка на въздействието върху околната среда и решението за промяна на програма за отстраняване на екологични щети в срок 7 дни от постановяването му на възложителя/купувача по приватизационен договор (и/или вносителя на мотивираното предложение за промяна на програмата) срещу подпис или по пощата с обратна разписка;
 2. в срока по т. 1 подготвя оповестяване за издадените решения по оценка на въздействието върху околната среда чрез централните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин;
 3. изпраща копие от решенията по оценка на въздействието върху околната среда и от решението за промяна на програмата за отстраняване на екологични щети в съответната РИОСВ и/или дирекция на национален парк и басейнова дирекция за управление на водите.

(2) Решенията на МЕЕС се съобщават писмено на страните по договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологичните щети, на съответните РИОСВ и басейнова дирекция за управление на водите.

(3) Министърът или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на възложителя на плана/програмата становището по екологична оценка в срок 3 дни от постановяването му срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Глава шеста.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) В дирекция "ЕО, ОВОС и ПЗ" се съхраняват в сроковете съобразно Номенклатурата на делата на МОСВ:

 1. протоколите по чл. 14, касаещи съставите на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
 2. документация, свързана с организацията на заседанията на ВЕЕС, касаеща съставите на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3;
 3. по един екземпляр от доклада за оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. електронно копие, доклада за оценка на екологичните щети, включващ програма за отстраняване на екологичните щети и програмата за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с нормативната уредба по околна среда, преписките по процедурите и оригиналът на решенията;
 4. един екземпляр от представената документация, свързана с програмата за отстраняване на екологичните щети, преписката и оригиналът на решението;
 5. един екземпляр от представената документация от възложителя на плана/програмата, преписката и оригиналът на становището.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) По един екземпляр от документацията, одобрена от МЕЕС, се предоставя на изпълнителя на договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологични щети и на Министерството на финансите, а един екземпляр се оставя на съхранение в архива на МОСВ заедно с оригинала на протокола от заседанието на МЕЕС. Копие от утвърдения протокол се предоставя на Министерството на финансите и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) В дирекция "НСЗП" се съхраняват в сроковете съобразно Номенклатурата на делата на МОСВ:

 1. протоколите по чл. 14, ал. 1, касаещи състава на ВЕЕС по чл. 2, ал. 2, т. 4;
 2. документацията, свързана с организацията на заседанията на специализирания състав по чл. 2, ал. 2, т. 4;
 3. протоколи от научни доклади и от обществени обсъждания, рецензии, писмени становища и бележки.

(4) Редът, мястото, отговорните лица за съхранение на документацията по ал. 1 и 3 и достъпът до нея се определят със заповед на министъра.

Глава седма.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 21. Финансовото осигуряване на дейността на ВЕЕС е за сметка на бюджета на МОСВ.

Чл. 22. (1) Членовете на основния състав на ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 имат право на възнаграждение за представени писмени становища.

(2) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии, с изключение на представителите на ведомствата, имат право на възнаграждение за участие и представени писмени становища.

(3) Размерът на възнагражденията по ал. 1 се определя със заповед на министъра по предложение на основния състав на ВЕЕС в зависимост от обема и сложността на работата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Размерът на възнагражденията по ал. 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на МЕЕС, МК и на специализирания състав по планове за управление на защитени територии в зависимост от обема и сложността на работата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Възнагражденията на консултанти и експерти от чужбина се определят по договор.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Членовете на МЕЕС по чл. 8, ал. 3 имат право на командировъчни при необходимост от запознаване на място с проблеми по изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети на основание заповед на министъра на околната среда и водите по предложение на съвета в протокол от съответното заседание.

Заключителни разпоредби

 • 1. Правилникът се издава на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет, приет от Колегиум на Министерството на околната среда и водите на 7.09.2004 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 24.01.2011 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 7.05.2012 г., изменен и допълнен с правилник, приет от Колегиум на МОСВ на 25.03.2013 г. (необнародвани).
 • 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) До издаването на заповедта по чл. 9, ал. 16 в провежданите заседания на ВЕЕС участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник представители на НПО.
 • 3. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) До издаването на заповедта по чл. 7, ал. 11 в провежданите заседания на МК - специализиран състав на ВЕЕС, участват като членове определените до датата на влизане в сила на този правилник независими експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми.
 • 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 67 от 2019 г.) Правилникът е приет от Колегиум на МОСВ на 27.01.2015 г.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 13 и чл. 8, ал. 6

 

(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.)

 

Образец

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 7, ал. 13 или чл. 8, ал. 6 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)

.................................................................................................................................................,

(трите имена на декларатора)

.................................................................................................................................................,

(представител на кметство/община/район/институция/организация)

в качеството си на постоянен/допълнителен член на МК - специализиран състав на ВЕЕС/допълнителен член на ВЕЕС - основен състав (посочва се съставът на ВЕЕС и длъжността и качеството, в което лицето участва, като излишното се зачертава)

с лична карта № .........................., издадена на ..................... от ........................................,
декларирам, че:

 1. Не съм пряко заинтересуван(а) от инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
 2. Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с одобряването/съгласуването на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
 3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата, предмет на разглеждане от ВЕЕС.
 4. Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на предмета на инвестиционното предложение/плана/програмата, обект на разглеждане от ВЕЕС.
 5. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 3 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
 6. Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.

 

Декларатор: ..............................

.........................                                                                                            (име и фамилия)

      (дата)

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 7

 

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г.)

 

Образец

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 8, ал. 7 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)

.................................................................................................................................................,

(трите имена на декларатора)

с лична карта № .........................., издадена на ..................... от ........................................,
декларирам, че:

 1. Не съм пряко заинтересуван(а) от изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия.
 2. Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с изпълнението на дейностите, утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия.
 3. Не съм в трудово правоотношение с ВТОРАТА СТРАНА по договора за изпълнение на програмата.
 4. Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на обекти от програмата.
 5. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 2 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
 6. Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.

 

Декларатор: ..............................

.........................                                                                                            (име и фамилия)

      (дата)

 

 

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 8

 

(Ново - ДВ, бр. 67 от 2019 г.)

 

Образец

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 8, ал. 8 от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)

.................................................................................................................................................,

(трите имена на декларатора)

.................................................................................................................................................,

(представител на кметство/община/район/институция/организация)

в качеството си на допълнителен член на специализирания състав по планове за управление на защитени територии

с лична карта № .........................., издадена на ..................... от ........................................,
декларирам, че:

 1. Не съм пряко заинтересуван(а) от Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
 2. Нямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан с Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
 3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с възложителя на Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
 4. Нямам никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на Плана за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
 5. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 4 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.
 6. Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за укриване на известни за мен данни при попълване на декларации.

 

Декларатор: ..............................

.........................                                                                                            (име и фамилия)

      (дата)