Категории
Превантивна дейност

Процедиране на инвестиционни предложения за дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на опасни и неопасни отпадъци по реда на раздел трети, глава VI от Закона за опазване на околната среда

Указания относно процедиране на инвестиционни предложения за дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на опасни и неопасни отпадъци по реда на раздел трети, глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид изменение на ЗООС, обн. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г. (писмо с изх. № на МОСВ 05-08-1655/19.06.2020 г.)