Категории
Превантивна дейност

Представено от Агенция "Пътна инфраструктура" уведомление за инвестиционно предложение "Технически проект за обект АМ "Хемус" - Етап 1 в Участък І и Участък ІІ

Във връзка с постъпило уведомление от Агенция „Пътна инфраструктура“ за инвестиционно предложение „Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап 1 в участъци: Участък І – от км 87+800 до пресичането с път ІІІ-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15,26 км; Участък ІІ – от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път ІІІ-307 – км 103+060)до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34,46 км“, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 2-2/2015 г. на министъра на околната среда и водите е одобрено осъществяването на ИП „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А29, с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, чиито права и задължения след изменение на Закона за пътищата от 15.04.2016 г. са преминали към Агенция „Пътна инфраструктура“.

В резултат на разработен технически проект за АМ „Хемус“ – Етап 1 са предложени варианти по участъци за проектна скорост 120 км/ч и габарит Г 27, които в преобладаващата си част следват следата на одобреното с Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. трасе, а именно:

  • „Зелен вариант“ – за участък І: от км 87+800 до пресичането с път ІІІ-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15,26 км. Следата на трасето при км 90+517 излиза извън коридора, оценен в доклада за ОВОС за АМ „Хемус“ в продължение на 9,773 км, след което се включва в коридора на одобрения вариант на трасе на автомагистралата от 2015 г.;
  • „Виолетов вариант“ – за участък ІІ: от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път ІІІ-307 – км 103+060) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км.

Трасето при „виолетовия вариант“ гравитира в три участъка извън обследвания коридор в доклада за ОВОС, с минимални отстояния от него съответно: от км 104+300 до км 107+700 – 290 м; от км 11+600 до км 112+700 – 90 м и от км 112+550 до км 114+050 – 98 м.

Предложено е също и ситуационно изместване на:

  • републикански път III-3504 „Орляне - Угърчин“ - около 2,4 км;
  • републикански път III-3005 “Катунец – (Радювене - Орляне)” - около 1,23 км;
  • общински път LOV2201 – около 0.650 км.

По принцип ИП в неговата цялост представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от Приложение 2 на ЗООС, поради което подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

С Решение № 250/25.04.2013 г. на Министерския съвет, републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ (АМ „Хемус“) е обявен за обект с национално значение, поради което на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

На основание §10 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, МОСВ информира, че за конкретното ИП настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се довършва по досегашния ред.

Във връзка с представеното уведомление, МОСВ обръща внимание, че съгласно разпоредбата на чл.82, ал.3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, както и други предвиждания за промени по трасето на АМ „Хемус“, одобрено с Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. на министъра на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция (БД) „Дунавски район“ относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдени Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Съгласно становище на БД „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 104 от ЗООС, след преглед на наличната документация е установено, че в близост до предложените два варианта на трасето („Зелен“ и „Виолетов“), няма разположени предприятия и/или съоръжения, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

При извършената проверка относно местоположението на трасето спрямо защитени територии и зони се установи, че участъците по двата варианта не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но част от трасето по „Зеления вариант“ – за участък I пресича две защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на ЗБР: BG0001036 „Български извор“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002109 „Васильовска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 529/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 48/ 25.06.2010 г.). „Виолетовият вариант“ – за участък ІІ не попада в границите на защитени зони.

ИП попада под разпоредбата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР. Същата се провежда чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл.40, ал.2 във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че предложеният „Зелен“ вариант – за участък I е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“ за опазване на дивите птици, въведен с посочената по-горе заповед за обявяването й.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ  Плевен, БД „Дунавски район“, Община Ловеч, Кметство с. Радювене, Община Луковит, Кметство с. Дерманци, Кметство с. Пещерна, Кметство с. Торос, Община Тетевен, Кметство с. Български извор, Община Ябланица, Кметство с. Брестница, Община Угърчин, Кметство с. Орляне, Кметство с. Каленик, Инициативен комитет с. Торос, Инициативен комитет с. Пещерна и с. Торос.

                                                                       

/отговорено от МОСВ на 23.03.2018 г./