Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2010 Г.

03 ноември 2016 | 04:55  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №27-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Долни Богров II” в землищата на с. Долни Богров и с. Кривина, район Кремиковци, Столична община" с възложител „Транскомплект - инженеринг” ООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №26-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив и преработка на строителни материали – доломити от находище „Студена”, участък „Хидрострой І”, „контур 1”, землище на с. Студена, община Перник, област Перник” с възложител „Хидрострой – Студена” ООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №25-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Разширение на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав – фаза 2” с възложител „Монтюпе” ЕООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №24-12/2010 г. за инвестиционно предложение  „Реконструкция на съществуващи производствени линии за галванични покрития с увеличаване на капацитета и монтиране на нови вани за електролитни и химични процеси с общ обем 247 м3” с възложител „Екогалваник” ООД/25. 01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на енергиен парк и регулационен център” в ПИ №46663.52.477 в землището на гр. Малко Търново” с възложител „САВ Лаборатории” ООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №22-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение Свищов-Свилоза, терминал „Свилоза” с възложител „ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС СВИЛОЗА” ЕООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено на 29.11.2010 г. Решение    за изменение и допълнение на решение по ОВОС № 166-14/1996 г. на МОСВ, с което е разрешена реализацията на проекта АМ „Хемус” от км 0+000 до км 8+500, включително прилежащите пътни възли и отклонения с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/30.11.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №21-10/2010 г. за инвестиционно предложение „Пристанище – Логистичен център Варна” в землището на гр. Белослав” с възложител „Т.Б Консулт” ЕООД/15.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №20-10/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Ягода - запад”, землища с. Ягода и с. Тулово, община Мъглиж и с. Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора” с възложител „Добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Ягода - запад”, землища с. Ягода и с. Тулово, община Мъглиж и с. Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора”/15.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №19-10/2010 г. за инвестиционно предложение „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна” в землището с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград” с възложител „КАМ и КАМ” ООД/15.10.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №18-9/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за изгаряне на болнични отпадъци (инсинератор) с капацитет 300 тона/годишно на площадка в Индустриалната зона на гр. Шумен” с възложител „Моби Трейд” ЕООД/16.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №17-9/2010 г. за инвестиционно предложение „Разработване на кариера с ТМСИ за добив на доломити от находище „Лори” в землището на с.Люляк, община Стара Загора” с възложител „БГС ГРУП” АД/16.09.2010 г.

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №16-9/2010 г.  за инвестиционно предложение „Добив на неметални полезни изкопаеми – вермикулитова суровина от находище „Ливаде”, землище на с. Белица, община Ихтиман, Софийска област” с възложител „Хеликс” ЕООД/16.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №15-9/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на втора варова пещ за производство на негасена вар на площадката на завода за негасена и хидратна вар „Пуклина” в землището на с. Големо Малово, община Драгоман” с възложител „Огняново К” АД/16.09.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №14-8/2010 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология „AUSMELT” с възложител „ОЦК” АД/23.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №13-8/2010 г. за инвестиционно предложение „Регионално депо за опасни и неопасни отпадъци за регион Провадия” с възложител община Провадия/23.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №12-8/2010 г.  за инвестиционно предложение „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна”, в землищата на гр. Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч” с възложител „Златна Панега цимент” АД/23.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №204/20.07.2010 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС №11-7/2010 г./21.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №11-7/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на голф-игрище с обществено-обслужващ комплекс в имоти №№ 249004, 250003, м. „Бяло поле” и № 244003, м. “Куклите”, землище на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч землището на гр. Луковит” с възложител „Манхатън пропърти” ЕООД/05.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №10-6/2010 г. за инвестиционно предложение „Модернизация и увеличаване на производствения капацитет на инсталация за производство на оловно – кисели акумулатори и батерии в „ЕнерСис” АД, гр. Търговище” с възложител „ЕнерСис” АД/05.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено на 02.07.2010 г.  Решение  за измение и допълнение на решение по ОВОС № 37/1994 г., с което е разрешено преминаване в следваща фаза на проектиране на обект АМ „Марица” от км 2+900 до км 117+080, отнасящо се до обект „Автомагистрала „Марица” от км 2+900 до км 73+320 с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/05.07.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №9-5/2010 г. за инвестиционно предложение „Устройване на кариера за добив на строителни материали – варовици, доломити и пясъчници от находище “Целовижда”, землище с. Опицвет, общ. Костинброд, Софийска област” с възложител  ГБС Инфраструктурно строителство” АД/02.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №8-5/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на технологична инсталация за производство на негасена и хидратна вар в землището на с. Опицвет, община Костинброд” с възложител „Тамара 2009” ООД/02.06.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №7-4/2010 г. за инвестиционно предложение „Разработване на кариера за добив на скално-облицовъчни материали- варовици от находище „Дионисо-участък втори”, землище на с.Върбешница, община Мездра, обл. Враца” с възложител „Дионисомарбле – България” ЕООД/20.05.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №6-3/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нов енергиен блок с комбиниран газо-турбинен цикъл с инсталирана мощност 920 MW на площадката на „ТЕЦ Варна” ЕАД” с възложител “ЧЕЗ Електропроизводство България ” ЕАД/19.04.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №5-3/2010 г. за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София –  Кулата от км 199+500 до км 206+000”, подобект на АМ „Струма” - Лот 4 „Сандански – Кулата”, участък: от км 423+800 до км 438+500” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/19.04.200 г./

 

  • Съобщение за издадено на 13.04.2010 г. Решение   за изменение и допълнение на Решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите № 8-1/2001 г. за реализирането на проект: „Път Е-85, разклона Джебел – Подкова – Маказа, от км 343+200 до км 384+839.98 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+245.65”, отнасящо се до обект „Път І-5 „Кърджали-Подкова” от км 342+639 до км 367+427 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+245.65 за с.Фотиново” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/19.04.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №4-2/2010 г. за инвестиционно предложение „Усъвършенстване и разширение на инсталацията за производство на оловно-киселинни батерии в „Старт” АД с възложител „Старт” АД/19.04.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №3-2/2010 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за третиране на опасни болнични отпадъци (инсинератор) на площадка на територията на гр.Павликени” с възложител „Рубитерм” ООД/16.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС№-2-2/2010 г. за инвестиционно предложение „Баластриера за добив на инертни материали за производство на пясъци за строителни разтвори, чакъли за бетони и баластра за пътни настилки от находище „Яковия чифлик”, землище кв. Долни Воден, гр.Асеновград, област Пловдив” с възложител „Асеновградски строител” ООД/16.03.2010 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС №1-1/2010 г. за инвестиционно предложение „Преустройство и преоборудване на изследователски реактор ИРТ-2000 при трансформацията му в граждански тип реактор с ниска мощност (200kW) и допълнително приложение в медицината (неутронна терапия на раковите заболявания” с възложител Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, гр.София/05.02.2010 г./