Категории
Превантивна дейност

Процедура по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за проект „Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини „Подвирови“ и „Поповица“в района на Караманица близо до Босилеград“

Писмо изх. № ОВОС-68/26.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите на Република България.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица - 17.09.2021 г.

- Отговор (изх. № ОВОС-68/26.08.2021г.)на Министерството на околната среда и водите на Р България и писмо с поискана допълнителна информация (изх. № ОВОС-68/20.09.2021 г.)