Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2007 г.

22 октомври 2016 | 15:40
  • Съобщение за издадено Решение № 22-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на четириседалков лифт в м. “Чалин Валог”, ски-зона Банско” с възложител “Юлен” АД, /13.12.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 21-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на инженерно съоръжение за преминаване на ски-писта “Чалин Валог” на кота 1158 до 1190, ски-зона Банско” с възложител Юлен” АД /13.12.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 20-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение “Наклоняема топилна пещ №2 (32т) за леене на заготовки към съществуваща линия за полунепрекъснато леене и монтиране на пещ за хомогенизация на заготовки в леярен цех” с възложител “Алкомет АД” /11.12.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 19-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на керамичен цех за производство на тухли в с. Ловец, община Търговище” с възложител “Тайфун БГ” ООД /11.12.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 18-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на газопровод за природен газ към инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на територията на “Полимери” АД, гр. Девня” с възложител “Полимери” АД /11.10.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 17-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция на четвъртокласен път от. с. Визица “ІІІ-907” до път “ІV – 90818” с. Писменово – с.Фазаново” с възложител община Малко Търново /08.10.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 16-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на път І – 9 обходен път на гр. Кранево от км. 79+726 до км. 83+536, реконструкция и рехабилитация на път І – 9 „Балчик – Кранево – Варна” от км. 83 с възложител Фонд „Републиканска пътна Инфраструктура” /08.10.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 15-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на сгурошламоотвал “Падина” – VІ етап от кота + 47.00 до кота +51.50 (средни коти)” с възложител „Солвей Соди” АД /23.08.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 14-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битово - фекални отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие “Пършевица”, с. Миланово, Община Своге” с възложител ЕТ “Зоров – 91 – Димитър Зоров”/25.07.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 13-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Илийна” на р. Илийна” с възложител „Рилска Света Обител”, Рилски манастир /16.07.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение №12-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на производствените мощности на „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих с възложител „Хан Аспарух” АД /22.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 11-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Технологично обновление на керамичен цех в с. Ловец към „Тайфун – БГ” ООД с възложител „Тайфун – БГ” ООД /15.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 10-ПР/2007 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на пещ за повторно изпичане на изделия и монтиране на въздухоотводи /студени комини/ в участък „Бяла инспекция при глазиране” – линия за ръчна обработка на изделия и роботизирана линия в завод за фаянс „Идеал стандарт България” АД, гр. Севлиево” с възложител „Идеал стандарт България” АД /15.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 9-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Линия за непрекъснато отгряване в защитна атмосфера на ленти от мед и медни сплави с ширина до 1250 мм” с възложител „София мед” АД /15.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 8-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на гр. Малко Търново, засягащо имот № 208037, местност „Вълчанов дол”, землище гр. Малко Търново” с възложител община Малко Търново. /04.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 7-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на с. Сливарово, засягащо имоти №000118, №024015 и №024005 в землището на с. Сливарово” с възложител община Малко Търново /04.05.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 6-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Манастирска 1” и МВЕЦ „Манастирска 2” на р. Рилска” с възложител „МВЕЦ Ръждавица” ООД /26.04.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 5-ПР/2007 г  за инвестиционно предложение „Изграждане на нова инсталация за хидрообезсеряване и деароматизация ХО-5” с възложител: „Лукойл Нефтохим Бургас” АД /30.03.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 4-ПР/2007 г.  за инвестиционно предложение „Инсталация за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия на територията на „Полимери” АД, гр. Девня” с възложител „Полимери” АД /12.03.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 3-ПР/2007 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на пещ за производство на 3300 тона циментов клинкер на ден” с възложител „Холсим (България)” АД /12.03.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 2-ПР/2007 г. за инвестиционно предложение „Очистно съоръжение (приемна камера) и газопроводна връзка № 1 и № 2 на газопроводно отклонение за автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Стамболийски” с възложител „Булгаргаз” ЕАД/12.03.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 1-ПР/2007 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на парова централа към Завод за спирт на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица” с възложител „Захарни заводи” АД /22.02.2007 г./