Категории
Превантивна дейност

ПРОЦЕДУРА ПО СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Днес, 30.09.2022 г., на основание чл. 35, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

 

С Ъ О Б Щ А В А

за получена нотификация по чл.10 от Протокола за СЕО от министъра на околната среда на Република Сърбия за провеждана процедура по (Стратегическа) екологична оценка на План за  управление на речните басейни на територията на Република Сърбия за периода 2021-2027 г., с приложени  доклада за СЕО  и резюме на плана.