Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС-2011 Г.

03 ноември 2016 | 03:11
  • Съобщение за издадено Решение №44-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на ПСОВ „Платото” в ски-зона с център гр. Банско” с възложител „Юлен” АД /29.12.2011 /

 

  • Съобщение за издадено Решение №43-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Лот 2.4 път ІІ-53 Ямбол-Средец от км 144+575 до км 214+544.95 – основен ремонт (рехабилитация), реконструкция и ново строителство” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/21.12.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №42-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изменения на външната техническа инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново” с възложител „РСУО – Чисти дунавски дунавски общини”/21.12.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №41-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на предпазни диги за укрепване бреговете на р. Негърщица в района на площадката на галерия на хор. 840, на която ще се изгради пречиствателната станция и изграждане на две мостови съоръжения, като част от инвестиционно предложение „Улавяне и отвеждане на водите от трите дерета при източните насипища, чрез подземна изработка и система от надземни тръбопроводи към ретензионния изравнител на река Негърщица”/10.11.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №40-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за парогенератор № 5 в ТЕЦ „Република” ЕАД” с възложител „Топлофикация Перник” АД/10.11.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №39-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Рехабилитация на път ІІ-52, Деков - Бяла вода - Никопол, от км 72+650-км 89+636 в землищата на община Белене и община Никопол, област Плевен” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”,   Областно пътно управление-Плевен/02.11.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №38-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване на блатото Кайкуша”, имот № 000017, ЕКАТТЕ 53672, в землището на с. Ореш, община Свищов” с възложител ДПП Персина”/21.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №37-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на Производствена линия Г и промяна на капацитета на Производствена линия В” с възложител „София Мед” АД/21.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №36-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 208 +000 до км 212+862.92” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/20.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №35-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща дейност – отглеждане на пъстърва във водите на язовир Доспат, по отношение разрешените за ползване водни участъци” с възложител „САЛВЕНИУС-РЕЯ ФИШ” КД/14.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №34-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица” /ляв приток на р. Места/ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград и с. Боголин, община Сатовча, област Смолян” с възложител ЕТ „МИТКО ЛЕТКОВ-МАК/07.10.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №33-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен – Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Тетевен, Водохващане „Костина” и изграждане на ПСПВ” с възложител община Тетевен/13.09.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №32-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на заустващ колектор за пречистени отпадъчни води с начало площадката на ПСОВ в имот 03366.128.1 и край – точката на заустване в р. Дунав с координати СШ 43о38’27.9, ИД 25о08’53.1” с възложител община Белене /08.09.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение№31-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Интегриран проект за водите на град Пловдив - етап 1 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, землище на гр. Пловдив“ с възложител община Пловдив/01.09.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №30-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Обходен път на гр. Бургас – І-ви етап от км 0+000 до км 4+577 " с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“/01.09.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №29-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на водогреен котел на природен газ с топлинна мощност 0.57 MW към инсталацията за повърхностна обработка на метали на „Галко” АД“ с възложител „Галко” АД/21.07.2012 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №28-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация на съществуващ/ действащ свинекомплекс и фуражен завод”, гр. Шумен” с възложител „ПХЖ БРАДЪРС КОМЕРС“ ЕАД/06.07.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №27-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци в м. „Зандана”, ПИ 442238.22, гр. Лом, община Лом, обслужваща община Лом като част от Регионална система за управление на отпадъците в регион Монтана“ с възложител община Лом/06.07.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №26-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) – пресичания на електропроводи, оптични кабели на БТК, водопроводи, преминаване и изместване на напоителни и отводнителни полета от обект АМ „Марица” от км 2+900 до км 73+320“ с възложител  Агенция „Пътна инфраструктура”/04.07.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №25-ПР/2011 г. за инвестицонно предложение „Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в община Сандански, във връзка с реализацията на: „Лот 1 от км 305+220 до км 322+000 и Лот 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма“ и „Изместване на жп линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 (подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500)“ с възложител  Агенция „Пътна инфраструктура”/24.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №24-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Рехабилитация на енергиен блок 120 MW и изграждане на сероочистваща инсталация на ТЕЦ „Марица 3” АД - Димитровград“ с възложител ТЕЦ „Марица 3” АД/21.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №23-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение  „Улавяне и отвеждане на водите от трите дерета при източните насипища, чрез подземна изработка и система от надземни тръбопроводи към ретензионния изравнител на река Негърщица” с възложител „Елаците Мед” АД/17.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №22-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на подобекти към инсталация за производство на тъмни продукти на „Полисан” АД” с възложител „Полисан” АД/16.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №21-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение  „Развитие на железопътен възел София” с възложител ДП „НКЖИ ” /10.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №20-ПР/2011 г.  за инвестиционно предложение  „Промени в инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци в ПИ №№000046, 000047 и 0000014 в землището на с. Полски извор, община Камено, обслужващо общини Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгуларе” с възложител Сдружение „Управление на отпадъците – регион Бургас”/06.06.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №19-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изземване на баластра от динамичните запаси на р. Дунав от км 582.500 до км 579.000; от км 556.500 до км 553.500 и от км 566.500 до км 565.000” с възложител „Драгажен флот – Истър” АД/31.05.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №18-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Разполагане на мобилен асфалтосмесител в имот № 000502 с площ 15,3 дка, в м. „Под Костело”, землище на с. Опицвет, община Костинброд, Софийска област” с възложител „ГБС–Инфраструктурно строителство” АД/19.05.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №17-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци към площадката на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Перник, Брезник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен, област Перник” с възложител община Перник/02.05.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №16-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на напорен водоем с хлораторна станция в ПИ № 67338.302.150, м. „Предела”, землище на ПП „Сините камъни” с възложител община Сливен/29.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №15-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за сепариране на вермикулит и експандиране на вермикулитови концентрати", с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин” с възложител „ХЕЛИКС” ЕООД/27.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №14-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ВЛ 110 кV ВЕЦ „Въча 1” - ВЕЦ „Цанков камък” с възложител „НЕК” ЕАД-П. „ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”/07.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №13-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстващата инфраструктура) – пресичания на електропроводи, газопроводи,  ТТ и оптични кабели, водопроводи и пътни връзки при км 8+800 и при км 12+000 ” от обект „Автомагистрала „Люлин” от км 0+000 до км19+135.21” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/06.04.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №12-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шест сгради за селски туризъм в ПИ № 020127, м. „Край село”, землище на с.Заберново, община Малко Търново“ с възложител Валентин Димитров Богданов /25.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №11-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Възстановяване на алувиална гора „Карамандол“, в землищата гр. Левски, с. Варана, с. Козар Белене, община Левски, област Плевен и с. Червена, община Свищов, област Велико Търново“ с възложител община Левски/18.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №10-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 2,84 км газопроводна връзка по морското дъно, свързващ сондаж на находище „Каварна Изток” със сондажа на находище „Каварна” и оттам със съществуващата инфраструктура, изградена за находище „Галата” с възложител „Мелроуз Рисорсиз” ООД/16.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №9-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на компресорна станция „Петрич” към обект „Транзитен газопровод за Гърция” в землището на с. Рупите, община Петрич” с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД/15.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №8-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци към регионално депо-Силистра” с възложител община Силистра/15.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №7-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталации /СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ към „Брикел” ЕАД” с възложител „Брикел”ЕАД/14.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №6-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Ягнило” с обща мощност до 105 МW " с възложител „УИНСЛОУ УИНД ПАУЪР” АД /08.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №5-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вятърни генератора по 2 МГВТ с обща мощност 10 МГВТ в ПИ № 063001 от землището на с. Априлово, община Габрово” с възложител „Мира-Ел” ООД/07.03.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №4-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за обезвреждане на битовите отпадъци в имот № 045017а в м. „Мечкобиево, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново/22.02.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №3-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сероочистващи инсталации /СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД " с възложител ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД/28.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №2-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на вилни сгради в ПИ 56722.618.48, м. „Кайлъка”, гр. Плевен, във вилна сграда, бунгала, ресторант и СПА-център”  с възложител „Квант Инженеринг” ООД/25.01.2011 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение №1-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъци на площадката на Регионален център за третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен – за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”  с възложител община Плевен/17.01.2011 г./