Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2012 Г.

03 ноември 2016 | 05:06
 • Съобщение за издадено Решение №13-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработване на вторични цинк-съдържащи суровини” с възложител „Горубсо Мадан” АД/25.06.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 12-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за регулиране на показател активна реакция (рH) на отпадъчни води на изход от шламоотвал „Падина” чрез взаимодействие с естествените води на р. Провадийска и р. Девненска” с възложител „Солвей Соди” АД/08.06.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 11-П/2012 г. за инвестиционно предложение „Изземване на баластра от динамичните запаси на р. Дунав от км 582.500 до км 579.000 и от км 556.500 до км 553.500” с възложител „Драгажен флот Истър” АД/23.04.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение №10-П/2012г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бистрица” /ляв приток на р. Места/ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград и с. Боголин, община Сатовча, област Смолян”, с възложител ЕТ „МИТКО ЛЕТКОВ-МАК”/18.04.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 9-П/2012 г. за прекратяване на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради с общ леглови капацитет до максимум 20 легла в ПИ № 67800.8.150, м. „Буджака”, землище гр. Созопол” с възложител „СТОК ТУРС” ЕООД /09.04.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 8-П/2012 г.  за прекратяване на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по ОС за инвестиционно предложение „Изпълнение на северен магистрален водопровод ф500 от водоеми “Несебър” до водоем “Ханска шатра"/09.03.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 7-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Разкриване на кариера за добив на кварцови пясъци от находище „Селски ниви” в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна"/09.03.2012г./
 • Съобщение за издадено Решение № 6-П/ 2012 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС в т.ч. и процедурата по ОС за инвестиционно предложение „Ново строителство на малка ВЕЦ в района на гр. Благоевград – МВЕЦ „Пороминовски”/23.02.2012 г./
 • Съобщение за издадено  Решение № 5-П/2012 г. за прекратяване на производството за инвестиционно намерение за „Изграждане и експлоатация на инсинератор за третиране на твърди битови отпадъци", в поземлен имот № 100067, местност „Беглика", землището на гр. Радомир, област Перник”/10.02.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 3-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рH на отпадъчни течности след шлемоотвал „Падина” /25.01.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 2-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за опасни отпадъци – твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества /смесени отпадъци от изгорял склад за суровини и готова продукция/” на площадката на „БИОВЕТ” АД, гр. Пещера”/17.01.2012 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 1-П/2012 г. за прекратяване на процедурата по глава VІ от ЗООС, в т.ч. и процедурата по ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ветропарк „Беласица”/12.01.2012 г./