Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2014 Г.

03 ноември 2016 | 05:08
 • Съобщение за издадено Решение № 15-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. ОСВ за инвестиционо предложение "Реконструкция и модернизация на фабрика за производство на керамични тухли и добив на суровина - глина от находище "Побит камък", участък "Боята", землище на с. Нови хан и с. Богданлия, община Елин Пелин", с възложител "Българска керамична компания" ЕООД /10.12.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 14-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Перлешка“ на р. Перлешка, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, с възложител „Агроуотър Къмпани“ ЕООД, гр. София/06.11.2014 г./
 • Съобщение за издадено  Решение № 13-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и ОСВ за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди в поземлени имоти № № 67800.6.95, 67800.6.96 и 67800.6.98, местност „Буджака“ в землището на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители Елена Николова и Кети Карабаджакова, гр. Бургас /22.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 12-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС в т.ч. и ОСВ за инвестиционно предложение „Изграждане на стан за горещовалцувана ламарина на площадката на „Промет Стиил“ АД в землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас“, с възложител „Промет Стийл“ АД /22.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 11-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от ЗООСза инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ябълково“ и система за двустранно регулиране на почвената влага (дренажно напояване)“ с  възложител „Марица-Крум“ ООД /17.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 10-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на офроуд полигон  в ПИ № 24476.134.21, в землището на с. Дълбок дол, община Троян“ с възложител „Сдружение Клуб 4Х4 Адвенчър“/17.10.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 9-П/2014 г.   за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение  „Защитена местност „Орлова чука“ – къщата на прилепите“ с възложител община Две могили/08.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 8-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОСза инвестиционно предложение „Добив на въглища от находище „Пернишки басейн“ с възложител „Мини открит въгледобив“ ЕАД /08.09.2014 г./
 • Съобщение  издадено Решение № 7-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение „Тематичен екологичен и исторически парк – Орлова чука“ с възложител община Две могили /08.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 6-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ, раздел трети от ЗООС за инвестиционно предложение предложение „Изграждане на МВЕЦ „Лютаджик на р. Черна, приток на р. Ботуня, землище на с. Лютаджик, община Враца“,с  възложител „ДИЛАЙТ“ ООД, гр. Враца /04.09.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 5-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и оценката за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение за "Възстановяване и устойчиво опазване на Защитена местност "Гарвански блата" на сдружение "Свят за всички"/21.08.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 4-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и  оценката за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – метапсамити от находище „Долината“, разположено в землището на с. Межда, община Тунджа, област Ямбол“ с възложител „ИНМАТ“ ООД-София/29.07.2014 г./
 • Съобщение за Решение № 3-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и  оценката за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение „Монтаж на ветрогенератор за собствени нужди с номинална мощност 1000 W на територията на х. „Соколна“, с. Габарево, община Павел баня, ЕКАТТЕ 14026. Водоснабдяване чрез изграждане на външен водопровод от съществуващ поток в м. „Синаница“ до съществуващ водоем на х. „Соколна“ с възложител СНЦ „Туристическо дружество „Соколна“/23.07.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 2-П/2014 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и  ОС за инвестиционно предложение „Енергиен проект Ломски лигнити“ за добив на лигнитни въглища в находище „Момин проход“, участък „МБ-1-Лом“ в землищата на гр. Лом, кв. Момин брод, с. Сталийска махала, с. Трайково, с. Орсоя, община Лом и с. Василови, община Брусарци с възложител „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД/25.04.2014 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 1-П/2014 г. за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спасителна база на Български червен кръст за Планинска спасителна служба в района на хижа „Рилски езера“ – Национален парк „Рила” с възложител Български червен кръст/12.03.2014 г./