Категории
Превантивна дейност

Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ

Правилникът за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ е приет на Колегиум на МОСВ на 28.05.2013 г. и е утвърден със Заповед № РД-467/28.05.2013 г.  на министъра на околната среда и водите

На Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г.  е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите