Категории
Превантивна дейност

Процедура по Стратегическа екологична оценка на План за развитие на националната газопреносна система 2021-2030 на Румъния

На основание чл. 35, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

 

С Ъ О Б Щ А В А

                                                                                                    (22.04.2021 г.)

 

Във връзка с провеждана процедура по Стратегическа екологична оценка (СЕО) в Румъния и получена нотификация за План за развитие на националната газопреносна система 2021-2030 на Румъния.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на становища - 29.04.2021 г.