Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2015

03 ноември 2016 | 05:10
 • Съобщение за Решение № 16-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по оценка на съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане и пускане в експлоатация на пръстенна камерна пещ като заместваща мощност на съществуваща рингова пещ“ с възложител „Кераминженеринг“ АД, клон КЗ „Багренци“/ 29.12.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 15-П/2015 г.  за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на обекти с обществено предназначение в поземлен имот № 44327.249.5, намиращ се в м. „Бяло поле“, в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Плевен“ с възложител „Манхатън Пропърти“ ООД /16.11.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 14-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по внесени от „Бела река - 2015“ ЕООД, гр. Разлог уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бела река“ на р. Бела река в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ /19.10.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 13-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци и изграждане на претоварна станция в гр. Съединение, поземлен имот 000384 в землището на гр. Съединение, област Пловдив“, с възложител община Съединение /10.09.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 12-П/2105 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и ОС по внесено от Община Кочериново уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци – Кочериново“, което ще обслужва общини Благоевград, Симитли, Дупница, Кочериново, Бобошево, Рила, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно /26.08.2015 г./
 • Съобщение за  Решение № 11-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за изгаряне на болнични отпадъци (инсинератор) с капацитет 3000 тона/годишно на площадка в индустриалната зона на гр. Шумен“, с възложител „Моби Трейд” ЕООД /06.07.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 10-П/2015 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на голф комплекс в собствени земеделски имоти № 003088 м. „Течението“, № 002026, №002028, №002004, №002033, м. „Водоемите“, № 012013, №012014, №012015, №012016 и №012022 (образуващи имот с № 012018) м. „Вилите“, № 001150, № 001149 м. „Бужура“ намиращи се в землището на село Лъка, община Поморие, област Бургас“, с възложител „СЪНСЕТ РИЗОРТ” ООД /06.07.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 9-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение „Увеличаване на максималния годишен добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – железни руди и баритна суровина от находище „Кремиковци“ от 3,85 млн. т. на 10 млн. т. Ликвидация на находището след изчерпване на подземните богатства. Рекултивация на нарушените терени от бъдещия добив в землището на кв. Кремиковци, район Кремиковци – Столична община“ с възложител „Целзиан“ ООД /06.07.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 8-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС по внесено от община Банско уведомление за инвестиционно предложение за „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. „Караманица“ /23.06.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 7-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение за „Поставяне на 5 броя бунгала и беседка в имот №10094.502.58 с площ 4001 кв.м., землище на с. Варвара, община Царево“ с възложител Ирена Богословова /12.05.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 6-П/2015 г.  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за регенериране на леярски пясък, депониран на отвала на дружеството, с капацитет 10 т/час“ /02.04.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 5-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Бела река“ на р. Бела река в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Бела река - 2015” ЕООД /26.03.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 4-П/2015 г.  за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР по внесено от Агенция „Пътна инфраструктура“ (вх. № ОВОС-41/31.01.2012 г.) уведомление за инвестиционно предложение „АМ „Струма“, Лот 3 „Благоевград – Сандански“ от км 359+000 до км 421+385,19– Оптимизиране на избрания вариант на трасе“,възложител Национална компания „Стратегически и инфраструктурни проекти”/25.02.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 3-П/2015 г.  за прекратяване на производството по реда на ЗООС и ЗБР по внесено от Агенция „Пътна инфраструктура“ (вх. № ОВОС-443/11.02.2011 г.) уведомление за „Предварително проучване и проектиране в участък от км 379 +067,16 до км 398+644,56 на АМ „Струма“, представляващо изменение на Лот 3 на инвестиционното предложение „Изграждане на АМ „Струма“, за което е издадено Решение по ОВОС № 1-1/2008 г, с възложител Национална компания „Стратегически и инфраструктурни проекти”/25.02.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 2-П/2015 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в това число и оценка за съвместимост (ОС) за инвестиционно предложение за „Модернизация на участък от Път  I-1 (Е-79) „Видин - Монтана“ от км 7+553 до км 60+032”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /02.02.2015 г./
 • Съобщение за Решение № 1-П/2015 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и водите и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Добив на баластра от р. Марица в землищата на с. Зетьово, община Чирпан и с. Караджалово, община Първомай”, с възложител „БГС ГРУП” ООД /27.01.2015 г./