Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СПЕЦИФИЧНИ ХИМИКАЛИ / УОЗ / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Законодателство

На 08.01.2016 г. Европейската Комисия издаде разрешения на 13 компании за две употреби на хексабромоциклододекан (HBCDD), както следва:

- формулиране на експандиран полистирен (EPS) с добавка за забавяне на горенето до твърди неекспандирани гранули, в която като добавка за забавяне на горенето се използва хексабромоциклододекан (HBCDD) за по-нататъшни приложения в сгради; - производството на изделия от експандиран полистирен (EPS), съдържащи добавка за забавяне на горенето хексабромоциклододекан (HBCDD) за приложения в сгради.

От притежателите на разрешения се изисква да предоставят на всеки три месеца доклади до Комисията за наличните на пазара количества полимерна добавка за забавяне на горенето и за напредъка по отношение на замяната на хексабромоциклододекан (HBCDD):

Ново: Консолидирана версия на Стокхолмската конвенция, 2016 г.

Официален сайт на Стокхолмската конвенция: www.pops.int Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители

консолидиран вариант

ново Регламент (ЕС) 2016/460 на Комисията от 30 март 2016 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията от 1 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (HBCDD)

Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I

Регламент (ЕС) № 1342/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Kомисията от 24 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III

Регламент (ЕС) № 756/2010 на Kомисията от 24 август 2010 година за изменение на приложения IV и V към  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични

Регламент (ЕО) № 304/2009 за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004

Регламент (ЕО) № 172/2007 на Съвета от 16 февруари 2007 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) № 323/2007 на Комисията от 26 март 2007 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО

Регламент (EО) № 1195/2006 за изменение на приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004

Решение на Комисията за определяне на формат за предоставяне на информацията от страна на държавите-членки в съответствие с член 7, параграф 4, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 850/2004

Решение на Комисията за утвърждаване на общ формат за подаването на данни и информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 850/2004 за УОЗ 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси