Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2008 г.

25 октомври 2016 | 15:40

 

  • Съобщение за издадено Решение № 37-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Преносен газопровод високо налягане и АГРС- Силистра” с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД /30.12.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 36-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат- Синдел” с възложител Национална компания „Железопътна инфраструктура” /12.12.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 35-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Обходен път на гр. Враца  участък Е-79 от км 141+300 (0+000) до км 147 +820 (6+386)” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура” /12.12.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 34-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за синтез на солна киселина” с възложител „Полимери” АД /12.12.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 33-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на когенераторна инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” с възложител „Далкия-Варна” ЕАД /05.11.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 32-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в ПИ №0050077 и ПИ №005032 в м. „Църквище”, землище на с. Згориград, Община Враца” с  възложител „Ромел Ланд”. ЕООД /05.11.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 31-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София- Кулата от км 199+500 до км 206+000” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура” /05.11.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 30-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане осем броя вилни сгради за собствени нужди в ПИ №66528.2.249, м. „Поляните”, землище с. Синеморец, община Царево” с възложител „Симана 2007” ООД /27.10.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 29-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Път І-1: Обходен път на гр. Монтана (Е-79) в участък от км 102+350 до км 114+246” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура” /22.10.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 28-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане по един брой вятърен генератор в ПИ №23769.11.53 и ПИ №23769.11.56, землище на с. Дропла, община Балчик и път за достъп до тези имоти, съставлящ ПИ №23769.11.55” с възложител „Еко Енерджи” ООД /20.10.2008 г./
  • Съобщение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 27-ПР/2008 г. /05.11.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 27-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Младежко, общ. Малко Търново” с възложител община Малко Търново /06.10.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 26-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Рехабилитация и частична реконструкция на Път ІІІ-554 “Нова Загора- Симеоновград Харманли” от км 47+450 до км 73+847.86” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура” /06.10.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 25-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение  „Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Заберново, общ. Малко Търново” с възложител община Малко Търново /06.10.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 24-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на ел. отклонение 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб №2 на съществуващо ел. отклонение за трансформаторен пост „Горски дом” от въздушен електропровод “Рудник” до нов мачтов трафопост от имот № 008013 до имот  № 008041, м. „Варовитица”, землище с. Згориград, общ. Враца” с възложител Михаил Петров, гр. Враца /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 23-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Увеличаване на обема на втората клетка на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот № 000212, в землището на с. Въглен, община Аксаково” с възложител община Аксаково /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 22-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Преустройство на административна сграда „Дом на животновъда” в МБАЛ „Белмедика”ООД” с възложител МБАЛ „Белмедика”ООД
   /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 21-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа за природен газ от гр. Генерал Тошево до гр. Балчик и КК „Албена” с възложител „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД /08.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 20-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на складово стопанство за съхранение на течен етилен” с възложител „Полимери” АД /04.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 19-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и модернизация на Летище Пловдив” с възложител „Гражданска въздухоплавателна администрация”- Министерство на транспорта с възложител „Тренто-2” ЕООД /04.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 18-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Малко Търново” с възложител община Малко Търново /28.08.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 17-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради за лично ползване и отдаване под наем в собствен поземлен имот № 015011, намиращ се в местността „Перилката”, в землището на с. Визица, община Малко Търново” с възложител „ПАРАСЕРВИЗ” ЕООД /28.08.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 16-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Възстановяване дейността на летище, разширение на пистата, изграждане на малък перон и терминал в местността „Летището”, землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев” с възложител „Корси Маунтин Рисорт” ЕАД /22.08.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 15-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на нова инсталация за хидрообезсерване на бензин ХОБ- 1” с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД /08.08.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 14-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Нова циклично-поточна технология (ЦПТ) за извоз на руднична откривка на „Асарел Медет” АД” с възложител „Асарел Медет” АД /23.07.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 13ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя резервоари с обем 20 000 куб.м. всеки в „Петролна база „Сливен” за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” с възложител Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”/17.07.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 12-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Канализация за битови отпадъчни води в с. Звездец, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново /13.06.2008 г./
  • Съобщение за отмяна на издадено Решение №11-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на туристическа хижа, кухня , зала- ресторант, санитарно-битови помещения в имот № 000087, м. „Чудни мостове, туристическа инфраструктура и алпийски тролей” с възложител „ЕКОТУР ЧМ” ООД /24.07.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 11-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на туристическа хижа, кухня , зала- ресторант, санитарно-битови помещения в имот № 000087, м. „Чудни мостове, туристическа инфраструктура и алпийски тролей” с възложител „ЕКОТУР ЧМ” ООД /22.05.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 10-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в имот № 001213 (66528.1.213), м. “Поляните”, землище на с. Синеморец, община Царево” с възложител Сашо Николаев Начев и съсобственици /13.05.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 9-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Разпределителен газопровод от АГРС- Челопечене до “Стам Трейдинг “ АД и промишлена газова инсталация (когенератор) за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” с възложител „Стам Трейдинг “ АД /10.05.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 8-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на Завод за изкуствена коприна” от 6 000 т/г на 8 5000 т/год. (1,06 т/ч готов продукт) с възложител „Свилоза ярн”ЕООД /18.04.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 7-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Автомагистрала „Марица”, участък „Свиленград- Капитан Андреево” от км 114+000 до км 117+125” с възложител Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” /18.04.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение №6-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителен газопровод за природен газ на територията на община Каолиново, област Шумен и община Исперих, област Разград” с възложител „Каолин” АД /18.04.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 5-ПР/2008 г  за инвестиционно предложение „Модернизация и увеличаване на капацитета на “Обогатителна фабрика” на „Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп с възложител „Кумерио Мед” АД /04.04.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 4-ПР/2008 г.  за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на автоклавна инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци” към „Авис Медика” ООД, гр. Плевен” с възложител „Андрееви” ООД /24.03.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 3-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „Керамичен завод” гр. Ботевград” с възложител „К- К и КО” АД /08.02.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение № 2-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот 213024 в м. „Долен чукар”, землище Смирненски, община Габрово” с възложител Владимир Денизов, гр. Габрово /05.02.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение №1-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение „20- валцов стан за студено валцуване на тънки ленти от мед и медни сплави” с възложител „София Мед” АД /29.01.2008 г./